Motie Glorieux (Groen!) voor plafonnering en spreiding Brussel Nationaal plenair weggestemd

Persmededeling, 17 februari 2005

Regering Leterme weigert ecologisch draagvlak
luchthaven Zaventem te herstellen


De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, VLD, SP.a/Spirit en NVA) en het Vlaams Belang weigerden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een motie van Groen! goed te keuren waarin de regering opgeroepen werd om alles in het werk te stellen om het ecologisch draagvlak van de luchthaven te herstellen, zodat de economische activiteit en de tewerkstelling in en rond Zaventem zich op een duurzame wijze zouden kunnen ontwikkelen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!) stelde in de motie de Vlaamse regering voor om, samen met de federale overheid en de andere gewesten, dringend een oplossing uit te werken voor de lawaaihinder van de luchthaven. Deze oplossing moet voor Groen! op drie pijlers gebaseerd zijn:

-         een vermindering op korte termijn van het aantal nachtvluchten met minstens 5.000 tegenover het huidige aantal en een plafonnering van het aantal dagvluchten;

-         het uitsluitend uitvoeren van nachtvluchten met de minst luidruchtige vliegtuigtypes;

-         een optimale  spreiding van het verlaagde aantal nachtvluchten en het geplafonneerde aantal dagvluchten over alle veiligheidstechnische routes, om een maximaal verdunningseffect van de hinder te krijgen.

Groen! drong er tevens op aan dat de Vlaamse regering de federale premier Verhofstadt aan zijn belofte zou houden om alvast de weekends nachtvluchtenvrij te maken.

Tenslotte riep Eloi Glorieux in zijn motie de Vlaamse regering op om het initiatief te steunen dat momenteel in het Europees Parlement loopt om de Europese Commissie te vragen een algemeen verbod op nachtvluchten in Europa uit te werken.

Groen! is bezorgd om de grote gezondheidseconomische kost die recente studies toedichten aan de door de luchtvaart veroorzaakte lawaaihinder. Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux is dan ook ontgoocheld over het feit dat zijn motie door alle andere partijen in het Vlaams parlement werd weggestemd.

Eloi Glorieux,

Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!

0475-98.20.93