De bewoners van de Noordrand vragen dringend duidelijkheid over het CD&V standpunt: zijn alle omwonenden gelijk voor de grondwet of sluit u zich aan bij het door Brussel (en de Oostrand) gevraagde concentratiescenario op de Vlaamse Noordrand? Dat is immers de werkelijke consequentie van de terugkeer naar het zogezegde historisch baangebruik.

Open brief dd 24.5.2007 van dr Marc Goethals aan Herman Van Rompuy (CD&V)

Geachte Heer Van Rompuy,

De standpunten die u deze morgen innam op RTBF radio 1 waren voor de inwoners van de Noordrand bijzonder verontrustend. Als lijsttrekker voor de Kamer is uw opinie helemaal niet vrijblijvend. Bij de vorige verkiezingen (en dit is tot vandaag ook het standpunt van de Vlaamse Regering) was het partij standpunt van de CD&V (zoals overigens van alle Vlaamse partijen) dat het vliegtuiglawaai evenwichtig moet worden gespreid over alle omwonenden van de luchthaven. Dit standpunt van spreiding is overigens gebaseerd op de grondwettelijke gelijkheid van alle Belgen zoals verwoord in het arrest van het Hof Van Beroep van Brussel (21 maart 2006): ‘De belangen van de éne zijn niet meer of minder behartenswaardig dan die van de andere individuen die met geluidsoverlast hebben te leven. Maximale verstoring van de subjectieve rechten van een kleinere groep kan dus nooit de norm zijn…’  

In uw antwoord op de vraag van een Franstalige luisteraar of het niet wenselijk  is om over de ‘minder dicht bevolkte zones’ te concentreren zei u te opteren voor  de terugkeer naar het zgn historisch baangebruik van voor 1999  ‘omdat er toen klaarblijkelijk geen probleem was’. Niet alleen heeft U  hier een kans gemist om het forum van hoofdzakelijk Franstalige luisteraars er op te wijzen  dat ‘minder dicht bevolkt gebied’ iets helemaal anders is dan ‘onbewoond gebied’ en dat er (zeker langs de Westelijke kant van de luchthaven) geen onbewoonde corridors meer voorhanden zijn, maar u draagt met  deze uitspraak ook bewust of onbewust  verder bij tot de Babylonische verwarring rond de fetisj  ‘historische toestand’ (iedereen verstaat hieronder iets anders). In feite sluit u zich daardoor aan bij het door Brussel en de Oostrand gevraagde concentratie scenario dat  aan de basis heeft gelegen van de reeds jaren aanslepende juridische en politieke strijd rond de lawaaihinder van Zaventem. Nochtans weet de politieke wereld al lang dat concentratie van vliegverkeer de getroffen gebieden onbewoonbaar maakt. Dit werd reeds in het PROBRU rapport van september 2000 duidelijk vermeld: ‘La concentration des trajectoires pendant la journée générerait localement un tel niveau de nuisances sonores et autres, s’ il était effectivement concentré au-dessus de quelques bandes du territoire qu’on peut estimer qu’une bonne partie de celles-ci en deviendraient de facto inhabitables. Une telle stratégie ne peut par conséquent être envisagée dans l’immédiat. Cette position pourrait toutefois être revue à l’avenir en fonction des résultats des programmes d’isolation et d’expropriation...’

Bovendien  is het manifest onjuist om nu te beweren dat er voor 1999 geen problemen waren. De Brusselse normen zijn er  in 1999 uiteindelijk slechts gekomen omdat de federale en Vlaamse regering Oost Indisch doof bleven voor de aanhoudende signalen destijds vooral uit Brussel en de Oostrand (oa Tervuren en Sterrebeek waar uw broer Eric woont) maar ook uit de Noordrand niet alleen over nachtvluchten maar ook over dagvluchten (de operationele BAC dag begint overigens om 6 h!).

Uit de arresten van de RVS blijkt verder dat er overigens  nooit een eenduidige zogezegde ‘historische toestand’ heeft bestaan maar in realiteit een zich steeds maar wijzigende opeenvolging van veranderingen in vluchtroutes (meer dan 10 routes naar het Zuiden: baken van Chièvres, die telkens meer en meer noordelijk opschoven), baangebruik, windnormen etc waardoor de hinder zich constant bleef verplaatsen van de ene naar de andere groep omwonenden en dit afhankelijk van de politieke evenwichten van het ogenblik. Ook vandaag is het zonneklaar dat Brussel en de Oostrand uit wat zogezegd historisch was enkel het maximaal preferentieel gebruik van baan 25R weerhouden met vluchtroutes die in een wijde bocht omheen het Brussels Gewest vliegen, nog meer dan vandaag al het geval is.

Ik hoop dat u beseft dat door het politieke geklungel van de voorbije jaren de tijd van ‘terugkeer naar de historische toestand’ definitief voorbij is. Om het met uw eigen woorden te zeggen: ‘het Brussels Gewest heeft een sanctuarium gecreëerd van vliegtuigstilte’ en men kan niet anders dan daar ter dege rekening mee houden bij het uitstippelen van het beleid.   Van een christelijke partij verwacht ik bovendien dat ze  haar beleid aanpast aan de economische noden van vandaag (er is geen werkloosheid in Vlaams Brabant) en aan de overvloedig voorhanden zijnde wetenschappelijke gegevens die de nefaste invloed aantonen van het vliegverkeer op klimatologisch vlak en op het leefmilieu van de omwonenden.

Er is dan ook maar één oplossing voor de luchthaven: de nachtvluchten afbouwen en staken, de dagvluchten begrenzen, gelijke beschermende normen voor alle omwonenden in functie van de afstand tot de luchthaven en de as van de start/landingsbaan.

De bewoners van de Noordrand vragen dringend duidelijkheid over het CD&V standpunt: zijn alle omwonenden gelijk voor de grondwet of sluit u zich aan bij het door Brussel (en de Oostrand) gevraagde concentratiescenario op de Vlaamse Noordrand? Dat is immers de werkelijke consequentie van de terugkeer naar het zogezegde historisch baangebruik.

Met vriendelijke groeten

Marc Goethals