Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, minister van Mobiliteit, over de aanpassingen aan het spreidingsplan.

19 april 2005

Op 18 april werd door het kernkabinet een nieuw spreidingsplan goedgekeurd, in uitvoering van het arrest van 17 maart.
1. Kan de minister de juiste gegevens van dit nieuwe plan aan de parlementsleden meedelen vooraleer de bespreking ervan in het parlement plaats heeft?
2. Kan de minister meedelen wat de precieze gevolgen zullen zijn van dit plan voor de zes zones (zowel in percentage als in aantal vluchten 's nachts en overdag).
3. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat Brussel een billijker deel van de last op zich zou nemen? Hoe reageert de minister op de kritiek van de Vlaamse Regering? Hoever staat het met de besprekingen met de gewesten?
4. Op welke wijze wordt de taxibaan langsheen de baan 25 L en de plaatsing van de ILS-landingssystemen in de spreiding betrokken? Kan de wettelijke verankering rekening houden met veranderingen i.f.v. de aanleg van nieuwe infrastructuur?
Kan deze nieuwe infrastructuur bijdragen tot een beter afgewisseld baangebruik, gedurende iedere dag en iedere nacht?
5. Werd inmiddels cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 17 maart?
Bart Laeremans


Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, minister van Mobiliteit, over taalgebruik ombudsman luchthaven
19 april 2005


Nederlandstalige klachten over geluidshinder worden tegenwoordig geregeld in het Engels beantwoord. Wanneer de Franstalige ombudsman TOUWAIDE een antwoord stuurt aan een Nederlandstalige, dan doet hij dit tegenwoordig in het Engels. Op mijn vraag naar de reden voor dit merkwaardige gedrag antwoordde hij hautain dat Engels de officiŽle taal is van de luchtvaart. Kan de minister verklaren waarom de ombudsman zich plots verheven voelt boven het gewone volk?
Welke initiatieven heeft de minister reeds genomen om de ombudsman tot de orde te roepen?
Is zijn positie te handhaven?
Bart Laeremans