PERSBERICHT:

              NOORDRAND GEMEENTEN BLIJVEN EERLIJKE SPREIDING EISEN !

De noordrandgemeenten blijven bij hun eis tot eerlijke spreiding van de geluidshinder afkomstig van de luchthaven en dit zowel overdag als 's nachts, in het weekend als tijdens de week.

Tijdens een overlegvergadering van 17 november bevestigen de burgemeesters en afgevaardigden van Grimbergen, Wemmel, Meise, Vilvoorde en Machelen hun eis tot spreiding van de geluidshinder.

De noordrand is steeds bereid geweest haar deel van de hinder te dragen en is absoluut gekant tegen een sluiting van de luchthaven, maar betreurt de tendens tot verdere concentratie boven de noordrandgemeenten.  Dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Oostrand samen ijveren tegen een eerlijke spreiding getuigt van weinig solidariteit, politieke moed en verantwoordelijkheidsgevoel.

Zowel luchthavenuitbater BIAC, de omwonenden en hiermee worden alle omwonenden bedoeld, als de vliegtuigmaatschappijen en de overheden zijn gebaat bij een stabiele en rustige situatie.

Het initiatief van de Federale minister van Mobiliteit R. Landuyt om de vliegprocedures bij wet vast te leggen wordt dan ook toegejuicht.  Het voorontwerp voorziet terecht dat wijzigingen aan de uitgangssituatie onderbouwd moeten zijn en een omvangrijke procedure dienen te doorlopen, inclusief een milieueffectenbeoordeling.

Deze uitgangssituatie wordt dan ook des te belangrijk en net hier knelt het schoentje, want deze kan bij eenvoudig Koninklijk Besluit vastgelegd worden, zonder enige wetenschappelijke, milieutechnische of medische beoordeling en zonder overleg of inspraak van de directe betrokkenen.  Immers, op het uitdrukkelijk verzoek van de noordrandgemeenten om in dit dossier gehoord te worden, werd vanuit het kabinet van minister Landuyt tot op heden niet gereageerd.

Het is bijzonder schrijnend dat rechtsprocedures dienen aangespannen te worden opdat de Federale Overheid het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het recht op een gezond leefmilieu, dat meermaals bevestigd werd door uitspraken van de Raad van State, laatst nog in het arrest van 10 november, zou respecteren.

De noordrandgemeenten hopen ten stelligste dat zowel de wet, die zeer welkom is, als het uitgangspunt voorzien in een eerlijke spreiding op basis van het voorzorgs- en gelijkheidsbeginsel en kijken ook uit naar begeleidende maatregelen die de globale hinder doen verminderen.  Alleen op deze wijze dienen geen verdere juridische stappen gezet te worden en kan de rust terugkeren, eindelijk.