BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 22-03-2011

 

Namiddag

13 Samengevoegde vragen van - de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de wet houdende het exploitatiekader van de luchthaven van Brussel- Nationaal" (nr. 3130) - mevrouw Myriam Delacroix-Rolin aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de uitvoering van het luchthavenakkoord van februari 2010" (nr. 3461)

13.01 Bert Wollants (N-VA): De staatssecretaris zou het advies van de Gewesten hebben gekregen over het exploitatiekader van de luchthaven van Zaventem. Wat zijn de belangrijkste conclusies van die adviezen? Er zouden ook al simulaties zijn gebeurd van de voorgestelde routes. Klopt het dat de optie van twee afdraaihoogtes op de bocht naar links is verlaten, omdat dit de veiligheid in het gedrang bracht? Komt daardoor het evenwicht van het hele pakket in het gedrang? Welk traject moet het dossier nu nog afleggen?

13.02 Myriam Delacroix-Rolin (cdH): Je me permets de vous interroger sur le suivi de l'accord de gouvernement du 26 février 2010 en matière d'organisation des vols autour de l'aéroport de Bruxelles-National. Deux grands problèmes subsistent depuis plus d'un an: les normes de vents et les routes de décollage à emprunter par les avions. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce dossier n'a pas avancé depuis le 26 février 2010?

13.03 Etienne Schouppe, secrétaire d'État (en néerlandais): La concertation relative aux routes aériennes n'a pas d'incidence sur les procédures permettant de modifier ces routes. Un avant-projet de loi a été élaboré et il doit suivre son cours. 13.03 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Nederlands): Het overleg over de vliegroutes heeft geen impact op de procedures om wijzigingen van deze routes tot stand te brengen. Er is een voorontwerp van wet uitgewerkt, dat nu de normale procedures moet doorlopen. (En français) Malgré la chute du gouvernement, l'exécution de cet accord suit son cours. Différentes sessions de travail ont eu lieu entre Belgocontrol et mon cabinet au cours des mois de mars, avril, juin, juillet et août 2010. Ces sessions de travail ont permis un échange de vues au cours des réunions IKW (inter-cabinets) tenues en août et en décembre 2010. La prochaine étape sera un nouvel échange de vues en IKW, qui aura lieu, je l'espère, au cours de ce mois-ci. (frans) Ondanks de val van de regering wordt nadere uitvoering gegeven aan dit akkoord. In maart, april, juni, juli en augustus vonden er verscheidene werkvergaderingen plaats tussen Belgocontrol en mijn kabinet. Dankzij die werkvergaderingen kon er een gedachtewisseling op gang worden gebracht op de interkabinettenvergaderingen in augustus en december 2010. Als volgende stap zal er een nieuwe gedachtewisseling worden gehouden op de interkabinettenvergadering, die hopelijk nog deze maand zal plaatsvinden.

13.04 Bert Wollants (N-VA): Aangezien de staatssecretaris niet ontkent dat er een probleem is met de twee afdraaihoogtes, ga ik ervan uit dat er wel degelijk een probleem is. Ik concludeer ook dat er geen akkoord meer is over de routes en het baangebruik.

13.05 Myriam Delacroix-Rolin (cdH): Nous allons continuer à vous poser des questions jusqu'au moment où l'accord du gouvernement du 26 février 2010 sera mis en application. Het incident is gesloten.

 

16 Samengevoegde vragen van - de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de lowcostterminal op Brussels Airport" (nr. 3196) - mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "low cost op Zaventem" (nr. 3282) - mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "low cost op Zaventem" (nr. 3457) - mevrouw Myriam Delacroix-Rolin aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de verschillende heffingen op Brussels Airport" (nr. 3460)

16.01 Tanguy Veys (VB): Volgens de media is de staatssecretaris verantwoordelijk voor twee ontwerpbesluiten voor de exploitatie van een lowcostterminal in Brussels Airport. Die twee besluiten zouden erop gericht zijn het KB over de exploitatievergunningen voor de nationale luchthaven te veranderen, alsook het statuut van de beheersmaatschappij van de site. De omwonenden vrezen dat de komst van een lowcostterminal de geluidsoverlast rond Brussels Airport opnieuw zal doen toenemen en hekelen de plannen. In de pers vernamen we dat het plan inmiddels al werd afgeblazen. In hoeverre is de staatssecretaris nog van plan om door middel van KB’s de bestaande regelgeving te wijzigen, zodat de lowcostterminal mogelijk wordt? Hebt hij andere opties overwogen? Wat is het statuut van die zogenaamde twee ontwerpbesluiten? Als de lowcostterminal er ooit komt, in hoeverre zal dan rekening worden gehouden met de vrees voor geluidsoverlast voor de omwonenden? Lowcostfirma’s vliegen doorgaans met zeer recente toestellen en een zeer hoge bezettingsgraad. Het is niet omdat die firma’s naar Brussels Airport zouden komen, dat de overlast sowieso zou toenemen. 16.02 Valérie De Bue (MR): La presse s'est fait l'écho de votre volonté de développer des vols low cost à Bruxelles-National. Or, cette possibilité, avec beaucoup de mouvements le matin et le soir, menace la quiétude des riverains. L'Union belge contre les Nuisances des Avions a déclaré que le terminal prévu pour le low cost a été construit en 2008 sans les autorisations requises. Or, un arrêt de la Cour européenne de Justice impose une telle étude dans ce cas précis. Est-ce vrai? Des arrêtés royaux sont en discussion au gouvernement mais auraient reçu un avis défavorable du régulateur du transport aérien. Un accord datant de 2009 rejette la construction d'un terminal low cost. Pouvez-vous clarifier la position du gouvernement sur ces sujets? Quelles sont les conséquences d'un avis négatif du régulateur?

16.03 Myriam Delacroix-Rolin (cdH): Quelle est la finalité de votre arrêté royal modifiant la licence d'exploitation accordée à BlAC? Permettra-t-il des vols low cost avec une redevance aéroportuaire différenciée? Confirmez-vous que des vols low cost peuvent être accueillis sans terminal spécifique à Zaventem? Comment modifier les tarifs pour 2011, alors qu'une nouvelle période de régulation vient d'entrer en vigueur et est valable jusqu'en mars 2016? Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de deux avis négatifs du régulateur sur vos projets d'arrêtés royaux? Et de l'opposition des compagnies aériennes établies à Bruxelles? Bruxelles-National n'aura jamais besoin du low cost, et introduire des redevances aéroportuaires différentes en fonction des services et terminaux utilisés n'est pas une bonne idée.

16.04 Staatssecretaris Etienne Schouppe: Ik zal mij niet uitspreken over de aangevoerde aspecten inzake milieu en stedebouwkunde, want dat is een gewestbevoegdheid. In de pers verschijnen artikels over de eventuele komst van een lowcostterminal Brussel-Nationaal. J

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te benadrukken dat alleen de omzetting van de richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden aan de orde is en niet de creatie van een lowcostterminal. De creatie van een lowcostterminal maakte ook geen onderdeel uit van de consultatie voor de gereguleerde periode 2011/2016. (En français)

Er zijn nu twee koninklijke besluiten in de maak: een KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, enerzijds, en een KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel- Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC, anderzijds. De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de Luchthaven Brussel- Nationaal heeft slechts één formeel advies uitgebracht! Na bestudering van dat advies ben ik tot de conclusie gekomen dat er genoeg argumenten waren om het niet te volgen. In de KB’s is artikel 10 van richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden bijna letterlijk overgenomen, waardoor er een onderscheid tussen de tarieven kan worden gemaakt zoals de Europese Unie dat eist.

16.05 Tanguy Veys (VB): De mogelijke komst van een lowcostterminal moet in elk geval op de agenda blijven staan van de federale regering, al was het maar om de toekomst van Brussels Airport te garanderen. Natuurlijk heeft Brussels Airlines zelf een beetje de stekker eruit getrokken door te kiezen voor andere plannen, maar toch moet die optie nog steeds behouden blijven.

16.06 Valérie De Bue (MR): Malheureusement, je n’y vois pas beaucoup plus clair qu'avant de vous avoir posé la question. Si c'est bien de la même directive que l'on parle, elle vise la transparence des tarifs pour les compagnies aériennes mais ne met pas en évidence les tarifs différenciés. Nous sommes confrontés à l'intérêt de l'aéroport qui souhaite diversifier ses activités mais aussi à celui des riverains dont la qualité de vie doit être préservée. J'espère que les discussions au gouvernement sur ces deux arrêtés royaux en tiendront compte.

Myriam Delacroix-Rolin (cdH): Nous restons contre l'installation de compagnies low-cost à Bruxelles-National. Le trafic est déjà suffisamment intense et la qualité de vie des riverains est une chose à ne pas négliger.