Plenaire Vergadering Vlaams Parlement van 25-04-2007

Eric Van Rompuy (CD&V) vergeet dat het minister Peeters was die luchthaven blanco uitbatingschèque gaf voor 20 jaar (sic!!!) vlak voor VdLanotte BIAC verkocht aan Macquarie

Actuele vraag van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het voorstel van de Vlaamse Regering betreffende de beperking van de nachtvluchten rond Zaventem en de bespreking ervan op het Overlegcomité

Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het voorstel van de Vlaamse Regering betreffende de beperking van de nachtvluchten rond Zaventem en de bespreking ervan op het Overlegcomité

De voorzitter:

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy:

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, deze ochtend hebben we vernomen dat de onderhandelingen over Zaventem zijn mislukt.

Dat is voor mij geen nieuws. Dit dossier maakt al acht jaar het voorwerp uit van mislukkingen en wanbeleid. Nooit is een dossier door een regering zo slecht beheerd als Zaventem. De verantwoordelijkheid voor het dossier ligt voornamelijk bij de federale regering. Hier zitten groenen die nog in die regering gezeten hebben. (Opmerkingen van de heer Eloi Glorieux)

U had de kans om een vraag te stellen, mijnheer Glorieux. Ik heb ook een interpellatie ingediend, maar ik stel nu een vraag. Het is niet de gewoonte dat een vraagsteller onderbroken wordt.

De mislukking is begonnen bij mevrouw Durant in 1999, die de nachtvluchten wou afschaffen, en eindigde met een concentratie van nachtvluchten boven de noordrand. De tweede regering Verhofstadt maakte de historische blunder om een zogenaamd spreidingsplan te ontwikkelen met veel nieuwe hinder, voor mensen die daarvoor nooit geluidsoverlast hadden. De kwestie kreeg een nieuwe dimensie door het nachtvluchtenprobleem te vermengen met een dagvluchtenprobleem. De paarse regering creëerde boven bepaalde gemeenten weekendconcentraties, met als gevolg dat het maatschappelijke draagvlak is weggevallen. De heren Anciaux en Landuyt zijn er nooit in geslaagd om het dossier tot het begin van een oplossing te brengen. (Opmerkingen van de heer Gilbert Bossuyt)

Als er iets is wat de 'modelstaat' België niet heeft kunnen waarmaken, is het een oplossing vinden voor dit probleem. In andere landen lukte dat wel.

Deze middag hoorde ik eerste minister Verhofstadt zeggen dat het de schuld is van de gewesten. Als de normen terug nationaal zouden worden gemaakt, zouden de problemen opgelost zijn. Alsof de gewesten verantwoordelijk zijn voor de knoeiboel in Zaventem. Het geknoei heeft tot grote woede geleid bij de werknemers en de omwonenden. Het draagvlak van de luchthaven is economisch, maatschappelijk en ecologisch ondermijnd.

Ik ben inwoner van Zaventem. Ik ben bekommerd om de regio. Ik woon er al 57 jaar. Tot voor 1999 heb ik bijna nooit iemand kritiek horen gegeven of actiegroepen gezien met enig maatschappelijk draagvlak. Iedereen kende de vliegroutes en besefte het belang ervan voor de werkgelegenheid. Ik woon in Sterrebeek, waar jarenlang 50 percent van de nachtvluchten overvloog. Ik heb nooit geprotesteerd. Maar als men een dossier totaal verkeerd beheert, leidt het tot een impasse.

Mijnheer de minister, u hebt een heel goede rol gespeeld. U hebt vier jaar lang constructieve voorstellen gedaan. Soms hebt u bepaalde Vlaamse actiegroepen voor het hoofd moeten stoten. Ik ging niet altijd akkoord met de voorstellen, maar u hebt gestreefd naar een oplossing.

In de volgende weken zal er niets gebeuren. Dit dossier mag geen inzet worden bij de verkiezingen. Maar daarna moeten er oplossingen gevonden worden. U stelt een vermindering voor van de nachtvluchten tot 9000. Is dat een reëel cijfer?

Wat met het geluidsmeetnet? Aminal heeft studies gepubliceerd waaruit blijkt dat er nu in bepaalde regio's een concentratie van geluidshinder is die er vroeger niet was. Dat is een nieuwe ontwikkeling.

Wat zijn de objectieve criteria die in de volgende jaren moeten dienen om een reëel spreidingsplan op te stellen dat een ecologisch en maatschappelijk draagvlak heeft?

Wat is het standpunt van de Vlaamse Regering over de stelling van Verhofstadt alsof de herfederalisering van de normen een oplossing kan bieden voor een dossier zoals dat van Zaventem? Persoonlijk wil ik daarover discussiëren en ook mijn partij wil daarover praten. Maar de stelling van premier Verhofstadt is natuurlijk totaal verkeerd. Met de vorming van een nieuwe federale regering zal de Vlaamse Regering de volgende maanden ongetwijfeld met dit dossier worden geconfronteerd. Wat is de visie van de Vlaamse Regering na de mislukte onderhandelingen, goed wetende dat de paarse federale regering het dossier heeft mismanaged?

In de betrokken regio zijn tienduizenden mensen werkzaam en honderdduizenden worden er nu geconfronteerd met een enorme onzekerheid over hun levenskwaliteit als een gevolg van een opeenvolging van beslissingen van de regering-Verhofstadt, eerst met de groenen, daarna met Anciaux en met Landuyt. Als inwoner van de regio vertolk ik hier de grote woede over het totale mismanagement van het dossier.

De voorzitter:

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem:

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, we zijn het met de vorige spreker eens dat het dossier mismanaged werd, maar we zijn het er niet mee eens dat dat alleen door de federale regering gebeurde. We hebben het uiteindelijk niet alleen over de nachtvluchten, maar over de hele problematiek van baanroutes, vliegroutes, baangebruik, routegebruik en dergelijke. U hebt nu een ultiem voorstel gedaan voor wat de nachtvluchten betreft - zo werd het althans bestempeld.

Wij vinden het een vrij redelijk voorstel, dat minstens een basis voor een gesprek had kunnen zijn, niet alleen met de federale regering, maar, mijnheer Van Rompuy, ook met de Brusselse regering. Tot nader order vormen de geluidsnormen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest nog altijd de voornaamste hinderpaal. En die geluidsnormen werden in de jaren 90 uitgevaardigd door de Brusselse regering met onder meer de CD&V. Wie houdt nu het been stijf? Dat is opnieuw de Brusselse regering waarvan - dat neem ik toch aan - de CD&V nog altijd deel uitmaakt.

Er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Die ligt enerzijds bij de federale overheid omwille van haar apathie, met een minister van Mobiliteit, de heer Landuyt, die achteroverleunt in zijn zetel en de voorstellen afwacht. De verantwoordelijkheid ligt anderzijds ook bij de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die geen redelijkheid aan de dag wil leggen, en die wel de lusten wil van de luchthaven, maar niet de lasten.

Mijnheer de minister, u deed nu voor de zoveelste keer een voorstel. Het is vrij redelijk en had ten minste de basis kunnen vormen voor een gesprek over een oplossing. U reikte zelfs de hand aan de federale overheid, want het is de federale overheid die de dwangsommen die boven haar hoofd hangen, zal moeten betalen, niet de Vlaamse Regering. We stellen vast dat het alweer mislukt is. We zitten nog altijd met een soort 'gouvernement des juges'. Het zijn de rechters die bepalen hoe vliegtuigen moeten opstijgen. Het zijn niet langer de politieke overheden die ter zake een beleid voeren.

De onwil van de Brusselse regering is er. Ik neem aan dat u een telefoonlijn hebt met Brigitte Grouwels zodat u haar kunt vragen om redelijk te zijn, om binnen de Brusselse regering ook eens het been stijf te houden.

Ik neem aan dat uw andere coalitiepartners dezelfde lijn hebben als de Brusselse ministers Vanhengel en Smet. Zult u nog dulden dat de Brusselse regering de toekomst van de luchthaven, met alle economische gevolgen van dien, op het spel zet? Ik neem aan dat uw coalitiepartners in de Vlaamse Regering met de Vlaamse coalitiepartners in de Brusselse regering een aantal communicatielijnen hebben.

Mijnheer de minister, waarom heeft de Brusselse regering 'njet' gezegd? Ik neem aan dat u verslag kunt uitbrengen van wat daarover op het Overlegcomité is gezegd. Sprak de Brusselse regering uit één mond, en dus ook namens staatsecretaris Grouwels van CD&V, minister Smet van sp.a en minister Vanhengel van Open Vld?

De oplossing is de herfederalisering van niet alleen de geluidsnormen, maar van alles wat met de luchthaven te maken heeft. Dat is het wit konijn van premier Verhofstadt. Dat heeft hij op het nieuws van 13 uur gezegd. Excuseer, maar dat is meer dan één brug te ver. Als we in die oplossing zouden meestappen, dan is het voldoende dat een minideelstaat, wat het Brusselse Gewest is, het been stijf houdt, om de boel te herfederaliseren. Dan zijn we ver van huis.

Vandaag is nog eens het bewijs geleverd dat we van Brussel nooit een dergelijk gewest hadden mogen maken. Als er een harmonisering moet komen, dan liefst op Europees niveau. Mijnheer de minister, stapt u mee in die richting of zegt u nee? Ja zeggen is in feite toegeven aan chantage van een minideelstaat.

Kan de Vlaamse Regering de Brusselse regering, die onredelijk was, is en blijft, niet de wacht aanzeggen? We hebben politieke middelen om dat te doen. We hebben samenwerkingsakkoorden, die noodzakelijk zijn, die worden gesloten tussen verschillende regeringen. U kunt het Brusselse Gewest, dat altijd opnieuw aan de deur klopt van de federale overheid om meer geld en dotaties voor hun hoofdstedelijke en internationale functie, maar botweg de toekomst van de luchthaven en de jobs van 66.000 mensen op het spel zet, de wacht aanzeggen. U kunt hun heel duidelijk zeggen: als u niet meestapt in een redelijk voorstel, dan sluiten we op geen enkel vlak nog samenwerkingsakkoorden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter:

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters:

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik betreur wat vanmorgen is gebeurd. Vanuit de Vlaamse Regering hebben we dit dossier altijd heel constructief aangepakt. Het is heel belangrijk voor de werkgelegenheid in deze regio. Sterker nog, we hebben met het START-project bijkomende financiële impulsen gegeven om de dynamiek van de werkgelegenheid hoog te houden.

We hebben vier heel duidelijke principes. Ik noem de twee belangrijkste: de billijke spreiding van de hinder, en opeenvolgende stille momenten. We hebben die vier principes gedurende tweeënhalf jaar altijd heel duidelijk gemaakt. We hebben elke keer gezocht naar oplossingen om dit dossier te deblokkeren, om de onzekerheden en gevaren die ermee samenhangen, uit de wereld te helpen.

Op het laatste Overlegcomité werd gevraagd aan de gewesten en regio's om voorstellen te doen om er te proberen uit te geraken. De Vlaamse Regering heeft daarover vergaderd en zal een ultiem voorstel doen om daaruit te geraken. Het gaat dan niet, zoals Brussel vroeg, om een verlenging van de nacht van 6 naar 7 uren, wat betekent dat er nog meer vliegtuigen boven Vlaams grondgebied zouden vliegen, wat nog meer hinder zou veroorzaken. Dat zou in tegenstrijd zijn met het eerste principe: de billijke verdeling van de hinder. Neen, we gaan een concreet voorstel doen om de problemen van de nachtvluchten, die duidelijk onderscheiden zijn van de dagvluchten, op te lossen. In 2005 hebben we al een eerste stap gezet. Van 25.000 nachtelijke bewegingen die in de milieuvergunning zijn ingeschreven, zijn we gezakt naar 16.000, waarvan 5.000 vertrekkende. Wij hebben nog bijkomende beperkingen opgelegd voor de meest luidruchtige vliegtuigen, zowel 's nachts van 23 uur tot 6 uur, als 's morgens van 6 uur tot 7 uur.

Dat voorstel hebben we vrijdag per brief overgemaakt aan de Brusselse minister-president Picqué. Vier dagen lang hebben we van hem niets meer gehoord. Vanmorgen heeft men op het Overlegcomité gezegd: "Wij hebben het Vlaamse voorstel bekeken. We vinden het wel positief, maar wat ons betreft, is het volledig onvoldoende. Het voorstel gaat verder op dat wat u in 2005 al had laten weten. Wij willen een volledige oplossing, een volledig spreidingsplan voor route- en baangebruik."

Dat hebben ze vanmorgen gezegd, terwijl ze de afgelopen dagen en weken nooit een constructief voorstel gedaan hebben. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat men op deze manier reageert vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Mijnheer Van Hauthem, u vraagt mij of minister-president Picqué of minister Huytebroeck namens de Brusselse Regering spreken. Het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik kan alleen stellen dat wij een reactie hebben ontvangen zoals ik ze daarnet heb weergegeven.

Het is heel belangrijk om met een evenwicht tussen het economische - de werkgelegenheid - en de levenskwaliteit van de mensen de nachtvluchten verder af te bouwen en de meest luidruchtige vliegtuigen aan banden te leggen, zoals wij hebben voorgesteld. De reactie vanuit het Brusselse Gewest is zeer duidelijk en ik betreur ze, zeker omdat we dit dossier al zolang meeslepen.

We moeten gaan naar een objectivering van dit dossier. Als er één dossier is waar je samen met experten en op basis van methodologieën heel zorgvuldig kunt nakijken hoe je het probleem kunt aanpakken, is het wel dit dossier. We waren binnen de Vlaamse Regering gewonnen voor het idee om een instituut op te richten dat de geluidshinder zou opvolgen en verder in kaart brengen. Dat is de juiste weg om dit probleem aan te pakken. Ik laat nu in het midden of dat al dan niet betekent dat het dossier geherfederaliseerd moet worden. De Vlaamse Regering heeft daarover nog geen standpunt ingenomen.

Het dossier moet in elk geval geobjectiveerd en gedepolitiseerd worden. We moeten met kennis van zaken een aantal beslissingen honoreren. Dat moet ook in de toekomst gebeuren. Wat ons betreft, is het ondenkbaar dat de luchthaven de werkgelegenheid die ze nu heeft, niet verder zou kunnen bieden. We hebben in onze voorstellen ook specifiek rekening gehouden met die werkgelegenheid. We hebben rekening gehouden met de herstructureringen bij DHL. We willen absoluut garanties bieden voor de werkgelegenheid die er nu is en dit voorstel vanaf de herstructurering van DHL doorvoeren.

We hebben vandaag een kans gemist. Je kunt niet zomaar zeggen dat de regio's er niet uit komen en dat we de geluidsnormen na al die jaren dan maar op het federale niveau moeten brengen. Zo eenvoudig is het niet. Er moet meer gebeuren dan dat. Iedereen, op de verschillende niveaus, kan helpen wanneer iedereen ermee akkoord gaat om de weg van de objectivering verder te bewandelen.

We zullen de volgende dagen kijken welke gevolgen dit allemaal heeft. Maar ik herhaal dat de reactie op ons constructieve voorstel zeer betreurenswaardig is. Het was nochtans een van de laatste mogelijkheden. We waren dit keer zeer ver gegaan met de Vlaamse Regering. Het is zeer betreurenswaardig dat dit voorstel niet aanvaard is en door het Brusselse Gewest is weggewuifd met een aantal argumenten die volgens mij niet ter zake doen. (Applaus bij CD&V)

De heer Eric Van Rompuy:

Ik ben het helemaal eens met wat minister Peeters zegt. Het essentiële is dat het vertrouwen hersteld wordt.

In dat dossier is er een enorm wantrouwen tussen de gewesten onderling en tussen de federale overheid en de gewesten. Ook binnen Vlaanderen bestaat er discussie tussen de Vlamingen uit de oostrand, de Vlamingen uit de noordrand en de Vlamingen die in Brussel wonen. Men is erin geslaagd om iedereen tegen elkaar op te zetten. Zonder vertrouwen zal het dossier nooit opgelost raken. Het herfederaliseren van de normen is bediscussieerbaar, maar daartoe moet men een objectieve basis vinden. U hebt geprobeerd rekening te houden met geluidskadasters en met het historische baangebruik. Men zal er alleen uit geraken indien men terugkeert naar de situatie voor 1999. Ook minister-president Picqué heeft dat al gezegd. Tijdens de volgende maanden zal er een nieuwe federale regering komen, met een minister van Mobiliteit die, niet bezwaard door wat er de jongste jaren is gebeurd, in staat zal zijn om opnieuw een vertrouwensbasis te creëren op basis van objectieve gegevens en van een toekomstvisie voor de luchthaven.

Wie wil discussiëren over de nachtvluchten, moet een visie hebben op het soort luchthaven dat men wil. De jongste jaren zijn de meest krankzinnige voorstellen gedaan, ook binnen de Vlaamse Regering. Minister Anciaux, die een cruciale rol heeft gespeeld in dit dossier, verklaarde hier één jaar geleden dat hij in 2012 op de luchthaven van Zaventem de Olympische Spelen wil organiseren. En daar mochten we niet mee lachen. Tot dat niveau is dat dossier gezakt. Ik hoop dat met een nieuwe regering en met een nieuwe minister van Mobiliteit, het vertrouwen opnieuw kan worden opgebouwd dat nodig is voor de levenskracht van de luchthaven.

Mijnheer Van Hauthem, met een chantagepolitiek van chantage tegen chantage lost men niets op. Ik hoop dat de Vlaamse Regering tijdens de volgende maanden de leidraad hanteert die minister Peeters de afgelopen twee jaar heeft vastgehouden. De Vlamingen zijn vragende partij opdat dit dossier zo snel mogelijk tot de geschiedenis behoort. De huidige impasse is betreurenswaardig. Er moet zo snel mogelijk een goed bestuur komen. Dat is nu meer dan ooit aan de orde.

De heer Joris Van Hauthem:

Mijnheer de minister, u zegt dat u betreurt wat er vanmorgen is gebeurd. Herfederaliseren is misschien bespreekbaar, maar daar ziet u niet meteen heil in. U ziet het dus eigenlijk ook niet meer zitten. Ik ken u als een verstandig maar ook geslepen man. Wanneer u een oplossing voor ogen hebt die nog niet rijp genoeg is, dan zult u ze hier ook niet uitspreken.

In 1999 is het draagvlak weggeslagen. Het is echter iets te kort door de bocht om de verantwoordelijkheid voor wat nadien is gebeurd, uitsluitend bij de federale overheid te leggen. Er zijn de geluidsnormen van het Brusselse Gewest die een hinderpaal, misschien wel de voornaamste hinderpaal, vormen om tot een redelijke oplossing te komen waar wellicht niet iedereen gelukkig mee zal zijn. Dat is onmogelijk in dit dossier.

Maar dit blijft de cruciale hinderpaal.

U zegt dat de Brusselse regering ons heeft laten weten dat het voorstel ruim onvoldoende is en dat ze een algemene oplossing wil, dus ook voor de dagvluchten, de routes en banen. Als ik u dan vraag of dat het standpunt van de hele Brusselse regering was, dan zegt u dat u dat niet weet.

Laten we er echter van uitgaan dat een regering nog altijd een college is, nog altijd collegiaal beslist, collegiale standpunten inneemt.

Minister Kris Peeters:

In Vlaanderen is dat zo.

De heer Joris Van Hauthem:

Ik neem aan dat dit in de Brusselse regering ook zo is. Ofwel is dat niet zo, en dat zitten die drie Vlamingen daar voor spek en bonen bij. Ofwel is dat wel zo, en dan zijn ze medeplichtig aan de huidige impasse.

Mijnheer de minister, als ik u zeg dat u wel over een drukkingsmogelijkheid, een politiek drukkingsmiddel beschikt, dan heb ik het over de samenwerkingsakkoorden. Mijnheer Van Rompuy, u hebt gereageerd op mijn opmerking om op chantage te antwoorden met tegenchantage. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. De redelijkheid komt al jaren van één kant. Ze moet van twee kanten komen, waarbij de regio's er het best uitkomen.

De onredelijkheid blijft bestaan. Op de duur moet er een eind aan worden gemaakt en moet het mes op de keel worden gezet. Er moet niet gewacht worden op de regeringsvorming, waarbij, volgens de heer Van Rompuy, een nieuwe federale minister van Mobiliteit zo maar alles kan vergeten en met een schone lei beginnen. Die Brusselse regering bestaat nog altijd en heeft nog altijd dezelfde standpunten.

Mijnheer de minister, u moet die Brusselse regering de wacht aanzeggen. Ofwel moet u minstens de ministers van de Vlaamse partijen binnen die regering mobiliseren. Die hebben immers meer macht dan ze vermoeden. Ze hebben steeds een vetorecht. Zo werd het ons toch altijd uitgelegd toen het Brusselse gewest in 1989 werd opgericht bij die fameuze staatshervorming. Dat ze die macht dan gebruiken. Durven ze dat niet of hebben ze de moed niet, dan moet de Vlaamse Regering ook ageren en de samenwerkingsakkoorden opzeggen. Er staat te veel op het spel. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter:

De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz:

Mijnheer de minister, u hebt terecht gezegd dat de Vlaamse Regering een zeer redelijk voorstel heeft gedaan aan het hoofdstedelijke gewest. Ik zeg dat als Brusselaar en niet als lid van de Brusselse regering als dusdanig. Ik kan alleen maar betreuren dat de Brusselse regering op een, hoe moet ik het zeggen, misschien wel lichtzinnige manier alle redelijkheid heeft afgewezen. Ik stel dat ook alleen maar vast.

Men had de afgelopen dagen contacten en dergelijke meer kunnen leggen, of ten minste ingaan op verdere mogelijkheden tot gesprek. Voor die strategie werd echter niet gekozen. Ik begrijp dat niet goed.

Ik heb ook nog een andere bemerking. Sommigen zullen het vreemd vinden dat de federale premier, daarbij gesteund door mijn fractie en partij, de idee naar voor schuift om de bevoegdheid over de geluidsnormen te herfederaliseren. Waarom doen we dat? Op dit ogenblik bestaat er een grote juridische onzekerheid.

Mijnheer de minister, we hebben de zekerheid dat de beide gewesten bevoegd zijn voor die normen. Na een opeenvolging van verwikkelingen en uitspraken van allerlei rechtscolleges denk ik dat dit een beter idee is dan het uwe. U stelt voor om de zaak te objectiveren via deskundigen en wetenschappers. Nadat zoveel wetenschappers en deskundigen hun licht hebben laten schijnen over dit dossier, ben ik mijn geloof in hen wat verloren. Ik hoop dat u gelijk hebt. Ik vrees echter van niet.

Het herfederaliseren van de bevoegdheid van die normen zou misschien niet voor een vermindering van de geluidsnormen op zich kunnen zorgen, maar wel minstens voor een grotere juridische zekerheid om dit dossier te beheren. Dat is in het belang van de rust van de inwoners en het hele gebied van Brussel en de Rand enerzijds en van de economie van de luchthaven in en rond Zaventem anderzijds, waar ook een aantal Brusselaars hun boterham verdienen.

De voorzitter:

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux:

Mevrouw de voorzitter, in eerste instantie zou ik willen repliceren op wat de heer Van Rompuy heeft gezegd. Hij pretendeerde dat het dossier de afgelopen jaren totaal mismanaged was. Hij zei ook dat er voordien geen enkel probleem was.

Ik wil hem er toch aan herinneren dat het probleem is begonnen op het moment dat toenmalig premier Dehaene DHL naar Zaventem heeft gehaald, een luchthaven in een ontzettend dichtbevolkt gebied. Toen zijn de problemen begonnen. In 1999 sliepen de mensen van Tervuren in hun kelder omdat ze het nachtlawaai gewoon niet meer konden verdragen.

Tervuren viel op dat ogenblik buiten de kieskring van de heer Van Rompuy. Ik kan mij voorstellen dat hij dat toen niet als een probleem beschouwde. Voor ons was dat toen wél een probleem. De groenen hebben zich, toen ze in de regering zaten, dit probleem aangetrokken. Zij hebben een oplossing voorgesteld die voor iedereen goed was, ongeacht of men nu in Brussel, de oostrand of de noordrand woonde: een afbouw van de nachtvluchten. Maar iedereen was daartegen. Ook de CVP, die destijds in de oppositie zat, was daar radicaal tegen. Premier Verhofstadt heeft toen een studiereis naar Schiphol gemaakt, en bij zijn terugkomst beval hij het concentratiemodel verder uit te werken. De gevolgen kennen we. Ook daar - dat geef ik grif toe - hebben wij een fout gemaakt. Maar hoe dan ook: we zitten op federaal vlak al vier jaar met een nieuwe regering, met allemaal ministers die elkaar verdrongen om te zeggen dat zij het probleem eens vlug zouden oplossen. Ik herinner mij nog heel goed de acties die in de aanloop naar de verkiezingen van 2003 in de noordrand werden gevoerd.

Het probleem is niet opgelost. Integendeel, er zijn vandaag meer actiecomités actief dan ooit tevoren.

Mijnheer de minister, de Vlaamse Regering heeft een 'nieuw' voorstel gedaan. In feite bevat het niet veel nieuws, tenminste als men door het laagje klatergroen kijkt waarmee het wordt gepresenteerd. U spreekt over een daling met 9.000 tot 16.000 nachtvluchten na het vertrek van DHL. Maar het is helemaal geen daling tot 16.000, het is een toename tot 16.000. Het referentiecijfer dat u moet hanteren als DHL verdwijnt, is niet 25.000. Dat was het referentiecijfer toen de sky nog altijd de limit was met oneindig veel nachtvluchten. Dat cijfer van 25.000 is er gekomen in die context. Dat was voor mij en mijn partij nog altijd te veel, maar goed, dat was toen een compromis. Nu is het referentiepunt het aantal nachtvluchten dat overblijft na het vertrek van DHL. Als u nu zegt dat er 16.000 mogen zijn, laat u toe dat er nieuwe vrachtcarriers worden aangetrokken om het aantal nachtvluchten op te voeren tot 16.000, en dat terwijl u nu eindelijk eens een ideale gelegenheid hebt om de leefkwaliteit in en rond de luchthaven te herstellen. Maar daar kiest u duidelijk niet voor.

U zegt ook dat we stillere vliegtuigen zullen invoeren tijdens de nacht. Stillere vliegtuigen, dat hoor ik ook al zeer vele jaren. Echt stille vliegtuigen, die de nachtrust niet verstoren, bestaan niet. En u zegt dat men voor de nacht een geluidsquotum van 8 niet mag overschrijden behalve voor 2.500 vluchten, die tot een geluidsquotum van 12 mogen gaan. Op dit ogenblik zijn er 2.300 met dat geluidsquotum. Dat betekent dat u eens te meer een toename van de geluidsdruk toelaat.

Mijnheer de minister, dit is een handig verpakt voorstel, dat u waarschijnlijk samen met de federale minister Landuyt hebt uitgewerkt, en dat er eens te meer op wijst dat u volop kiest voor een economische expansie van de luchthaven. De ecologische zorgen worden meegenomen in de marge, maar eerder als randverschijnsel: ze blijven hoe dan ook ondergeschikt aan de heilige koe van de economische groeidwang.

Na al die jaren zou het voor iedereen moeten duidelijk zijn dat de enige oplossing erin bestaat dat men inziet dat nachtelijk vrachtverkeer op een luchthaven die midden in een zo dichtbevolkt gebied ligt, onverantwoord is. Ik zal mij hier tot één vraag beperken want ik heb een interpellatievoorstel ingediend waarmee ik u over deze zaak nog een heleboel andere vragen wil stellen: hoe verantwoordt u, mijnheer de minister, dat er na het vertrek van DHL toch nog 16.000 nachtvluchten van op Zaventem zullen mogelijk blijven? Kom alsjeblieft niet zeggen dat dat al een daling is, neen, het referentiepunt is in deze omstandigheid niet 25.000 maar wel het aantal nachtvluchten dat na het vertrek van DHL overblijft. Als u nu 16.000 vooropstelt, betekent dit een stijging. Hoe verantwoordt u dat?

Minister Kris Peeters:

Mevrouw de voorzitter, ik zou er zelf niet over begonnen zijn maar de heer Glorieux daagt me altijd uit en ik zal deze uitdaging aangaan als hij verwijst naar de 25.000 vluchten. Ik verwijs naar datgene wat is ingeschreven in de milieuvergunning die mee door voormalig minister Dua is afgeleverd. We zitten nu op 25.000 vluchten. Ik heb bij de aflevering van de milieuvergunning gezegd dat we op basis van een studie die 25.000 maximaal toegestane vluchten zouden terug brengen naar een lager aantal. U zegt dat dit een compromis was en dat u niet anders kon, maar dat 25.000 wel aanvaardbaar was. Ik begrijp dat u dit nu enigszins anders ziet.

We zijn tot 16.000 gekomen om maximaal twee zaken in evenwicht te brengen. Ik weet dat dit voor u wat moeilijker is omdat u de balans steeds naar een kant laat doorwegen, meer bepaald naar het ecologische aspect. Dat is ook belangrijk. Het gaat om de levenskwaliteit van mensen en hun nachtrust. U bent anderzijds bijna niet bezorgd om de tewerkstelling in Zaventem en errond. Het is vanuit die twee invalshoeken dat we, na zeer grondig overleg binnen de Vlaamse Regering, tot dat cijfer gekomen zijn. We gaan naar een daling met 36 percent. We gaan van 25.000 naar 16.000 wanneer DHL zich heeft geherstructureerd. Dit is een heel wijs en evenwichtig voorstel.

Mijnheer Van Hauthem, u zegt dat ik maar op twee zaken heb geantwoord. Als dat de twee belangrijkste zijn, dan ga ik ervan uit dat ook u tevreden bent. U vraagt naar de Brusselse regering, maar ik zetel in de Vlaamse Regering. Ik doe daar mijn werk, net zoals mijn collega's. Als u vragen hebt over de Brusselse regering, dan moet u die niet aan mij stellen maar in het Brusselse parlement. We hebben een zeer constructief voorstel gedaan in het belang van de Vlamingen die met de problemen worden geconfronteerd. Het verminderen van de nachtvluchten is een heel belangrijk signaal.

Hoe zal het verder aflopen? Ik sluit me aan bij de heer Van Rompuy dat er een visie moet zijn over de luchthaven. We hebben die visie en we willen er ook in investeren. Het START-programma is hier al verschillende keren aan bod gekomen. Ik blijf het er moeilijk mee hebben dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat wordt geconfronteerd met werkloosheid en andere problemen, niet of onvoldoende inziet dat de luchthaven in Zaventem ook heel wat economische en sociale opportuniteiten biedt. Die troef zouden ze volledig moeten uitspelen in plaats van, spijtig genoeg, de geluidsnormen. Wanneer geluidsnormen worden ingevoerd die onevenwichtig, onevenredig en nadelig zijn voor andere regio's, dan overschrijdt men de principes die voor ons heel belangrijk zijn en die trouwens ook de uitgangspunten van de Grondwet zijn.

De heer Joris Van Hauthem:

Mijnheer de minister, u betreurt van alles, maar u ziet geen uitweg. Wij vragen dat u hen nu eens onder druk zet. U hebt de mogelijkheden indien u dat wenst. Ik stel vast dat u dit niet wilt doen en blijft wachten. Ik stel ook vast dat Open Vld openlijk pleit voor de herfederalisering van de normen. U zegt dat dit geen oplossing is.

Minister Kris Peeters:

Een objectivering is heel wat beter dan de hele discussie over herfederalisering. Mijnheer Van Hauthem, u hebt gezegd dat ik een geslepen man ben en dat ik niet het achterste van mijn tong zal laten zien. Ik heb dat direct toegepast.

De heer Joris Van Hauthem:

Ik ben dus ook niet zo onverstandig om dat vast te stellen.

U zegt de Brusselse regering niet de wacht aan, alhoewel uw analyse wel erg juist is en uw verbolgenheid zeer terecht.

De voorzitter:

Het incident is gesloten.