Vlaamse ministerpresident is zeer nauwkeurig over nieuwe jobs en blijft verbijsterend vaag over bescherming omwonenden

 

Handelingen Plenaire Vergadering van 02 juni 2010

 

Verslag van vraag van Hermes Sanctorum van Groen! over nieuwe vrachtvluchten uit China op Zaventem

China investeert enorm in groene technologie. U bent naar Shanghai gegaan en bent teruggekeerd met vliegtuiglawaai."

Vlaams volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum ondervroeg 2 juni minister-president Kris Peeters over bijkomende 

vrachtvluchten op Zaventem. 

Handelingen Plenaire Vergadering van 02 juni 2010

Actuele vraag van de heer Hermes Sanctorum tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 

van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de overeenkomst met Hong Kong Airlines aangaande 

vrachtvluchten tussen Zaventem en Hong Kong

         <http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showHandelingen.action?id=590871>

Voorlopig verslag

Nog niet goedgekeurd door de sprekers

Niet citeren zonder de bron te vermelden

De voorzitter:

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum:

Minister-president, ik heb gisteren ook naar Phara gekeken. Het werd meteen duidelijk dat u zich niet had verstopt ergens in een tuinhuis in Puurs, om het verkiezingsprogramma van CD&V in te studeren. U was wel degelijk fysiek en met uw hoofd in Shanghai. 

Voor alle duidelijkheid, ik steun dat u naar Shanghai bent gegaan om daar de Vlaamse economie te verdedigen.

U maakte een promotiereis naar China en u kwam terug met een hoerabericht. Het ging over extra tewerkstelling in de luchthavenregio. Dat bericht heeft echter een donkere keerzijde. Blijkbaar werd er een deal gesloten met Hong Kong Airlines dat er vanaf oktober-november ongeveer zes extra vrachtvluchten zouden komen vanuit Zaventem. Het gaat echter duidelijk over veel meer dan dat. Hong Kong wil duidelijk van Zaventem een Europese uitvalsbasis maken. Ze mikken zelfs verder. Ze willen op Zaventem een uitvalsbasis naar Afrika organiseren. Op termijn zullen er dus veel meer vluchten bij komen dan die zes vluchten per week vanaf oktober-november. Dat zal opnieuw veel lawaaihinder en eventueel nachtelijk lawaai met zich meebrengen.

Minister-president, het wordt duidelijk dat we niet alleen de Europese logistieke draaischijf zijn. Op termijn zullen we blijkbaar de Chinese draaischijf naar Afrika worden.

Wat betekent dit voor de toekomst? Over hoeveel bijkomende vrachtvluchten gaat het? Gaat het dan ook over nachtvluchten?

De voorzitter:

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters:

Voorzitter, geachte leden, mijnheer Sanctorum, dit is wat eigenaardig. Uw collega, de heer Watteeuw, heeft me daarnet verweten dat al dat logistieke niets voorstelt en dat het niet concreet wordt. Nu stelt u een vraag over een dossier dat neerkomt op nieuwe banen voor 400 laders en lossers. Als alles doorgaat en die zes vluchten per week worden georganiseerd, betekent dit dat in en rond Zaventem onrechtstreeks 800 mensen meer aan het werk kunnen. Dat is een aanzienlijke bijkomende investering uit China, die werkgelegenheid creŽert.

Het gaat over het volgende. Hong Kong Airlines organiseert cargovluchten van Hong Kong naar Zaventem, over New Delhi. Die mensen hebben heel wat andere bestemmingen bekeken en Zaventem kwam als beste naar voren. We hebben een gesprek gevoerd in Hong Kong en ik heb hen ervan overtuigd om al minstens drie vluchten te organiseren van Hong Kong, over New Delhi, naar Zaventem. Ze hebben een aantal nieuwe A330-vliegtuigen besteld en gaan ervan uit dat ze die voort kunnen inzetten, wat neerkomt op zes vluchten per week. 

Het is mijn taak om investeerders ervan te overtuigen te investeren in Vlaanderen. Het debat daarover hebben we daarstraks gevoerd. Brussels International Airport Company (BIAC) heeft heel hard onderhandeld om dat in de wacht te slepen en ik heb het 

laatste duwtje gegeven.

Ik ga ervan uit dat u niet vindt dat ik dat niet had mogen doen, dat die 400 arbeidsplaatsen en die 800 onrechtstreekse arbeidsplaatsen niet zinvol zijn. Ik heb u dat niet horen zeggen, dus ik ga ervan uit dat u dat prima gedaan vindt. Ik ga ervan uit dat u vindt dat ik in Hong Kong heb gedaan wat van mij werd verwacht als minister van Economie, namelijk de mensen uit Hong Kong of China overtuigen die dit organiseren.

De tweede vraag is natuurlijk hoe het dan zit met de levenskwaliteit. Er is natuurlijk het algemene debat over de geluidsnormen, de nachtvluchten en dergelijke meer. Voor mij is het natuurlijk heel belangrijk dat er een contract wordt afgesloten tussen die luchtvaartmaatschappij en BIAC. Natuurlijk moet de nodige zorg worden besteed aan en de nodige controle worden uitgeoefend op hoe dat met die vliegtuigen wordt georganiseerd, met welke geluidsnormen en met welke mogelijkheden qua nachtvluchten. Ik ga ervan uit dat dit in overeenstemming zal gebeuren met de afspraken over wat in Zaventem kan en mag.

Dat is wat is gebeurd. Ik ga ervan uit dat u dit van nabij zult volgen. Het gaat trouwens over nieuwe vliegtuigen, die minder lawaai maken dan oude vliegtuigen. Het is een niet onbelangrijke investering. Zoals dit parlement dat uitdrukkelijk heeft gevraagd, creŽren we werkgelegenheid met deze investeringen.

De heer Hermes Sanctorum:

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Natuurlijk ben ik absoluut een voorstander van investeren in de economie, maar het gaat natuurlijk over de vraag in welke economie we investeren. Wat dat betreft, verschillen we van mening. Ik heb een bijkomende vraag. U weet dat er enkele jaren geleden een studie is gemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering, over de visie op Zaventem op langere termijn. Ik vond de resultaten vrij schokkend. Het aantal passagiers zou van 15 miljoen in 2004 stijgen tot 35 miljoen tegen 2025. Het gaat dus over meer dan een verdubbeling, en dan wordt nog geen rekening gehouden met de huidige economische realiteit. Bovendien gaat het ook nog eens over extra vrachtvluchten. In 2004 kwamen die neer op ongeveer 700.000 ton. Volgens die langetermijnvisie zou dat tegen 2025 moeten stijgen tot 1.200.000 ton, opnieuw zonder dat rekening werd gehouden met de economische realiteit.

Minister-president, een van de sleutelbegrippen van uw beleid en uw regeerakkoord is die duurzame logistiek. Ik ben het met u eens dat we moeten investeren in een aantal duurzame logistieke alternatieven. Daar moeten we aan werken. We kunnen de logistiek niet wegdenken uit Vlaanderen. Volgens mij vallen die Chinese vrachtvluchtbedrijven die we blijkbaar aantrekken naar Vlaanderen, echter niet onder de noemer van die duurzame logistiek.

De voorzitter:

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe:

Minister-president, als Groen! het niet doet, doen wij het wel. Wij willen u proficiat wensen en zijn heel blij dat er 400 tot 800 nieuwe banen komen in onze luchthavenregio. Uiteraard moet worden gestreefd naar een mooi evenwicht tussen economie en gehinderden. Ik wil graag nog wat cijfers bovenhalen die werden opgesomd in de overlegcommissie van de luchthaven Brussels Airport. Ik verwijs daarvoor naar een verslag van 16 december 2009, waar onder andere de negatieve evolutie van de vliegbewegingen werd besproken. Daar werd door Voka gemeld dat er een jobverlies zou zijn van 4500 tot 6000 jobs. Ik denk dat die extra 400 tot 800 jobs die nu werden binnengehaald door de komst van Hong Kong Airlines, een groot geschenk zijn voor de luchthavenregio.

De voorzitter:

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen:

U weet allen dat ik zeer bezorgd ben over het omgevingslawaai van de luchthaven van Zaventem. Ik denk toch dat we niet mogen blijven stilstaan maar tevreden moeten zijn met die 400 tot 800 extra jobs die worden gecreŽerd. Ik denk wel dat er zeer goed moet worden gekeken naar de voorwaarden die opgelegd worden en de afspraken die gemaakt worden. Ik vraag u om dat grondig op te volgen.

De voorzitter:

De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe:

Als het goed is, moeten we dat ook toegeven. Het is een goed initiatief. Mijnheer Sanctorum, u moet ťťn ding weten: het gaat om luchtvrachtverkeer, en dat is deels slimme logistiek. Ik weet niet of u weet dat wanneer u een roos aan uw vrouw of uw vriendin geeft Ė ik ken uw matrimoniale toestand niet ≠Ė die roos is aangevlogen met een jumbo uit Kenia.

We hebben een historische fout gemaakt in het dossier DHL. Hier hebben we een mogelijkheid om die fout recht te zetten. Laat ons eerlijk zijn: de passagiersaantallen in Zaventem zijn drastisch naar beneden gegaan. We hebben hier mogelijkheden om de infrastructuur van Zaventem te gebruiken. Ik denk dat we dit initiatief moeten ondersteunen en kijken hoe we vanuit die logistiek ook andere logistiek kunnen aanbieden over het spoor, de dag dat die geprivatiseerd is en efficiŽnt wordt, of via het vrachtverkeer. We moeten dus bekijken hoe we bijkomende logistieke kanalen kunnen aanbieden en ook jobs aanbieden.

De voorzitter:

De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw:

Minister-president, het is uw taak om investeerders binnen te halen en uw inspanningen willen wij ondersteunen. Maar in het regeerakkoord staat ook heel wat over duurzaamheid en vergroening. Ik denk dat u dat ook serieus wilt nemen.

Dat betekent dat u moet kijken welk soort van activiteiten u aantrekt. Zijn dat activiteiten die in de richting gaan van de vergroening? De heer Sabbe geeft het voorbeeld van de rozen die uit Kenia worden aangevlogen. Ik vind dat geen activiteit die ons iets bijbrengt op het vlak van duurzaamheid. Het zijn niet die zaken die we moeten aantrekken. U moet zeer goed kijken welke activiteiten het zijn. De vraag is of de activiteiten van Hong Kong Airlines passen in de duurzaamheid die u nastreeft.

Duurzaamheid betekent ook dat u kijkt naar de leefbaarheid. Het is belangrijk dat de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven wordt gegarandeerd. Daar is weer de vraag: als u die activiteit aantrekt, is die leefbaarheid dan nog gewaarborgd? Daar zijn heel wat vragen over, dat is logisch met de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem van de laatste jaren.

Die vragen moet u kunnen beantwoorden. Het is normaal dat de bewoners van de streek rond de luchthaven willen weten of ze nog 

voldoende rust zullen hebben en of hun leefbaarheid niet zal worden aangetast.

Minister-president Kris Peeters:

Voorzitter, collegaís, er is altijd een spanningsveld tussen enerzijds de doelstelling die heel duidelijk door deze Vlaamse Regering ter harte wordt genomen, namelijk de duurzaamheid van onze economie en de levenskwaliteit, en anderzijds concrete projecten waardoor men werkgelegenheid kan creŽren. We hebben nu een opportuniteit. Mevrouw De Vroe heeft verwezen naar het aantal werklozen dat in deze regio aanzienlijk is gestegen. Met dit aan te trekken, kunnen wij 400 tot 800 mensen aan werk helpen.

Dat zal altijd een spanningsveld blijven. Ik ga ervan uit dat u niet vindt dat wij in Hong Kong hadden moeten zeggen: ďDie zes vluchten op Zaventem, dat is wel interessant. Bedankt dat u Zaventem hebt uitverkoren, maar het is niet duurzaam, dus boeken dicht, en die 400 werkplaatsen mag u vergeten.Ē Zo draait de wereld niet. Zo kunnen wij als regering en ik als betrokken minister niet handelen. Dan zou u mij terecht zeer zwaar op de korrel nemen en zeggen dat dat beleid onverantwoord is.

Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat in de luchthavenomgeving de leefbaarheid wordt verbeterd en moeten we werken aan de afbouw van nachtvluchten enzovoort. Maar het een sluit het ander niet uit. Als oppositiepartij kunt u natuurlijk heel scherp voor de wind varen en zeggen dat dat niet in onze dynamiek past en dat het niet duurzaam is, maar dan mag u dat met mijn groeten gaan zeggen tegen de mensen die naar werk zoeken en nu heel blij zijn dat wij dat hebben binnengehaald.

Conclusie: wij moeten resoluut inzetten op duurzame logistiek. Tal van initiatieven zijn daartoe in ontwikkeling of kunnen verder nog worden genomen. Ook minister Crevits, bevoegd voor Openbare Werken, is daar zeer intensief mee bezig, met Flanders Logistics en andere initiatieven. Het een sluit het ander dus niet uit. Het gaat hier bovendien over nieuwe toestellen, die geluidsvriendelijker zijn dan de oude toestellen. Wij zullen er ook op toezien dat de kadering inzake levenskwaliteit en geluidsnormen verder wordt verbeterd voor diegenen die in de omgeving van de luchthaven wonen.

De heer Hermes Sanctorum:

Minister-president, natuurlijk zijn wij ook voor het creŽren van jobs, ook voor laaggeschoolden, want het zal in dit geval vooral over jobs voor laaggeschoolden gaan. Maar het gaat over de keuze die we maken. U doet nu een beetje alsof het ons allemaal overkomt, maar u moet toegeven dat logistiek een van de speerpunten is van deze Vlaamse Regering. Dit is een economische keuze en wij denken dat dat de foute keuze is. Nochtans staat er verder in het Vlaamse regeerakkoord dat we het DNA van onze economie moeten wijzigen, dat we moeten verduurzamen en dergelijke meer. U zegt dat er altijd een spanningsveld zal zijn, maar eigenlijk zou u moeten kiezen in welke economie de Vlaamse Regering zal investeren.

Ik betreur wat is gebeurd. China investeert enorm in groene technologie, maar daar hebben we niets over gehoord. U bent naar Shanghai gegaan en bent teruggekeerd met vliegtuiglawaai, en dat betreur ik. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter:

Het incident is gesloten.