CRABV 53 COM 440

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

Dinsdag 27-03-2012

Voormiddag

 

9. Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de oprichting van het orgaan voor de controle op de geluidshinder" (nr. 9947)

- mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het tijdpad met betrekking tot het op te richten orgaan voor de controle op de geluidshinder" (nr. 10098)

 

Georges Dallemagne (cdH): Met betrekking

tot de geluidsoverlast van de luchthaven Brussels Airport staat u de volledige uitvoering van de beslissingen van de ministerraad van 18 december 2008 en 26 februari 2010 voor, evenals het sluiten van een samenwerkingsakkoord met het Brussels Gewest. Daarnaast moet er een orgaan worden ingesteld voor de controle op de geluidshinder. Wanneer zal dat controleorgaan ten doop gehouden worden? Hoe zal men een en ander organiseren?

 

09.02 Roel Deseyn (CD&V): Mijn vraag nr. 10384

kan misschien worden toegevoegd omdat het over dezelfde problematiek gaat?

09.03 Valérie De Bue (MR): Nous attendons l’exécution de deux accords ainsi que la mise en place de l’organe de contrôle des nuisances sonores: quand sera-t-il opérationnel? Quelles en seront la méthode et les missions?

 

Présidente: Valérie De Bue

09.04 Melchior Wathelet, secrétaire d'État (en français): J’exécuterai le plus complètement possible les décisions des Conseils des ministres du 19 décembre 2008 et du 26 février 2010.

09.05 Melchior Wathelet, secrétaire d'État (en français): Je l’ai annoncé dans ma note de politique générale, une autorité indépendante contrôlera les nuisances sonores lors du survol des habitations. Elle pourra être mise en place et prise en compte dans le futur budget 2013 grâce aux textes que mes services préparent.

En attendant, j’optimiserai le fonctionnement du service de médiation existant, notamment en garantissant son accès aux données pertinentes fournies par Belgocontrol et l’exploitant de l’aéroport, telles que les informations météorologiques, l’utilisation des pistes et les procédures de vol. Le service organisera à nouveau le forum de concertation dont les réunions avaient été suspendues par décision ministérielle en 2003.

La nouvelle autorité de contrôle agira soit de son propre chef, soit d’après les informations transmises par le service de médiation. Elle recherchera, examinera, constatera et sanctionnera les infractions en matière de restrictions d’exploitation et de procédures de vol, commises par les compagnies aériennes, l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National, Belgocontrol ou la direction générale du transport aérien. Elle n’aura pas de pouvoir sur ce qui relève de la Région de Bruxelles, normes de bruit ou infractions.

Comme en France, son comité d’experts regroupera des magistrats et des professionnels de l’aviation.

09.06 Georges Dallemagne (cdH): Je me réjouis de l'ensemble des initiatives annoncées. J'espère que vos instructions à Belgocontrol suite aux décisions prises par le Conseil des ministres en décembre 2008 et février 2010 permettront d'éviter définitivement l'utilisation abusive de la piste 02, de faire respecter les quotas de bruit et d'infliger de réelles sanctions à ceux qui les dépassent.

Pour ce qui est de la structure du nouvel organe de contrôle indépendant, l'exemple français me paraît une bonne source d'inspiration. L’optimisation du fonctionnement du service de médiation, que je vous avais demandée lors d'une de mes questions précédentes, aura pour effet que les riverains recevront enfin les informations réclamées depuis longtemps. Et je me réjouis de la relance des réunions du forum de concertation.

09.07 Valérie De Bue (MR): Je vous remercie également pour votre planning et votre volonté d'aller de l'avant. Cela pourra déboucher sur une situation plus apaisée. Quant à l'autorité de contrôle, j'attire votre attention sur le fait qu'elle devra être vraiment indépendante. Il conviendra de veiller au fait que bon nombre de communes souhaitent être impliquées dans le forum.

 Valérie De Bue (MR): We wachten op de uitvoering van twee akkoorden en op de oprichting van het orgaan voor de controle op de geluidshinder. Wanneer zal dat orgaan operationeel zijn? Hoe zal het te werk gaan en wat zijn de opdrachten van dat orgaan?

Voorzitter: Valérie De Bue.

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Ik zal de beslissingen die door de ministerraad op 19 december 2008 en 26 februari 2010 genomen werden, zo nauwgezet mogelijk volvoeren.

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Ik heb in mijn beleidsnota aangekondigd dat er een onafhankelijk openbaar orgaan zal worden opgericht dat belast zal worden met de controle op de boven woongebieden door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder. Mijn diensten bereiden de teksten voor met het oog op de oprichting van dat orgaan, en er zal ook rekening mee worden gehouden bij de opmaak van de begroting 2013.

Ondertussen zal ik de werking van de Ombudsdienst optimaliseren, met name door ervoor te zorgen dat hij toegang krijgt tot relevante gegevens van Belgocontrol en de luchthavenexploitant, zoals meteorologische gegevens, gegevens over baangebruik en de vliegprocedures. De dienst zal het overlegforum, waarvan de vergaderingen in 2003 bij ministeriële beslissing geschorst werden, nieuw leven inblazen.

Het nieuwe controleorgaan zal hetzij op eigen initiatief stappen doen, hetzij op grond van de gegevens die door de Ombudsdienst werden overgelegd. Inbreuken met betrekking tot de exploitatiebeperkingen en de vliegprocedures die begaan worden door de luchtvaartmaatschappijen, de exploitant van Brussels Airport, Belgocontrol of het Directoraat-generaal Luchtvaart, zullen door dat orgaan onderzocht, vastgesteld en gesanctioneerd worden. Het zal niet bevoegd zijn voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de geluidsnormen of de overtredingen betreft.

Net zoals in Frankrijk zal de stuurgroep van het controleorgaan onder meer uit magistraten en stakeholders uit de luchtvaart bestaan.

Georges Dallemagne (cdH): Ik ben

ingenomen met de aangekondigde initiatieven. Ik hoop dat de instructies die u aan Belgocontrol heeft gegeven naar aanleiding van de beslissingen die de ministerraad in december 2008 en februari 2010 heeft genomen, ervoor zullen zorgen dat er definitief een einde wordt gemaakt aan het ongeoorloofde gebruik van baan 02, dat de naleving van de geluidsnormen wordt afgedwongen en dat er daadwerkelijk sancties worden opgelegd aan wie die normen overschrijdt.

Wat de structuur van het nieuwe onafhankelijke controleorgaan betreft, lijkt het Franse voorbeeld me een geschikte inspiratiebron. Dankzij de optimalisering van de werking van de ombudsdienst, waarop ik in een van mijn voorgaande vragen had aangedrongen, zullen de omwonenden eindelijk de informatie krijgen waar ze al zo lang naar vragen. Dat de vergaderingen van het overlegforum zullen worden hervat, is bovendien een goede zaak.

Valérie De Bue (MR): Ik wil u eveneens

bedanken voor uw planning en uw wil om voortgang te maken met dit dossier. Dat zal de gemoederen wellicht enigszins bedaren. Wat het controleorgaan betreft, wil ik uw aandacht erop vestigen dat het echt onafhankelijk zal moeten zijn. Men moet er tot slot rekening mee houden dat heel wat gemeenten bij het overlegforum betrokken willen worden.

 

12. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris       voor     Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de antenne voor het radionavigatiesysteem ILS in Sint-Pieters-Woluwe" (nr. 9935)

Georges Dallemagne (cdH): In 2005 zou Belgocontrol de oude houten installaties van het radionavigatiesysteem vervangen hebben door een metalen mast van 15 meter hoog. Die mast werd zonder voorafgaandelijke toestemming geplaatst. In 2005 heeft Belgocontrol een regularisatieaanvraag ingediend, die na een ongunstig advies van de overlegcommissie van de gemeente Sint-Pieters- Woluwe echter werd afgewezen.

Volgens Belgocontrol kwam de nieuwe apparatuur de veiligheid op baan 02 ten goede. Dankzij die nieuwe uitrusting kon die baan bovendien bij alle weersomstandigheden worden gebruikt. Belgocontrol vraagt in feite dat de exploitatievoorwaarden van de luchthaven worden gewijzigd, want met het ILS-systeem zal er vaker gebruik worden gemaakt van een baan die voorbehouden was voor bijzondere omstandigheden. Voor die aanpassing was er een effectenstudie vereist.

In maart 2007 heeft de Directie Stedenbouw van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar beslissing meegedeeld om de toekenning van een vergunning voor de plaatsing van de antenne te weigeren. De antenne staat er echter nog steeds en de omwonenden weigeren zich neer te leggen bij die situatie.

Werd die antenne inderdaad onwettig geplaatst? Zal u contact opnemen met Belgocontrol om die overtreding te melden?

Voorzitter: Sabien Lahaye-Battheu.

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Het ILS-systeem verschaft piloten onder meer informatie over de afstand tot het begin van landingsbaan 02. Op ongeveer zeven kilometer van het begin van de baan moet er zich een zogenaamde outer marker bevinden. Wanneer het vliegtuig over de antenne vliegt, ontvangt de piloot een signaal dat hem ertoe verplicht bepaalde boordinstrumenten te controleren. Het was hoogstnodig dat de bestaande antenne werd vervangen, aangezien deze al van 1961 dateerde en verouderd was.

Twee jaar nadat de bouwvergunning officieel werd aangevraagd, heeft Belgocontrol nu een negatief antwoord gekregen van de stedenbouwkundige ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het onderzoek van het dossier maar bleef slepen en gelet op zijn verplichting om de veiligheid van het luchtverkeer continu te verzekeren, heeft Belgocontrol besloten de antenne te vervangen zonder de uitreiking van de bouwvergunning af te wachten. Belgocontrol heeft tevens beroep aangetekend bij het stedenbouwkundig college. Hoewel de wet voorziet in een termijn van 75 dagen voor de betekening van de beslissing, heeft Belgocontrol die beslissing nog steeds      niet       ontvangen.       Bovendien        heeft Belgocontrol tot tweemaal toe vergeefs gevraagd te worden gehoord.

Belgocontrol heeft erop gewezen dat er een beroepsprocedure aan de gang was en heeft gevraagd dat beslissingen zoals een bevel tot afbraak zouden worden opgeschort. Het autonome overheidsbedrijf heeft echter nooit enig antwoord gekregen.

Belgocontrol rechtvaardigt de vervanging van de antenne zonder de vereiste bouwvergunning door de absolute voorrang die gegeven wordt aan de veiligheid, het feit dat er geen bouwvergunning werd uitgereikt binnen een redelijke termijn en de onnauwkeurige motivering van de weigering.

Georges Dallemagne (cdH): Belgocontrol

houdt er een andere chronologie van de feiten en overtredingen op na dan de gemeente Sint-Pieters- Woluwe. Ik betreur dat er eenzijdig actie werd ondernomen. Als Belgocontrol in zijn recht is, waarom heeft het dan geen gerechtelijke stappen gedaan? Feit is dat er een nieuwe antenne werd geïnstalleerd.

Deze situatie is niet alleen onwettig, maar ook gevaarlijk.

De wegen van de dienst urbanisme van Belgocontrol zijn vaak ondoorgrondelijk. Ik zal mijn collega’s verzoeken de Brusselse regering hierover te ondervragen.

 

 

 

Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):

Ik heb in mijn beleidsnota aangekondigd dat er een onafhankelijk openbaar orgaan zal worden opgericht dat belast zal worden met de controle op de boven woongebieden door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder. Mijn diensten bereiden de teksten voor met het oog op de oprichting van dat orgaan, en er zal ook rekening mee worden gehouden bij de opmaak van de begroting 2013.

Ondertussen zal ik de werking van de Ombudsdienst optimaliseren, met name door ervoor te zorgen dat hij toegang krijgt tot relevante gegevens van Belgocontrol en de luchthavenexploitant, zoals meteorologische gegevens, gegevens over baangebruik en de vliegprocedures. De dienst zal het overlegforum, waarvan de vergaderingen in 2003 bij ministeriële beslissing geschorst werden, nieuw leven inblazen.

Het nieuwe controleorgaan zal hetzij op eigen initiatief stappen doen, hetzij op grond van de gegevens die door de Ombudsdienst werden overgelegd. Inbreuken met betrekking tot de exploitatiebeperkingen en de vliegprocedures die begaan worden door de luchtvaartmaatschappijen, de exploitant van Brussels Airport, Belgocontrol of het Directoraat-generaal Luchtvaart, zullen door dat orgaan onderzocht, vastgesteld en gesanctioneerd worden. Het zal niet bevoegd zijn voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de geluidsnormen of de overtredingen betreft.

 

Net zoals in Frankrijk zal de stuurgroep van het controleorgaan onder meer uit magistraten en stakeholders uit de luchtvaart bestaan.

 

stakeholders: oude probru wijn in nieuwe zakken?