Luchthavens en werkgelegenheid : een ontnuchterende analyse

Persmededeling B.A.L 25 maart 2011

Luchthavens en werkgelegenheid : Britse onderzoekers maken een ontnuchterende analyse.

Britse onderzoekers hebben wars van alle vooringenomenheid en wars van het heersende discours van politici en pers een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd over de verhouding tussen luchthavens en werkgelegenheid. Niemand had dit tot dusver gedaan.

De vereniging Air Libre Brussel heeft onlangs aan alle betrokken politici en economen van dit land een exemplaar van de studie verstuurd, in de hoop dat deze hun ogen zouden openen. Via dit persbericht wil de vereniging Air Libre Brussel de besluiten van de studie ook aan de bevolking kenbaar maken. Tot voor kort hebben de bewonerscomiteís rond de luchthaven voornamelijk gezondheidsargumenten - lawaai, luchtverontreiniging, enz. - en onveiligheidsfactoren naar voren gebracht om een leefbare omgeving te eisen. Hiertegen werd door politici, bedrijfsleiders, vakbondsafgevaardigden, journalisten, en vaak ook door Jan met de pet keer op keer het aspekt bedreigde werkgelegenheid als tegenargument aangehaald.

En gelijk hebben ze : wat met de werkgelegenheid ? De bewonerscomiteís zijn het argument werkgelegenheid van naderbij gaan bekijken. De luchthavens scheppen ontegensprekelijk jobs, rechtstreeks zowel als onrechtstreeks. Een aantal vragen dienen hierover gesteld te worden : hoeveel jobs, welke jobs, tegen welke prijs, en met welke gevolgen voor de economie van ons land ?

Een onafhankelijke studie : Alle studies over luchthaven vs. werkgelegenheid worden doorgaans door de transportsektor zelf uitgevoerd, hetgeen vanzelfsprekend door de partijdigheid met een kritische blik bekeken moet worden. Nooit hebben politici, vakbonden, universiteiten, of onderzoeksjournalisten een ernstige kosten-baten-analyse laten uitvoeren. In het beste geval zwijgen deze, en in het andere geval worden klakkeloos de argumenten van de transportsektor zelf overgenomen.

Deze tijd is voorbij : Britse onderzoekers hebben wars van alle vooringenomenheid en wars van het heersende discours van politici en pers een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd aangezien niemand dit tot dusver gedaan had.

Een professionele studie : Brendon Sewill, een vooraanstaande Britse econoom, heeft deze studie (30 paginaís) uitgevoerd waarvan wij u in bijlage de Nederlandstalige en de Engelstalige versie laten toekomen.

De studie bevestigt zoals wij vermoedden, dat de bestuurders van dit land niet beschikken over grondige en onpartijdige informatie over het verband tussen luchthaven en werkgelegenheid en dat iedereen de boodschap van de luchtvaartsektor min of meer napraat.

Ten tweede leert ons deze studie dat de aangekondigde jobs in de luchtvaartsektor in de verste verte niet waargemaakt worden eens de gebouwen en infrastructuren gezet (en het geld van de belastingbetaler uitgegeven). Het blijkt ook duidelijk dat de cijfers omtrent rechtstreekse en onrechtsreekse jobs een bron van fantasie is waar de meesten duidelijk weinig last mee hebben, vooral dan operatoren in de luchtvaartsektor en overheidsinstellingen.

Ten derde : de uitgaven van eigen burgers (zowel toeristen als zakenreizigers) in andere landen zijn steeds en systematisch hoger dan de uitgaven van buitenlandse bezoekers in eigen land.

En tenslotte : luchtverkeer werkt in twee richtingen en bevat bijgevolg een belangrijke keerzijde : gemeentelijke en gewestelijke besturen evenals de nationale overheid doen alle moeite om industriŽle en commerciŽle investeerders aan te trekken en jobs te creŽeren, maar worden veelal geconfronteerd met het omgekeerde : door de luchtvaart wordt werkgelegenheid van ons land naar landen met goedkopere arbeidskrachten weggezogen.Veelal gaat het over landen waar de werkomstandigheden betreurenswaardig zijn, de overheden zeer oogluikend toekijken, en de milieubekommernis onbestaande.

Air Libre Brussel verwacht van onze politici dat ze zonder vooringenomenheid kennis nemen van dit onderzoek, en dat deze een kentering zal vormen in het huidige blindstaren op een ongebreidelde uitbouw van luchtvaart en logistiek.

Wij wensen u goede ontvangst en lezing van de studie.

(1) :

De vereniging Air Libre Brussel heeft onlangs aan alle betrokken politici en economen van dit land een exemplaar van de studie verstuurd :

De burgemeesters van het Brussels Gewest, Vlaams Brabant en Waals Brabant evenals de resp. gemeentraadsleden De regeringsleden van de Brusselse, Vlaamse en Waalse regeringen. De parlementsleden van de Brusselse, Vlaamse en Waalse regeringen. De provinciegouverneur van Vlaams Brabant. De leden van de betrokken parlementaire commissies. De drie belangrijkste vakbondsorganisaties (FGTB/ABVV - ACV/CSC - ACLVB/SGSLB), Inter environnement Bruxelles, BRAL, Bond Beter Leefmilieu en Inter Environnement Wallonie

Studie Ė Engelstalige versie : In bijlage