Geachte heer De Backer,

 

Gelieve me te verontschuldigen voor de vergadering van woensdag 16 december a.s., omwille van een gelijklopende vergadering van het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen.

 

Ik veroorloof mij in de gegeven omstandigheden twee vragen schriftelijk te stellen, aangezien ik niet aanwezig kan zijn:

 

1) Hoe ver staat het met het enkele maanden geleden geformuleerde voorstel om de (vervolg)schade die veroorzaakt wordt aan daken van woningen in de omgeving van de luchthaven, als gevolg van overvliegende (landende) vliegtuigen, behoorlijk te laten vergoeden en een heldere procedure uit te werken die de getroffen omwonenden de nodige houvast en rechtszekerheid biedt?  Ik vind het moeilijk in de toekomst nog veel vertrouwen te hebben in de kracht van een overlegforum dat niet in staat blijkt te zijn om binnen een redelijke periode een oplossing te bewerken (of met de bevoegde overheden te overleggen) voor een dergelijk elementair probleem.  Indien het de bedoeling is de omwonenden daadwerkelijk au sérieux te nemen, dan moet deze kwestie, in overleg met alle betrokkenen, zonder verder uitstel worden opgelost.

 

2) Welke partners van de Overlegcommissie waren op de hoogte van het openbaar onderzoek, georganiseerd door de Vlaamse administratie, i.v.m. de ontwerp-actieplannen inzake geluidshinder en meer bepaald inzake de geluidshinder van luchthavens?  Dat openbaar onderzoek loopt tot en met dinsdag 15 december (de dag voor de geplande vergadering).  U vindt hierbij de link naar de webstek waarop de brochure van het openbaar onderzoek kan worden geraadpleegd: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos en http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/brochure-richtlijn-omgevingslawaai/brochure-richtlijn-omgevingslawaai.   Waarom werden de partners van de Overlegcommissie niet op de hoogte gesteld van het lopende openbaar onderzoek?  Zou het niet nuttig zijn geweest om dit thema inhoudelijk te bespreken op een (extra-)vergadering van de Overlegcommissie?  Wat is het nut van een Overlegcommissie, bestaande uit luchthavenactoren, gemeentebesturen en bewonersgroepen, indien een dergelijk belangrijk thema niet eens opgemerkt of geagendeerd wordt?  Als bijlage vindt u alvast de reactie van het gemeentebestuur van Kortenberg dat door het actiecomité Decibel 25L op de hoogte werd gebracht van het bestaan van dit openbaar onderzoek en dat – in zeven haasten en na spoedoverleg in een gemeenteraadscommissie – een unaniem advies formuleerde.

 

Met beleefde groeten,

 

Chris Taes

Burgemeester van Kortenberg