Over Belgacom en overleg ivm vrijmaken delen militair luchtruim, belangrijk ivm nieuwe 25R routes

 

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

Dinsdag 05-03-2013

Namiddag

 

Samengevoegde vragen van

- de heer Damien Thiéry aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het inspectierapport van het European Aviation Safety Agency over de Belgische luchtverkeersleiding" (nr. 15659)

- mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris     voor   Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de audit over de luchtverkeersleiding in België" (nr. 15707)

- de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de audit van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart" (nr. 15783)

05.01  Damien Thiéry (FDF): Een inspectierapport

van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) zou hebben aangetoond dat de BSA-ANS, de onafhankelijke Belgische instantie voor luchtnavigatiediensten die toezicht houdt op de activiteiten van Belgocontrol, niet voldoet aan de Europese regelgeving. Zo zou die instantie geen veiligheidsregels voor haar technici en ingenieurs hebben opgesteld, ontbreekt het haar aan gekwalificeerde werkkrachten en beschikt zij over     onvoldoende           controle-    en beheersmechanismen. Bovendien slaagt zij er blijkbaar niet in het inspectieprogramma dat zij zelf heeft opgesteld, te respecteren. Nog volgens die audit volgt Belgocontrol een eigenzinnige koers, zonder zich al te veel aan het toezicht van de BSA- ANS gelegen te laten liggen.

De Staat heeft de BSA-ANS niet gemachtigd om de certificering van Belgocontrol op te schorten in geval van tekortkomingen. Ondanks non- conformiteiten zou Belgocontrol in 2007 toch zo'n certificering – het bewijs dat het bedrijf aan de gezamenlijke Europese eisen voldoet – hebben verkregen.

Is het inspectierapport van de EASA de definitieve versie? Klopt het dat er te weinig controle wordt uitgeoefend op de werking van Belgocontrol, en op het toezicht op het beheer van het luchtverkeer en van het luchtruim? Hoe kan men die situatie rechttrekken?

Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen):

De audit van het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA was zeer scherp voor Belgocontrol en de toezichthoudende instantie. In de audit wordt de vinger gelegd op tekortkomingen in de werking van de BSA-ANS, en Belgocontrol zou een eigenzinnige koers volgen. De Staat zou deze instelling als dienstverlener hebben aangewezen nog voor ze daartoe gecertificeerd was. Bovendien zou er niet genoeg personeel zijn.

U heeft toegegeven dat de hervormingen in het dak zijn blijven steken. Noch het beheerscontract, noch de sanering van de financiën, noch het managementplan hebben hun beslag gekregen. En volgens u is er wél genoeg personeel.

De structurele tekortkomingen bij Belgocontrol baren mij zorgen. Wat zijn de resultaten van die doorlichting? Hoe zal u een mouw passen aan de vastgestelde manco’s?

Bert Wollants (N-VA): Kan de minister concreet toelichten welke lacunes het European Aviation Safety Agency (EASA) heeft opgemerkt in de werking van de Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS)? Welke opmerkingen heeft de BSA-ANS geformuleerd naar aanleiding van de kritische aantijgingen? Zal de regering maatregelen nemen om de lacunes weg te werken?

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Het resultaat van de door het EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) uitgevoerde standaardiseringsinspectie is positief. Doel van die inspectie was na te gaan hoe het staat met de toepassing van de gemeenschappelijke regels in de burgerluchtvaart.

Uit de auditresultaten blijkt onder meer dat de BSA- ANS, met betrekking tot het toezicht op de wijziging van het functionele luchtvaartbeheersysteem, conform de vigerende regelgeving een uitgebreid systeem heeft ingevoerd, dat ook documentenbeheer omvat. Er worden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de opleiding en training van het BSA-ANS-personeel. Niets wijst op enig rechtstreeks gevaar voor de luchtvaartveiligheid.

Sinds zijn oprichting functioneert Belgocontrol als autonoom overheidsbedrijf overeenkomstig de wet van 1991 waarin zijn opdrachten worden beschreven, waarvan de nadere regels bepaald worden in het beheerscontract met de Belgische Staat. Dat reglementaire kader bevat alle gegevens van een aanwijzingsakte, zoals gevraagd door de regelgeving          inzake           het      gemeenschappelijk Europees luchtruim. De certificatie dateert van na de ondertekening van dat contract omdat de Europese regelgeving betreffende de certificatie van latere datum is. Ten gronde verandert een en ander niets aan het feit dat Belgocontrol wel degelijk is belast met de bedoelde opdrachten en dat de Europese regels volledig in acht worden genomen.

Om te antwoorden op de zuiver formele vraag die in dit verband in de audit wordt opgeworpen, bereiden mijn diensten een koninklijk besluit voor dat zal verwijzen naar de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet van 1991.

(Nederlands) De belangrijkste vaststelling van het EASA over de BSA-ANS is het tekort aan personeel. Ook werd gewezen op het tekort aan expertise in de domeinen van meteorologie en luchtvaartinformatie, ingevolge het vertrek van een expert in juli 2012.

Er zijn wervingen aan de gang om het personeelstekort op te vullen. Zij moeten toelaten om vóór september 2013 vier bijkomende, voltijdse betrekkingen in te vullen.

Inzake het specifieke expertisetekort stelde de BSA-ANS aan het EASA herstelplannen voor. Het EASA nam de voorstellen aan op 14 februari 2013, dus vóór de tijdslimiet van 30 april 2013.

EASA heeft slechts bemerkingen geformuleerd over 5 procent van de 653 criteria. Belgocontrol is dus geslaagd met 95 procent! De meeste correcties vergen slechts een wijziging van bestaande procedures en die wijzigingen zullen vóór het einde van het eerste semester van 2013 zijn doorgevoerd.

Wat het personeel betreft, was er al vóór de publicatie van het rapport een recruitmentplan in uitvoering en dat zal tegen september 2013

 

Damien Thiéry (FDF): Ik verzoek u te blijven controleren of Belgocontrol naar behoren functioneert.

Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen):

U zegt dat de resultaten positief zijn, maar in de kranten wordt iets heel anders geschreven! Men heeft het over ernstige tekortkomingen...

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Noemt u me er eens een!

Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen):

Mevrouw de voorzitter, het zou goed zijn dat de leden van de commissie over de audit zouden kunnen beschikken en deze zouden kunnen bespreken, aangezien de staatssecretaris nog veel te doen heeft wat Belgocontrol betreft (financiële sanering, managementplan, benoeming van de nieuwe raad van bestuur, enz.)

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Ik heb Belgocontrol niet altijd verdedigd. Maar waarom neemt u een rapport op de korrel dat in globo positief is?

Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen):

Mijn ongerustheid over de veiligheid van het luchtverkeer in België is terecht! Ik vraag dat deze commissie over alle documenten zou kunnen beschikken en een ruimer debat aan deze kwestie zou wijden.

De voorzitter: Ik neem nota van uw verzoek, dat wij later zullen behandelen.

05.11 Bert Wollants (N-VA): Het is moeilijk om te

reageren op basis van een persartikel. Het zou het debat vooruithelpen mochten wij die audit in detail kunnen lezen. De veiligheid van ons luchtverkeer is immers bijzonder belangrijk.

De staatssecretaris moet Belgocontrol correct en goed blijven aansturen. Het wordt tijd om een nieuwe beheersovereenkomst voor te leggen. Het is cruciaal dat het de juiste punten bevat over het Functional Airspace Block Europe Central, een mogelijke FAB Benelux en de veiligheid.

Het incident is gesloten.

De voorzitter: Vraag nr. 15743 van de heer Clerfayt wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

06 Vraag van de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris   voor            Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de integratie van de militaire luchtvaart binnen de burgerluchtvaart" (nr. 15754)

Bert Wollants (N-VA): Bij de bespreking van

zijn beleidsnota heeft de staatssecretaris gezegd dat er onderhandelingen lopen over het overnemen van bepaalde militaire zones in het luchtruim, namelijk die tussen Gosselies en Beauvechain. Dat zou een oplossing kunnen inhouden voor enkele vertrekroutes vanaf baan 25R.

Wat houdt de overdracht van deze zones juist in? Wat zijn de gevolgen voor de mogelijke vliegroutes? In welke fase zit deze onderhandeling ondertussen? Wordt er bij deze gesprekken eveneens gesproken over de volledige militaire integratie waar we al zo lang op wachten? Zo niet, wanneer mogen we dat dan verwachten?

Is de staatssecretaris nog van plan om werk te maken van een volledige integratie? Wat staat er in de weg?

Staatssecretaris       Melchior       Wathelet

(Nederlands): Voor de implementatie van de luchtvaartakkoorden over bepaalde routes van piste 25R hebben wij inderdaad een deel van het militair luchtruim nodig. De onderhandelingen hierover met de beleidscel Defensie zijn nog aan de gang. Er is reeds een akkoord voor de nacht- een weekendvluchten. Voor de dagvluchten zal een oplossing worden gevonden mits nauwe samenwerking tussen de controles van de militaire en de civiele vluchten. Ik pleit voor een integratie van de controles. De onderhandelingen lopen nog, maar wat tot nog toe bereikt werd bewijst dat er aan beide kanten goede wil is om tot een akkoord te komen.

Bert Wollants (N-VA): Dit is een belangrijke

eerste stap. Ik denk dat een groot deel van de beheersovereenkomst van Belgocontrol daarop gericht moet zijn. Bij beide partijen zijn er tegenstanders, maar toch moeten we de stap zetten omdat hij de hinder in Zaventem kan helpen oplossen en de efficiëntie van ons luchtruim kan verhogen. Zowel op economisch vlak als op het vlak van leefbaarheid is het belangrijk er werk van te maken.

Het incident is gesloten.