Brits onderzoek toont leerachterstand rond luchthavens ondubbelzinnig aan. Groen! interpelleert minister Vandenbroucke die geen klachten van onderwijsinspectie constateert

Persmededeling, 26 januari 2006  Groen! Vlaams-Brabant

Na de algemene gezondheidschade die het vliegtuiglawaai bij duizenden gezinnen veroorzaakt, maakt de Vlaamse regering nu ook de leerprestaties van onze scholieren ondergeschikt aan de economische expansie van de luchthaven. Dit is het besluit dat Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!) trekt uit het antwoord dat  minister Frank Vandenbroucke vandaag in de commissie Onderwijs gaf op zijn parlementaire vraag.

Eloi Glorieux confronteerde minister Vandenbroucke met de resultaten van een recent onderzoek bij 2.884 leerlingen van 9-11 jaar uit 89 basisscholen ronddom de luchthavens van Schiphol, London Heathrow en Madrid. Hieruit bleek dat kinderen in scholen waar veel vliegtuiglawaai is slechter scoren op leestests. In basisscholen rondom Schiphol werd een leesachterstand vastgesteld van 1 maand per geluidstoename van 5 dB(A) (decibel). In basisscholen met veel vliegtuiglawaai liep het percentage kinderen met een slechte score voor begijpend lezen op tot 14 percent, daar waar dit in scholen zonder vliegtuiglawaai gemiddeld 9 percent bedraagt. Ook het lange-termijngeheugen van de scholieren bleek nadelig be´nvloed te worden door vliegtuiglawaai. Het goede nieuws is dat wetenschappelijke studies evenwel aangeven dat de vastgestelde cognitieve effecten omkeerbaar zijn en de opgelopen leesachterstand kan worden weggewerkt als het vliegtuiglawaai afneemt.

Minister Vandenbroucke gaf enerzijds toe dat het onderzoek op een degelijke wijze was gebeurd en dat hij geen reden had om aan te nemen dat de effecten voor scholieren rondom de luchthaven van Zaventem anders zouden zijn. Anderzijds stelde hij dat er hierover vanuit de onderwijsinspectie nog geen klachten waren geformuleerd. De minister stelde dan ook geen concrete maatregelen in het vooruitzicht en beperkte zich tot een verwijzing naar de onderhandelingen tussen de gewesten over de geluidsnormen.

"Ik betreur dat minister Vandenbroucke onze suggestie om luchthavenuitbater BIAC voor zijn verantwoordelijkheid te stellen niet overneemt, nochtans hebben zij een deel van de oplossing in handen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!).

BIAC is volgens de milieuvergunning verplicht om minder luidruchtige toestellen op de luchthaven in te zetten, maar recent liet BIAC weten dat een haalbaarheidstudie had aangetoond dat een omschakeling naar stillere vliegtuigen economisch niet haalbaar is. In het verleden weigerde BIAC, ondanks de verplichting in de milieuvergunning, ook te investeren in de bouw van een proefdraaihal, waardoor het grondlawaai zou kunnen worden teruggedrongen.

Eloi Glorieux: "Ik stel vast dat BIAC vorig jaar zijn winst heeft zien stijgen met 18,7 percent, tot 161,3 miljoen euro. Het is dan ook ongehoord dat de regering, noch BIAC, zijn sociale verantwoordelijkheid opneemt. BIAC hoeft maar te zeggen dat de opgelegde milieuvoorwaarden 'economisch niet haalbaar zijn' en ze worden op hun wenken bediend. Net zoals de volksgezondheid worden nu ook de leerprestaties van onze kinderen ondergeschikt gemaakt aan de maximale economische expansie van de luchthaven".

Groen! wil dat het welzijn, de kwaliteit van leven, primeert boven economische winstmaximalisatie en blijft daarom ijveren voor een plafonnering van het aantal vluchten overdag en de invoering van een nachtvluchtenstop.

Eloi Glorieux,
Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!