Mondelinge vraag in commissie aan dhr. Y. Leterme, Vice-premier en Minister van mobiliteit, over zijn aanpak van de problematiek van de geluidshinder rond Zaventem

12 maart 2008

 

 

01 Actualiteitsdebat en samengevoegde vragen van

- mevrouw Sonja Becq aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0148)

- de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0149)

- mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0150)

- de heer Luk Van Biesen aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0151)

- mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en  Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0152)

- de heer Robert Van de Velde aan de viceeerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0153)

- de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "het nieuwe luchthavenplan" (nr. P0154)

 

01.01 Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, het luchthavenplan en alles wat gebeurt rond de luchthaven inzake geluid en economische activiteit is een discussie die hier al langer aan de gang is. Er zijn ook al langer gesprekken aan de gang met de omwonenden, met verschillende bewonersgroepen, met de partners die actief zijn rond en in de luchthaven, met de burgemeesters, om een plan te kunnen voorbereiden. Gisteren vernamen wij dat er een plan bij de regering voorligt. De pers berichtte over één hoofdlijn, namelijk dat er een korte, stille nacht zou zijn tussen 23 en 4 uur. Daarbij wordt ook een hele discussie gevoerd over wat dit voor de werkgelegenheid gaat betekenen.

Mijnheer de minister, ik ga ervan uit, zo hebben wij dat althans ook in het verleden meegemaakt, dat in het luchthavendossier enerzijds wordt geprobeerd om de werkgelegenheid veilig te

houden. Er is momenteel ook veel vraag naar werkgelegenheid in de luchthaven, los van DHL. Ik denk dat dit ook een belangrijk gegeven is.

Anderzijds is er de zorg en de bekommernis van de omwonenden om op een leefbare manier te kunnen wonen.

In dit geheel is het voor ons belangrijk dat er enerzijds naar werkgelegenheid wordt gekeken.

Anderzijds vinden wij het belangrijk dat er blijvend kan worden gewerkt aan het geluidsniveau van de toestellen, aan de vliegtuigbewegingen 's nachts en overdag, aan het overleg met de partners op het terrein en – daarover gaan de procedures ook vaak –  de gelijke behandeling, niet van mannen en vrouwen, maar van de omwonenden rond de luchthaven, of ze nu langs de Noordrand, de Oostrand of in Brussel wonen. Wij denken dat dit een belangrijk principe blijft, waarin ook meespeelt dat de geluidsnormen op een gelijke manier aanwezig zijn en gebruikt worden in de regio rond Zaventem en Brussel zowel als de rand errond.

Het is even belangrijk voor de omwonenden dat er een afwisselend baangebruik is, dat er een snelle spreiding en uitwaaiering kan zijn en dat daarin ook rekening wordt gehouden met een evenredigheid voor alle omwonenden. Dat betekent ook dat de windnormen op dezelfde manier worden toegepast en de veiligheid uiteraard ook in het oog wordt gehouden.

Mijnheer de minister, wat zijn de elementen in dit plan en wat is de stand van het overleg van dit plan? Slaagt men erin tot een aantal krachtlijnen en tot een akkoord ter zake te komen?

 

01.02 Bart Laeremans (Vlaams Belang):

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik las in allerlei berichten op het internet dat er in de Franstalige media een weddenschap aan de gang zou zijn over het ogenblik waarop in een welbepaalde Franstalige krant de woorden

“Leterme” en “geklungel” in één artikel met elkaar verbonden zouden worden. Ik denk dat dit ogenblik heel snel naderbij komt.

Mijnheer de minister, u communiceert over een heel belangrijk dossier, zonder dat u overleg hebt gepleegd met de luchthavenautoriteiten, met DHL, dat een heel belangrijke partner is in dit verhaal, en met de Gewesten. Er is dus blijkbaar geen enkel overleg geweest. Toch brengt u al van alles naar buiten. Dat is heel merkwaardig. U zegt nee, maar u kunt het vandaag lezen: er is grote verontwaardiging bij alle betrokken partners.

Daarnaast las ik ook nog dat u tegelijkertijd tabula rasa zou maken met het spreidingsplan-Anciaux.

Zo staat het in de Belgaberichten van gisteren.

“Volgens goed ingelichte bronnen”, zeggen zij.

Daarnaast zegt men ook dat er tussen 24 en 4 uur niet meer opgestegen zou worden. Dat lijkt misschien mooi voor de omwonenden, maar in de praktijk zal dit betekenen dat er vanaf 4 uur ineens een vloot vliegtuigen over de mensen heen zal vliegen, met alle gevolgen van dien qua geluidsoverlast. Vier uur is nog altijd het midden van de nacht. Op die manier worden de mensen vanaf 4 uur klaarwakker. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.

Spreiden betekent juist dat er zowel gespreid wordt qua baangebruik en richtingen, als in de tijd.

Ik hoop dat u dat principe zult blijven handhaven, en niet ineens zult concentreren in de tijd, want dan zitten wij terug in het Duranttijdperk.

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen.

Ten eerste, klopt het dat u tabula rasa wilt maken met het huidige spreidingsplan, zoals het nu nog gedeeltelijk bestaat?

Ten tweede, hoe komt het dat er geen overleg is geweest over het plan met de betrokken sectoren en DHL?

Ten derde, wat is het standpunt van het kernkabinet? Wij horen namelijk dat er daarover grote onenigheid bestaat.

Ten vierde, wilt u dit akkoord klaar hebben en deel laten uitmaken van het komende regeerakkoord, dat volgende week wordt voorgesteld, of geeft u zichzelf extra tijd nadien?

 

De voorzitter: Ik dank u voor uw beknoptheid, mijnheer Laeremans. Mevrouw Lalieux heeft het woord.

 

01.03 Karine Lalieux (PS): Monsieur le vicepremier ministre, sachez d’abord que nous soutenons votre démarche, car il semble que vous ayez consulté de nombreux acteurs de terrain

avant de travailler sur cette question. Je rappelle à mes collègues que nous sommes embourbés dans ce dossier depuis 1999. Depuis lors, nous attendons une solution équilibrée, tant pour la quiétude et la santé des riverains que pour les intérêts économiques de l’aéroport et de ses travailleurs.

Différents éléments sont apparus dans la presse.

- L’idée de la "petite nuit", qui supprimerait les vols entre minuit et quatre heures du matin.

- Une répartition équilibrée des vols, mettant fin au Plan Anciaux. On peut s’en réjouir en pensant à certains riverains de l’Oostrand, de Wezembeek, de Kraainem qui sont soumis à une grande pression.

- Une révision des "quota counts".

- Pour les normes de vent, on prévoit sept noeuds avec rafale, la norme supérieure.

- Une nouvelle autorité de contrôle indépendante.

- Une concertation avec les Régions en ce qui concerne les normes de bruit.

Ce projet va dans le bon sens. D’ailleurs, même M. Gosuin dit qu’il s’agit d’une avancée considérable pour les Bruxellois. Je regrette un peu les paroles de M. Dewael, selon qui "il est

inadmissible que la qualité de vie des riverains prime sur les intérêts économiques". En tant que ministre fédéral, il devrait tenir des propos plus équilibrés.

Confirmez-vous les éléments que je viens de citer? Avez-vous consulté DHL? Pouvez-vous nous assurer que cela ne provoquera pas de drames sociaux et qu’un compromis pourra être

trouvé pour les travailleurs? Les déclarations des syndicats sont en effet plus qu’inquiétantes.

 

01.04 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de vice-eerste minister, het luchthavenplan dat u neerlegt heeft uiteraard de verdienste dat die problematiek eindelijk weer aan bod kan komen in het Parlement en in de regering. Het is er inderdaad al veel te lang stil rond geweest. De omwonenden en de bedrijven die rond de luchthaven gevestigd zijn, hebben momenteel

slechts behoefte aan een zaak, met name zekerheid wat de toekomst betreft.

Wij beschikken nog niet over de definitieve documenten, maar wij hoopten dat het plan dat u zou neerleggen een evenwicht zou brengen tussen welvaartsvastheid en het behoud van

welvaart, enerzijds, en het welzijn in de regio, anderzijds. Hetgeen is uitgelekt via de pers en waarover wij via technische besprekingen op de hoogte werden gesteld, brengt op dit ogenblik echter geen echt evenwicht tussen het ecologische en het economische.

Vooral het element van de logistieke functie van onze luchthaven is met uw plan in het gevaar. Ik zou daarom met aandrang willen vragen, mijnheer de vice-eerste minister, dat stuk grondig te herzien. De luchthaven van Zaventem is niet alleen een passagiersluchthaven, maar vooral een zeer belangrijke logistieke cel. Logistiek is voor onze economie een fundamentele draaischijf die behouden moet worden. Dat was destijds al gezegd, toen DHL zijn hoofdkwartier naar Leipzig verhuisde maar hier een subhub zou behouden.

Dat was een essentieel gegeven.

U brengt dat vandaag door die communicatie – hopelijk verkeerde communicatie – in het gedrang.

Ik vraag u met aandrang dit vanop deez tribune tegen te spreken en te zeggen dat de luchthaven van Zaventem haar logistieke functie ten volle moet behouden, dat er niet wordt uitgekeken naar een andere plaats in dit land om die logistieke functie te behouden en dat het de wens is dat de welvaartsgraad die tot stand komt door de luchthaven voor 100% behouden blijft.

Wat ik wel zeer belangrijk vind in uw communicatie, is dat u stelt dat het spreidingsplan dood is. Ik meen dat dit een zeer belangrijk gegeven is voor de omwonenden en dat wij eindelijk kunnen teruggaan naar het systeem van het historisch baangebruik, waarbij vooral de banen 20 en 02 alleen occasioneel, in uiterste noodomstandigheden, kunnen worden gebruikt. In

die zin meen ik dat u op het juiste spoor zit als u terugkeert naar het historisch baangebruik.

Wat volgens mij ook belangrijk is, is dat u het contract dat met BIAC gesloten werd, openbaar maakt, zodat we duidelijk weten welke contouren mogelijk zijn voor de luchthaven of welke de uitbreidingsplannen zijn voor de luchthaven. Dan zouden we eindelijk de discussie – die we nu niet kunnen voeren omdat we niet over de gegevens beschikken – met kennis van zaken kunnen voeren. Dan zouden we kunnen zeggen wat de toekomst is voor de luchthaven, welke grootte van economische activiteit we er wensen en welke grootte van passagiersverloop we er wensen, zodat we die luchthaven alle kansen geven en zodat Zaventem kan instaan voor welvaart en welzijn in onze streek.

 

01.05 Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, une petite lueur d'espoir est enfin apparue au bout du tunnel pour ces personnes qui ne dorment pas. Nous savons que leur vie est rabotée, puisque l'impossibilité de dormir entraîne une diminution de l'espérance de vie. De plus, la scolarité des enfants en pâtit, comme le prouvent de nouvelles études. Aujourd'hui s'est levé un minuscule espoir de pouvoir dormir paisiblement durant quelques heures. Certes, entre minuit et quatre heures du matin, c'est encore très peu.

Néanmoins, M. Leterme, nous vous encourageons fermement à faire vivre cette lueur.

Nous nous réjouissons que la solution de la petite nuit, déjà envisagée en 1999, soit progressivement réapparue. Elle nous semble être la seule possibilité pour que, tant en Flandre qu'à

Bruxelles ou dans le Brabant wallon, les citoyens puissent profiter de leur sommeil. Il s'agit d'un droit tout aussi essentiel que celui de se loger ou de travailler.

Plusieurs pistes sont actuellement explorées.

Ainsi, la question de la petite nuit est abordée, mais seuls les décollages sont évoqués.

J'aimerais donc vous entendre à ce sujet.

Une autre solution envisagée est l'élimination des avions les plus bruyants. Rappelons que la mesure d'Isabelle Durant, qui consistait à retirer du circuit les vieux avions "hushkittés", avait permis de diminuer de moitié les bruits entre 2000 et 2003. Poursuivre sur cette voie nous paraît une excellente idée.

Ensuite, il est question de mettre un terme à l'horrible plan Anciaux. Il serait de salubrité publique de fermer ces routes politiciennes, qui n'ont pas été pensées en fonction des gens. La

logique qui prévaut, au contraire, dans les aéroports du monde entier veut qu'il soit tenu compte de la densité de la population avant de faire voler des avions à basse altitude au-dessus

d'elle.

Enfin, vous allez aussi aborder le problème de la sécurité des vents. En tout cas, j'espère que votre souci sera de déranger le moins de personnes possible.

Nous nous demandons aussi comment ces différents aspects vont se combiner avec le projet de développement du low cost. J'avoue que les interrogations restent nombreuses.

Quelle sera votre approche en termes de limitation du nombre de vols? Nous avons parfois l'impression que BIAC agit comme elle l'entend, tant pour les vols diurnes que nocturnes.

Par conséquent, j'espère que vous aurez à coeur d'intervenir en votre qualité de politique afin de marquer les limites.

 

01.06 Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, elke nieuwe manager en elke nieuwe leider heeft zijn eigen stijl. U introduceert duidelijk – dat doet u al sinds 10 juni 2007 – de stijl van de olifant in de porseleinenkast. De manier waarop het dossier van de nachtvluchten opnieuw op tafel komt, is een pure schande. U smijt het dossier-Zaventem nog gauw even op tafel, in de hoop snel tot een oplossing te komen.

Een van de belangrijkste gegevens in het dossier is dat de nachtvluchten tussen middernacht en 4 uur zouden worden afschaft. Nochtans werden indertijd met DHL heel duidelijke afspraken gemaakt, namelijk dat tien nachtvluchten of twintig vluchtbewegingen per nacht zouden mogen blijven. Voornoemde afspraak lapt u lustig aan uw laars. U gaat gewoon verder.

Ik zal het anders zeggen. U veroordeelt DHL en andere werkgevers en werknemers in de omgeving tot het plaatsen van een bordje voor de deur: “Ssst! Tussen middernacht en 4 slaapt men hier!”

Ik heb alle begrip voor de leefomstandigheden van de omgeving. Er moet inderdaad naar een evenwicht worden gezocht. Het is niettemin raar dat u, een man die in 2004 op de kap van de

toenmalige VLD met grootse plannen voor het luchthavenverkeer en voor de regio rond de luchthaven uitpakte, vandaag uw eigen plannen fnuikt. Bovendien pakte u in 2004 ook met heel veel bravoure uit met het plan om te onderzoeken wat u met de 1.250 ontslagen werknemers van DHL zou kunnen doen. Ik moet vaststellen dat eind 2007 minister Vandenbroucke met de billen bloot moest toegeven dat er voor de werknemers van DHL tot op dat moment niets was gedaan. Ik  heb goed nieuws voor u. U kan voornoemd onderzoek opnieuw opstarten. Ditmaal kan u dat echter voor 5.000 in plaats van voor 1.250 werknemers doen.

Ik vraag u dan ook heel duidelijk: wat is uiteindelijk van het hele plan aan? Wat werd vandaag op het kernkabinet beslist? Waarom liet u na te spreken met de industrie en met de belangrijkste werkgevers op de luchthaven en in de omgeving?

 

01.07 Bernard Clerfayt (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, votre plan fait la une de la presse, mais n'ayant pas rencontré l'agrément du Conseil des ministres, il a été

renvoyé pour partie à un groupe de travail.

Je voudrais tout d'abord saluer la méthode, selon laquelle le plus grand nombre d'acteurs possible et de plaignants ont été consultés par rapport aux actuelles nuisances de l'aéroport et indiquer ainsi que c'est la bonne manière de procéder.

Je voudrais vous interroger sur le contenu de ce plan et connaître l'ensemble des propositions. La presse rend compte de certaines d'entre elles. On parle d'abord de l'interdiction totale de vol pendant la petite nuit (de 0 à 4 heures), ce qui constitue une avancée pour les riverains. En effet, leur sommeil sera meilleur pendant cette première partie de la nuit. Qu'en est-il de la fin de la nuit entre 4 heures et 6 heures? Qu'en est-il d'une demande des riverains de la Région bruxelloise qui est d'étendre la nuit au concept de nuit européen entre 23 heures et 7 heures?

On apprend la proposition de création d'un institut indépendant de contrôle, suggestion du MR, qui soutient évidemment cette manière d'objectiver les plaintes, afin de dépassionner partiellement le débat. On apprend également l'intention de supprimer le plan Anciaux, ce qui nous semble on ne peut plus adéquat, car ce plan est largement décrié.

 

Quelles sont vos propositions en termes de répartition, de dispersion des vols sur les territoires environnant l'aéroport? Le plan que vous proposez permettra-t-il de résoudre les nombreux problèmes qui sont posés par les décisions de justice qui mettent l'État belge en difficulté, en raison des nombreuses astreintes qui pèsent sur un ensemble de routes actuellement décidées au niveau gouvernemental?

Ce nouveau plan de vol tiendra-t-il compte de la densité de population aux alentours de l'aéroport? Qu'en sera-t-il des plans de route le week-end? Il s'agit d'une demande insistante des riverains. On évoque la réduction des quota counts, décision opportune, puisque nous bénéficierons des améliorations de la technologie, qui rendent aujourd'hui les avions moins bruyants.

Les mesures proposées dans ce plan permettrontelles de rassurer ceux qui éprouvent des craintes quant à l'annonce du développement d'un terminal low cost à l'aéroport, car qui dit low cost, dit souvent avions très bruyants. Comment ce plan permettra-t-il de rassurer les riverains? À cet égard, je me joins à la demande d'un des intervenants précédents: vous engagez-vous à rendre public le contrat signé entre l'État belge et l'opérateur privé Macquarie qui a racheté les parts de l'État belge dans la gestion de l'aéroport, afin que nous puissions collectivement et publiquement vérifier les conditions de travail de cet opérateur privé?

Mes questions sont relativement simples. Que contient votre plan en matière de gestion des nuisances aériennes? Quels sont les blocages rencontrés actuellement? Qu'allez-vous entreprendre pour résoudre ce petit conflit belgobelge, pour lequel on attend, depuis longtemps, une solution?

 

01.08 Bruno Tobback (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in deze interimregering ter voorbereiding van een voorlopige regering was er tot nu toe een constante. Men ging aan tafel zitten, men legde allerlei verklaringen af, waarna het vertrouwen weg was en er geen akkoord meer mogelijk was.

Nu hebt u blijkbaar zeer discreet onderhandeld, waarna er iets op tafel wordt gelegd, waarna er allerlei verklaringen worden afgelegd en waarna er geen akkoord meer nodig is en het vertrouwen weg is. Misschien zou een slechte geest hierin een zekere constante kunnen ontwaren, maar ik ga daarop niet verder ingaan.

Mij verbaast vooral dat u blijkbaar - als ik de pers, de media, de radio hoor - overlegd hebt, maar zeer select en zeer beperkt. U hebt met bewonersgroepen overlegd. Dat is zeer goed. Ik

ben daarvan absoluut voorstander. Ik hoor echter dat noch het bedrijf noch de luchthaven op de hoogte zijn van de voorstellen.

Hebt u met de verschillende Gewesten overlegd?

Hebt u hierover een akkoord van de verschillende Gewesten? Dat is toch niet onbelangrijk. Ik ben  het met u eens, want u gaat er ongetwijfeld naar verwijzen, dat het een moeilijk dossier is. Anderen hebben andere termen gebruikt, maar ik ga die niet in de mond nemen. Staat dit dossier nu opnieuw op het punt om te verzanden in allerlei verschillende verklaringen? Of is dit een definitief akkoord?

Mijnheer de minister, als dit een definitief akkoord is, moet ik u toch op een paar dingen wijzen.

Ten eerste, die nacht van 00.00 uur tot 04.00 uur is misschien een vooruitgang maar het lost niets op voor alle klachten die nu zeer talrijk zijn tijdens de weekends en tijdens de vroege ochtend tussen 06.00 uur en 07.00 uur.

Ten tweede, dit akkoord lost blijkbaar ook niets op voor het bedrijf DHL en de werkgelegenheid daar.

Ten derde, het was niet verbazend dat wij het in de pers moesten lezen maar mevrouw Lalieux blijkbaar reeds heel gedetailleerd op de hoogte was. U hebt hier nog steeds een last voor de

inwoners van de Brusselse rand. Tussen 00.00 uur en 04.00 uur is er rust maar buiten die uren verandert er niets. Wat doet Brussel hier echter?

Ik dacht dat het probleem begonnen was met de geluidsnormen in Brussel. Heb ik nu goed begrepen dat hetgeen u hier voorlegt als akkoord eigenlijk betekent dat de eisen van Brussel voor 200% ingevuld worden en dat al de rest de prijs betaalt?

 

01.09 Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, dans le même sens que d'autres collègues, je viens aux nouvelles. On parle d'un accord. Pouvez-vous

nous confirmer qu'il y a effectivement un accord, un pré-accord ou des pistes d'accord dans cette matière? Je vous remercie d'avoir pris en charge ce dossier difficile qui attend des réponses depuis longtemps. Je voudrais également saluer la méthode que vous avez utilisée. Monsieur le ministre, je viens donc aux nouvelles pour savoir ce que contient ce pré-accord ou cet accord. Des dispositions sont-elles déjà arrêtées quant aux plages horaires calmes vis-à-vis des riverains? La répartition du bruit est-elle équilibrée? Avez-vous pris des dispositions sur les normes de vent et sur la définition des routes, vu que ce sont les points principaux du dossier, qui inquiètent le plus les riverains? Quelle est la longueur de la nuit que vous avez prise en compte? On nous dit qu'il y a des avancées.

Confirmez-vous l'existence d'une autorité indépendante, étant donné que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a souvent prôné cette solution de mettre sur pied une

autorité centrale indépendante.

Je me réjouis que vous ne soyez pas parti du Plan de dispersion Anciaux et que vous remettiez le dossier sur la table d'une autre manière. Quand et comment ce plan pourra-t-il être finalisé? Les personnes que vous avez consultées pourrontelles, à nouveau, être actives dans ce dossier pour vous aider à le finaliser?

 

01.10 Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, ik ben wel heel blij dat het dossier opnieuw op tafel ligt.

Ik wil met u niet in discussie treden over baangebruik, quota count of windrichting. Volgens mij is dat maar een deel van de discussie. Uiteindelijk gaat het debat en het akkoord dat u

moet vinden, over de plaats van onze luchthaven in onze regio, ons land en onze economie.

Waar men ook woont en in welke richting het vliegtuig ook opstijgt, altijd worden residentiële zones overvlogen waar ontzettend veel mensen wonen, tienduizenden mensen per zone.

De gezondheidsschade van de mensen die daar wonen, is enorm. Collega Van Biesen, men zou moeten nagaan hoeveel de gezondheidsschade van de omwonenden van de luchthaven onze economie kost. U ziet er niet zo slecht uit, ook al woont u in de buurt. Hoe dan ook, de gezondheidsschade van mensen die rond de luchthaven wonen en te maken hebben met de

schadelijke effecten daarvan, is zeer groot. Ook dat brengt onze economie heel veel schade toe.

We moeten ons ook de vraag stellen wat de plaats is van logistiek in onze economie. Logistiek heeft uiteindelijk maar een heel kleine toegevoegde waarde. Volgens mij zijn er zeker

sectoren te vinden met meer toegevoegde waarde en veel meer jobs.

Ik deel de mening van mijn collega's.

Werkgelegenheid is ook mijn hoofdbekommernis, maar wij moeten mensen een job kunnen garanderen die langer standhoudt, waarbij de werkgever niet zal wegtrekken. Ik denk dat andere sectoren wat dat betreft meer garantie bieden.

Ik denk dat de enige plaats, het enige duurzame perspectief van de luchthaven een passagiersluchthaven is.

Mijnheer de vice-eerste minister, ik wil uw visie op de luchthaven kennen. Is het plan dan slechts een eerste stap? Een aantal stille uren is een begin, maar een echt duurzame en ecologische benadering betekent dat we moeten streven naar een algemeen verbod op de nachtvluchten.

 

01.11 Minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik zou eerst het volgende willen zeggen, omdat het volgens mij belangrijk is in het kader van de historiek van het

dossier. Ik zal proberen mij niet polemisch uit te drukken. Aan de collega’s Tobback, Van Biesen, Clerfayt, Lalieux, Van der Straeten en Genot wil ik toch benadrukken dat noch ikzelf noch mijn fractie noch mijn partij op enige wijze heeft deelgenomen aan de besluitvorming, waarvan een enorme lawine aan problemen het gevolg is geweest.

Vandaag, collega’s Tobback, Van Biesen, Clerfayt, Genot, Van der Straeten en anderen, word ik geroepen om als het ware de dienst-naverkoop van acht jaar aanpak door jullie partijen

van het dossier te realiseren. Ik was niet van plan om daarop terug te komen, maar de polemiserende toon bij sommige vraagstellers nodigt mij daartoe uit. In het bijzonder voor de

sp.a-fractie doet dat overigens geen afbreuk aan mijn appreciatie voor mijn voorganger op Mobiliteit, Renaat Landuyt, die even goed als ikzelf, of waarschijnlijk zelfs nog beter, weet hoe

moeilijk het dossier is en in welk sukkelstraatje het is terechtgekomen.

Wat de structuur van de besluitvorming betreft, het is de ambitie van heel de regering om, ondanks de moeilijkheden waarvoor wij staan, een evenwicht te betrachten. Ik weet dat dat

gemakkelijker gezegd is dan gerealiseerd. De afgelopen acht jaar hebben dat getoond. Wij willen een evenwicht betrachten tussen enerzijds de economische rol van Zaventem en de logistieke rol. De twee zijn even belangrijk. Ik benadruk dat gelet op een aantal uitspraken.

En ce qui concerne le rôle économique et logistique de l'aéroport de Bruxelles-National, il me semble que j'ai le droit de parler en tant que président du gouvernement flamand.

In goede samenwerking, trouwens, met de collega's, onder meer collega Vandenbroucke en Van Mechelen, hebben wij een plan uitgewerkt, op het ogenblik dat er een aantal ontslagen zijn gevallen in Zaventem, om op een solidaire manier vanuit de Vlaamse Gemeenschap een heel bijzondere en belangrijke inspanning te doen in investeringen in de economische slagkracht van Zaventem. Dus ik ben wat dat betreft, denk ik, – ik druk me in het Frans uit – au-dessus de tout soupçon.

Ik geloof in de economische rol van de tweede economische motor van ons land, het luchthavengebied rond Zaventem. Het is belangrijk het perspectief te zien van een nieuwe

groei van de activiteiten in Zaventem, want wij komen uit een heel slechte periode, maar dit moet kunnen worden gerealiseerd met respect voor de levenskwaliteit van de omwonenden. De vraag naar de levenskwaliteit van de omwonenden is gerechtvaardigd. Er moet echter ook een rechtvaardige en billijke spreiding komen van de lasten, die hoe dan ook samenhangen met de exploitatie van een luchthaven. Het uitgangspunt is dus een verzoening van die twee zaken.

Ik ga niet akkoord met degenen die in de ene of de andere richting extreme standpunten innemen.

Een economisch kerkhof onder een hemel van levenskwaliteit of, omgekeerd, ervoor zorgen dat de levensomstandigheden onleefbaar zouden worden voor de omwonenden, dat kan niet de bedoeling zijn. Wij moeten zorgen voor een evenwicht.

 

In dat kader, en gegeven de bevoegdheidsverdeling die wij afgesproken hebben in december, heb ik besloten om mijn verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van dit dossier, waarin ik niet aan de basis lig van een aantal beslissingen. Ik heb effectief geprobeerd om naar alle stakeholders te luisteren. Ik spreek dus de berichten en uitspraken tegen dat het

belang van sommigen niet in rekening zou zijn gebracht bij de voorbereiding van de nota die ik gisteren heb voorgelegd aan het kernkabinet.

Wij zitten uiteraard in de fase van de beleidsvoorbereiding en gegeven het beperkte tijdsbestek, mijnheer de voorzitter, zal ik mij moeten beperken tot de grote lijnen. Toch wil ik u

informeren over de structuur, de inhoud en de grote trekken van het voorstel van aanpak dat sinds gisteren op tafel ligt. Het was uiteraard niet de bedoeling dat dit meteen de beslissing zou worden van de regering of het kernkabinet. Wij hebben een goede medewerking gekregen van de mensen die gehoord zijn, waaronder een aantal politieke verantwoordelijken.

Grâce à la coopération de certains responsables politiques, nous sommes arrivés à une situation où il ne s'est produit aucune fuite concernant les propositions de décisions que nous avons préparées durant les semaines écoulées.

Quels sont les huit ou neuf éléments de la proposition de décision préparée?

Het eerste uitgangspunt is proberen ervoor te zorgen dat er in een bepaald deel van de nacht slechts een minimale activiteit op en rond de luchthaven zou zijn. Dat betekent helemaal niet de afwezigheid van luchtbewegingen. Er is bijvoorbeeld geen extra beperking op de landingen naar aanleiding van de bewuste besluitvorming.

Dat betekent echter wel dat wij moeten nagaan op welke manier wij de logistieke rol en de rol die DHL in dat verband speelt en moet blijven spelen, kunnen verzoenen met een objectief op termijn, met name inperking van de vliegbewegingen ’s nachts, vooral de opstijgingen. Wij willen vooral zorgen voor een inperking van de geluidshinder zorgen.

Sinds kort spreekt men in vaktermen over de “stille nacht”. Dat betekent echter niet dat er een totale afwezigheid van activiteiten op de luchthaven van Zaventem komt.

In het verlengde daarvan komen er een aantal aanpassingen die werden ingegeven door vragen vanuit verschillende hoeken, in verband met het baan- en routegebruik overdag en ’s nachts. Wat het nachtgegeven betreft, zijn er voorstellen om de split nights te behouden, maar te zorgen voor een later tijdstip van kering in de split nights.

Premièrement, essayer d’avoir une période nocturne avec très peu d’activité à l’aéroport de Zaventem, sans atterrissage et où les décollages seraient limités, tout en tenant compte du rôle de DHL et des nuisances sonores causées par ces décollages.

Deuxièmement, limiter l’utilisation des avions qui produisent le plus de nuisances sonores.

Daarvoor moeten wij natuurlijk de evolutie van de technologie een stuk volgen. Er is uiteraard overleg geweest met de leiding van Brussels Airport. Een aantal van die mensen kent u

trouwens bijzonder goed, mijnheer Tobback. De bedoeling is om, gegeven de huidige activiteiten, en voor een aantal bedrijven gegeven ook het businessplan inzake de vervanging van de toestellen, te komen tot een inperking van de lawaaihinder – uiteraard gemoduleerd over dag en nacht. De bedoeling is te komen tot een beperking van quotacount en van de geluidsoverlast. Wij moduleren ook met een verlenging van de nacht tot 07.00 uur, terwijl er omgekeerd een inperking komt van de lawaaihinder door het vervroegen van de nacht van 23.00 uur naar 21.00 uur. Dat is een van de voorstellen die op tafel liggen.

Ik wil erop wijzen – ik kom er straks op terug om het wat uit te leggen – dat wat de stand van zaken in de besluitvorming betreft, wij zouden werken in twee fasen. In een eerste fase wordt een aantal beslissingen voorbereid. Die beslissingen zullen definitief worden vastgelegd eind mei of begin juni indien alles volgens plan verloopt. Dat heeft te maken met de toepassing van richtlijn 2002/30, waarbij men, overeenkomstig de regelgeving, voor een aantal ingrepen gehouden is aan het opstellen van een kosten-batenanalyse.

Ten derde, er is een vraag van de Vlaamse regering inzake de beperking van het aantal nachtbewegingen. Als men alles goed op een rijtje zet, is het plafond idealiter iets hoger dan wat tot hiertoe gangbaar was in de besluitvorming van de Vlaamse regering. Men spreekt over 15.000. Wij menen dat er een kleine evolutie zou moeten zijn wat die beperking betreft. Dat behoort uiteraard tot het ressort van de Vlaamse regering.

Ten vierde, is er de herziening van de exploitatieprocedures, zowel op het vlak van de vliegroutes als op het vlak van het baangebruik betreft. Wat dat laatste betreft, komt er op zaterdag wat ik zou noemen een verduurzaming.

Un élément pour un emploi prolongé des routes et des pistes: ces dix derniers week-ends, j'ai utilisé la technique des NOTAM. On aura une continuité dans ce qui a été mis en place le samedi, dont le mérite ne me revient pas.

De verdienste komt mij niet toe. Het is de heer Landuyt die de NOTAM's en de inhoud ervan heeft geïntroduceerd vanaf november, december. Wij hebben die lijn gevolgd. Ik herhaal nogmaals dat het niet mijn verdienste is, maar die van mijn voorganger, de heer Landuyt en de techniekers. Wij stellen vast dat het aantal klachten op zaterdag heel sterk is afgenomen. Ik denk dat de burgemeesters uit de omgeving dat ook hebben opgemerkt in de contacten die wij hebben gehad. Wij zouden dezelfde techniek proberen te hanteren in de komende weken met betrekking tot de daluren op zondag. Via een wisselend baangebruik en via de techniek van de NOTAM's willen wij een aantal mogelijkheden uittesten met een rechtvaardige spreiding over de verschillende zones in en rond Brussel, mevrouw Becq.

Daardoor zou het maatschappelijk draagvlak van de hinder die de exploitatie van een luchthaven hoe dan ook met zich meebrengt, worden verruimd.

Het vijfde element is heel belangrijk voor de economische leefbaarheid van de luchthaven. De grootste bedreiging voor de economische slagkracht van de luchthaven is de rechtsonzekerheid. Wij zouden als vijfde element van besluitvorming, wat in het verleden ook al is gebeurd, proberen te zorgen voor wat meer rechtszekerheid via de federale vliegwet waarvan een ontwerp is klaargestoomd. Het zou de bedoeling zijn om een wetsontwerp van federale vliegwet in het Parlement ter bespreking en ter stemming voor te leggen.

Ik kom tot het zesde element.

Sixièmement, à la demande générale des riverains et des responsables politiques des communes concernées, la réinstallation du forum de concertation est prévue. Au sein de cette

structure, tous les "stakeholders" – comme on dit en bon français et en bon néerlandais – seraient appelés à se voir périodiquement, afin d'aborder les différents problèmes qui ont trait à l'exploitation de Bruxelles-National.

Zevende punt. Objectivering van de geluidshinder en extra inspanning inzake informatieverstrekking aan de bevolking naar het voorbeeld van andere luchthavens. We denken dat ter zake heel wat bijkomende inspanningen kunnen worden geleverd waar uiteraard - voor de collega’s die het dossier kennen van het Overlegcomité -inzake de oprichting van het onafhankelijk instituut dat instaat voor de objectivering van de geluidsdrukniveaus en voor de strategische cartografie van het geluid. Dat instituut zal worden beheerd door zowel vertegenwoordigers van de gewestelijke instanties als van de federale overheid.

 

Achtste punt. Toezicht en controle. De handhaving van de regels zou worden toebedeeld aan de gewestelijke Milieu-inspectie voor de handhaving van de geluidsnormen. Daarnaast zou het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) ook zijn rol spelen. Wat de vaststellingen betreft, zou het instituut uiteraard ook verantwoordelijkheid krijgen.

Negende en laatste element. Daarvoor zijn we volledig afhankelijk van de politieke wil van de gewestregeringen. We hopen door zelf inspanningen te doen binnen onze bevoegdheden

en essentieel op basis van het koninklijk besluit van 25 september 2003 en een eigen demarche te doen, een deblokkering van het dossier tot stand te brengen. Wij hopen ook dat wij op het niveau van de Brusselse en Vlaamse regering kunnen komen tot een situatie van gelijke normen die op een correcte manier worden toegepast, wat de rechtszekerheid van de bedrijven ten goede zou komen. Uiteraard geldt dat in eerste instantie de vliegtuigmaatschappijen. Het economisch nadelige element dat zich vandaag voordoet en waarbij bedrijven in hun balansen bedragen moeten provisioneren voor de betaling van boetes ingevolge vaststellingen in opdracht van de Brusselse Gewestregering, zou moeten weggewerkt worden. Er is ook een soort appel tot de collega’s van de Brusselse en van de Vlaamse regering om toch belang te hechten aan het opnemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van het belang van de luchthaven van Zaventem, om daar te komen tot gelijke normen.

Dit zijn in ruwe termen de contouren van het voorstel zoals geformuleerd, in dergelijk moeilijk dossier, niet in het raam van na acht jaar en na al wat er is gebeurd aan ook verkeerde beslissingen, hier een wonderoplossing uit te vinden. Nee, dit gebeurt in het kader van het opnemen van verantwoordelijkheid, zowel ten aanzien van de rechtszekerheid van de exploitatie van Zaventem die onder meer economisch van enorm belang is als ten aanzien van de leefkwaliteit van de bewoners. Wat het eerste element betreft, herhaal ik nog eens dat er geen sprake van kan zijn de logistieke rol en functie van Zaventem te fnuiken in de mate dat de activiteiten van en de tewerkstelling bij DHL in het gedrang zouden komen.

Een van de laatste elementen. Ten eerste. De stand van zaken. De nota werd gisteren voorgelegd en vanmorgen kort opnieuw even besproken. Ze berust nu bij een werkgroep die daarstraks nog bijeen was. De komende dagen en weken zullen we zien op welke manier we verder kunnen finaliseren. Ik hoop dat wij een uitkomst vinden voor dit dossier, maar ik denk dat vandaag niemand ontkent dat in de afgelopen acht tot negen jaar een aantal beslissingen werden genomen die nefast zijn geweest.

De vraag naar openbaarmaking. Het contract werd drie tot vier jaar geleden gesloten, mijnheer Van Biesen. Ik neem nota van die vraag en zal ze meedelen aan de collega die bevoegd is voor participaties en hem uitnodigen om inderdaad  inzicht te geven in afspraken die desgevallend zouden zijn gemaakt en die eventuele beperkingen opleveren op het vlak van de

bewegingsruimte van de overheden om een aantal randvoorwaarden voor de exploitatie op tafel te leggen of daartoe te beslissen.

Madame Genot, à propos de la problématique des 'low cost', les sociétés en question et Brussels Airport ont annoncé que l'exploitation des 'low cost' supplémentaires serait programmée début 2009. Je voudrais ajouter que 'low cost' ne signifie pas, par définition, l'utilisation d'appareils qui causent des nuisances sonores très élevées. La plupart du temps, les compagnies 'low cost' utilisent des appareils très modernes, qui sont plus performants, en termes de 'quota count', que les appareils qui sont généralement utilisés dans les pays de l'Union européenne. La mise en oeuvre du programme 'low cost' est prévue pour le printemps 2009.

Enfin, les compagnies 'low cost' exploitent leurs appareils plutôt le jour que la nuit.

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik daarmee de meeste van de vragen beantwoord heb.

Ik rond af. Ik ben van plan om mijn verantwoordelijkheid in dat dossier voort te nemen. Ook in het kernkabinet en in de regering is er een vaste wil, bij alle leden, om effectief die  verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop dat dat ook, op termijn, op het niveau van de Gewestregeringen het geval kan zijn.

Mevrouw Nyssens, aan u wil ik het volgende nog zeggen. Ik heb de reactie gezien van de minister van Economie van de Brusselse regering. Ik hoop dat ook op het niveau van de Brusselse regering, door onder meer de collega die bevoegd is voor Economie, naast de andere collega's, ter zake verantwoordelijkheid wordt genomen.

 

De voorzitter: De spreektijd voor de repliek bedraagt normaal gezien een minuut per spreker.

 

01.12 Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, dat u het niet zou oplossen met hokuspokus- pats, hadden wij verwacht. Ik vind echter uw oproep tot rechtzekerheid wel belangrijk. Dat is belangrijk, niet alleen voor de bedrijven. Die zorg voor werkgelegenheid en economie is er.

Daarvoor is die rechtzekerheid ook nodig.

Er moet ook rechtzekerheid zijn voor de bewoners, die op dit moment vaak niet meer  weten waar ze aan toe zijn, die soms denken aan verhuizen, maar voor wie het ook niet altijd

duidelijk is waartoe welk baangebruik leidt.

Er zitten veel goede pistes in het voorstel dat u aanhaalt.

 

Mijn vraag en oproep zijn de volgende. U zegt dat u met heel veel groepen in vooroverleg getreden bent en dat dat ook op een serene manier kon gebeuren. Welnu, ik hoop dat ook de

verschillende partijen, niet alleen hier federaal, maar ook en vooral in de regio’s, tot een sereen debat en gesprek kunnen komen, waarbij men accepteert dat, wil men economische rendabiliteit van een luchthaven verwezenlijken en zorg dragen voor de omwonenden, men daarvoor dan ook allemaal samen zorgt, of men nu in Brussel woont, in Wallonië of in Vlaanderen.

 

01.13 Bart Laeremans (Vlaams Belang):

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt een heleboel zaken gezegd waar elke partij wel iets in kan terugvinden.

Het statuut van wat u gezegd hebt, blijft echter onduidelijk. Dit is een persoonlijke piste die u hebt uitgewerkt, maar tot nu toe wordt ze niet gedragen door de regering. Ik zie dat Open Vld, MR en PS heel wat vragen hebben en uw voorstel niet dragen.

Er blijft ook nog een heel grote ongerustheid dat het spreidingsplan zoals het nu bestaat, ongedaan zou gemaakt zijn en er opnieuw zwaar zou worden geconcentreerd op de baan 25R richting Noordrand. Ik heb dat net gehoord van de heer Van Biesen en hoor dat bevestigen bij andere partijen.

Dan maak ik mij toch bijzonder ongerust. Dan vallen we immers terug op het oude systeem dat zo wordt geprezen door de heer Van Biesen, maar dat sinds 1999 helemaal werd gecounterd door die nefaste Brusselse geluidsnormen.

U zegt wel dat u niet schuldig bent aan wat zich hier allemaal afspeelt. CD&V zat echter op dat moment en zit nog altijd in de Brusselse regering en is op dat vlak wel mee verantwoordelijk voor een heel nefast onderdeel van het verhaal.

Ik snap niet dat u nu al, gezien de onderhandelingen van volgende week, zomaar 65 miljoen euro cadeau doet aan Brussel, zonder dat Brussel de normen intrekt of ter discussie stelt, en dat u tegelijkertijd geen gebruik maakt van uw positie in de Brusselse regering om Brussel in de goede richting te duwen.

Ik hoor enkel dat u hoopt op de goodwill van de Gewesten. U hebt ter zake echter geen enkele garantie. U hebt tot nu toe nog de moed niet gehad als CD&V om uw eigen positie als minister of als staatssecretaris in Brussel in de weegschaal te leggen.

Als CD&V dat in Brussel doet, is het gedaan met die Brusselse meerderheid en kan er eindelijk wat bewegen. Ik hoop op de noodzakelijke moed van uw eigen partij zodat er eindelijk wat beweging komt.

 

01.14 Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse à cette question de précisions.

Comme je vous le disais dès le départ, vous travaillez actuellement avec efficacité sur un dossier qui s'enlise depuis huit ans – n'en déplaise à M. Tobback et à d'autres –, et dans lequel les demandes de la Région bruxelloise ont enfin été entendues.

En effet, elles sont légitimes, non seulement pour les Bruxellois mais aussi pour des communes environnantes. Je vous rappelle qu'il n'est pas question ici de position linguistique: il s'agit de citoyens, francophones comme néerlandophones, qui souffrent de façon identique et dont la qualité de vie est détériorée. D'ailleurs, c'est la même situation pour les travailleurs de l'aéroport, parmi lesquels on souhaiterait peut-être rencontrer davantage de Bruxellois.

Nous ne voulions donc pas remettre en cause le ministre qui négocie, mais bien la manière dont le problème avait été géré dans le passé.

Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu. Je ne vous demanderai pas plus de précisions: le groupe de travail est à l'ouvrage et vous nous reviendrez avec une proposition concrète. J'ai cependant l'impression que la petite nuit n'est plus vraiment une petite nuit aujourd'hui, mais je n'irai pas plus loin pour l'instant.

Sachez que nous resterons vigilants. Nous voulons trouver un équilibre. Je pense que vous êtes le premier à avoir entamé des démarches positives vers les groupes qui souffraient le plus. Donc confiance mais avec vigilance, monsieur le ministre!

 

01.15 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil op mijn beurt de vice-eerste minister bedanken voor zijn uitvoerig antwoord en de uiteenzetting over dit aartsmoeilijke dossier. Wij erkennen allemaal dat dit dossier aartsmoeilijk is.

In uw opsomming van negen punten zijn er echter twee punten die toch wat meer aandacht verdienen. Ik zou u willen wijzen op de zwakte van het akkoord. Het gaat uiteraard om punt negen, waar u het hebt over een beroep op de goodwill van de Gewesten. Wij hadden eigenlijk mogen verwachten dat u met een plan zou komen met het akkoord van de Gewesten. Dat lijkt mij fundamenteler en juister te zijn dan te hopen op een akkoord.

Het belangrijkste verkeerde uitgangspunt is evenwel het eerste punt dat u hebt aangehaald. Ik zou u willen vragen om na te gaan hoeveel juridische dossiers er gelopen hebben over de

problematiek van de nachtvluchten tussen 24 en 4 uur. Als u dat voor de laatste jaren gaat bekijken, zal dat de grens van nul bereiken. Er zijn geen  klachten over vliegtuiggebruik tussen 24 en 4 uur. Het gaat niet over de heilige nacht, stille nacht, het gaat over het krieken van de ochtend, het probleem tussen 6 en 7 uur ’s morgens. Daarover zijn er heel wat juridische dossiers geweest. Als u vandaag zegt dat u het gaat oplossen door het invoeren van een stille nacht, dan is dat eigenlijk een probleem dat vandaag door de omwonenden niet gekend is. Met andere woorden, laat ons het probleem als dusdanig niet op die manier oplossen want dat heeft alleen maar nadelige effecten voor de tewerkstelling bij DHL en de werking van de logistieke eenheid. Trouwens, u hebt vandaag duidelijk gesteld dat u de tewerkstelling rond Zaventem wenst te behouden.

Als u dat wenst, dan is het probleem tussen 24 en 4 uur niet bestaande en vragen wij u dat punt te herzien.

 

01.16 Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, certains ne semblent avoir découvert les vols de nuit qu'en 1999. Mais avant 1999, des  personnes ont souffert de la route Chabert et subi les nuisances sonores des avions "hushkittés". À l'époque, le CVP était très critique au sujet de la "petite nuit". J'entends à présent les intervenants reprendre l'expression. Le CD&V sera peut-être plus ouvert en la matière.

Certains veulent voir primer l'économie sur la qualité de vie. Pour nous, il n'est pas question d'opposer les travailleurs "travaillant" aux travailleurs "dormant". Il y a une manière de

mettre fin au chantage à la délocalisation: en portant ensemble au niveau européen, la volonté d'instaurer une nuit européenne. C'est la seule manière. J'espère que tous les partis soucieux de la qualité de vie le seront également au Parlement européen.

Il est un autre dossier plaidant pour moins de vols de nuit et plus d'avions remplis. À l'heure actuelle, les avions ont un avantage indéniable: ils voient leur carburant très largement sous-taxé, contrairement aux TGV fret ou aux TGV voyageurs. À cet égard, non seulement nous pouvons mais devons certainement agir au niveau européen.

Parmi les arguments évoqués, je n'ai pas entendu celui de l'environnement, alors que le futur gouvernement se profile en défenseur de ce dernier. L'environnement, c'est le traité de Kyoto,

ce sont les gaz à effet de serre. Soyons clairs! Si nous isolons trois maisons, imposons des vélos, mais n'intervenons aucunement au niveau des avions, tous les efforts sont vains!

J'espère que la petite lueur qui est apparue aujourd'hui ne sera pas complètement étouffée, car j'ai à nouveau entendu parler de mouvements de nuit, de dispersion équitable. Soyez assuré que nous suivrons ce dossier de façon extrêmement attentive!

 

01.17 Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u eveneens voor uw uitgebreid antwoord.

Het zal u wellicht verbazen als ik zeg dat er heel goede elementen in uw plan zitten. Vooral dan de zachte elementen, zoals de rechtzekerheid en de spreiding van de banen, zijn prima elementen. Ze moeten effectief worden uitgevoerd.

Waarin ik ben teleurgesteld, is dat u geen antwoord geeft omtrent het enige, harde feit in het dossier, met name de duidelijke stellingname dat als er tussen middernacht en 04.00 uur niet wordt gevlogen, wij naar schatting 3.000 rechtstreekse banen en in totaal 5.000 onrechtstreekse banen te verliezen. Op voornoemde vaststelling biedt u geen direct antwoord. 

Een tweede element waarop ik zou willen wijzen, is de communicatie. Ik heb het dan, ten eerste, over de manier waarop het plan naar buiten werd gebracht. Ik hoop ook dat u in het dossier, zoals het nu naar buiten komt, geen loze beloften maakt. Ik verwijs opnieuw naar het plan dat u in 2004 neerlegde. In voornoemd plan vermeldde u heel duidelijk dat u voor de 1.250 werknemers die zouden worden ontslagen, een onderzoek zou opstarten. Ondertussen is voor hen nog altijd niets gebeurd. Ik hoop dat het voorgaande ook dit keer niet het geval is en dat het niet bij loze beloften zal blijven.

Bovendien staat uw aanpak in schril contrast met de Lucky-Lukecampagne die nu wordt gelanceerd om internationale bedrijven aan te trekken. Op een onwaarschijnlijk onhandige manier jaagt u een internationale partner zoals DHL tegen u en tegen ons land in het harnas, terwijl u, middels een campagne van anderhalf miljoen euro, die vandaag in de buitenlandse pers van start gaat, in het buitenland investeert. Dat is dus weggegooid geld. Op die manier kunnen wij onze logistieke en centrale functie als economisch hart van Europa wel vergeten.

 

01.18 Bernard Clerfayt (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses et des précisions que vous avez apportées à nos questions. Au nom du MR, je souhaiterais vous

dire que nous désirons des solutions durables à ces problèmes lancinants de survols aériens et de nuisances qui sont vécus par les habitants de Bruxelles depuis 1999. Quand je dis Bruxelles, je pense à Bruxelles au sens large, avec les habitants de Kraainem, comme M. Van Biesen, et les autres riverains de l’aéroport.

Il est temps de s’attaquer à ce problème de manière sérieuse, avec de vraies solutions durables. Nous attendons maintenant que vous transformiez l’essai. Vous avez fait des propositions raisonnables, qui ont été saluées par beaucoup comme étant des avancées, même si elles ne résolvent pas tout et que l’on peut espérer plus. Je souhaite que vous ayez la force de conviction nécessaire pour convaincre les gouvernements des deux Régions de nous permettre de réaliser ensemble cette avancée.

Le président: M. Clerfayt, je vous félicite pour votre première intervention dans cette chambre.

(Applaudissements)

 

01.19 Bruno Tobback (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik heb een aantal dingen geleerd uit het zeer uitgebreide antwoord van de minister, waarvoor ik hem trouwens dank. Een punt is dat er eigenlijk niet werd geantwoord op mijn vraag of dit een standpunt is van de regering. Wij hebben daarop een beetje een antwoord gekregen bij het ontstaan van de as CD&V-PS die hier opduikt, misschien niet toevallig gesteund door een aantal Brusselse belangen. Ik neem aan dat mevrouw Becq dat zonder probleem uitgelegd krijgt in de Noordrand. Ik wens haar daarbij veel succes. Ik stel echter vast dat er op die vraag geen antwoord is gekomen.

Uit uw stelling dat er moet gepraat worden met de verschillende gewestregeringen over de geluidsnormen leer ik dat dit eigenlijk nog niet gebeurd is, dat er nog geen akkoord is. Met

andere woorden, we staan nog geen millimeter verder en we hebben alleen een hoop ongerustheid gecreëerd en opnieuw veel antagonisme rond dit dossier, wat we vandaag echt wel konden missen als er niet tegelijk een oplossing klaarlag.

Mijnheer Leterme, om voort te gaan op uw eigen beeldspraak, u bent misschien de dienst-naverkoop, overigens voor een stuk van uw eigen problemen. Een dienst-na-verkoop die het ene defecte product vervangt door een ander defect product, behoudt echter niet lang zijn klanten.

 

01.20 Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour l'envol de ce dossier; c'est le cas de le dire! Je prends bonne note des pistes explorées et souhaite que

cet exercice soit poursuivi. Je remarque aussi que vous avez reconstitué le forum de concertation, qui accueillera des discussions constructives et dont les avis seront - je l'espère - entendus.

Soyez assuré, en tout cas, que les Bruxellois et les habitants des communes périphériques suivront l'évolution de ce dossier attentivement.

 

1.21 Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer Leterme, u werpt zich hier op als de grote redder van het vaderland die zogezegd de poespas van de voorbije acht jaar ineens zal

komen oplossen. Ik wijs u erop dat een groot aantal van de partijen die echt jaar in de regering hebben gezeten, vandaag ook in uw regering zitten. Is dat dan uw manier om het dossier op te lossen? Door het viseren van andere partijen, door het polariseren van dit dossier?

In het verleden is gebleken dat het polariseren van dit dossier tot geen enkele, maar dan ook tot geen enkele, oplossing geleid heeft. De enige uitweg uit dit dossier is dat er wordt nagedacht over een ecologisch draagvlak waarbinnen de luchthaven een plaats kan krijgen door de uitbouw van een echte passagiersluchthaven. (Applaus)

 

Het incident is gesloten.