Persbericht 19.12.2008

van Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit:

 

« Akkoord binnen Regering over de geluidshinder

 rond Brussel-Nationaal »

 

Op voorstel van Etienne Schouppe (CD&V), Staatssecretaris voor Mobiliteit, heeft de Ministerraad op 19.12.2008 een akkoord bereikt over het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Brussel-Nationaal. Gelet op de talloze klachten en de juridische procedures van de afgelopen jaren was een nieuwe benadering vereist.

 

De Ministerraad heeft volgende beslissingen genomen, ten einde een kader af te bakenen voor een evenwichtige oplossing die rekening houdt met de economische belangen en de milieueffecten van de luchthavenactiviteit:

 

→ Opstijgverbod tijdens weekendnachten

 

De vertrekkende vliegtuigen genereren voor de omwonenden ’s nachts de grootste overlast wegens de slaapverstoring die ze veroorzaken. Daarom wordt tijdens de weekendnachten een opstijgverbod ingesteld:

 

- Nacht van vrijdag op zaterdag tussen 1 u. en 6 u.

- Nacht van zaterdag op zondag tussen 0 u. en 6 u.

- Nacht van zondag op maandag tussen 0 u. en 6 u.

 

Deze beperkingen worden geleidelijk van kracht vanaf maart 2009.

 

→ Beperking van het aantal nachtvluchten

 

Vanaf 2009 daalt het aantal jaarlijkse slots tussen 23 u. en 6 u. van 25.000 naar 16.000 (waarvan maximaal 5.000 vertrekkende vliegtuigen).

Om de niet-naleving van de toegekende slots te voorkomen, werden specifieke strafrechtelijke en administratieve boetes opgenomen in de wet houdende diverse bepalingen ingediend in de Kamer door de Regering.

 

→ Invoering van geluidsquota tijdens dag- en avondperiode en daling van de geluidsquota tijdens nacht

 

Om de belangrijkste geluidspieken te voorkomen, zal het momenteel tijdens de nacht geldende geluidsquotasysteem worden uitgebreid tot de dag- en avondperiode. Het gebruik van oudere en lawaaierige toestellen zal ook overdag worden verboden. De geluidsquota tijdens de nacht worden eveneens verstrengd, zodat het gebruik van grote en lawaaierige vrachtvliegtuigen wordt uitgesloten.

 

Periode

Huidige QC

Nieuwe QC

Opstijging

Landing

23 u.-6 u.

12

8,0

8,0

6 u.-7 u.

24

12,0

12,0

7 u.-21 u.

/

48,0

24,0

21 u.-23 u.

/

24,0

12,0

 

Deze QC’s worden vanaf de zomer van 2009 geleidelijk opgelegd. Brussel-Nationaal wordt dan een van de strengste luchthavens in Europa op het gebied van de geluidsquota.

 

→ Opheffing spreidingsplan

 

Het bestaande spreidingsplan wordt opgeheven.

 

In de plaats van het spreidingsplan zullen de banen tegen de dominante windrichting in preferentieel worden gebruikt. Bij verandering van windrichting zullen beter geschikte banen worden gebruikt.

 

Internationale experten zullen een studie uitvoeren over de toe te passen windnormen en hun impact op veiligheid, capaciteit, gebruik van de banen en geluidshinder. De resultaten van deze studie moeten in september 2009 worden voorgelegd aan de Ministerraad.

 

Met uitzondering van de daluren in het weekend, zal bij dominante westenwind de baanconfiguratie opstijgen vanaf 25R, landen op 25R en 25L bij voorkeur worden gebruikt tussen 6 u. en 23 u. teneinde de maximumcapaciteit van de luchthaven te garanderen.

 

Tijdens de daluren op zaterdag (16 u.-23 u.) en zondag (6 u.-16 u.) zal de baanconfiguratie opstijgen vanaf 25R (voor de opstijgingen naar het noorden, naar het westen en naar het baken CIV) en 20 (voor de opstijgingen naar het zuiden en het oosten), landingen op 25R en 25L bij voorkeur worden gebruikt.

Tijdens de nachten van maandag tot vrijdag, zal afhankelijk van de bestemmingen worden opgestegen op de banen 25R/20. Tijdens drie weekendnachten (van vrijdag tot maandag) zal één enkele baan worden gebruikt voor alle landingen.

 

Preferentiële startbaan

Periode

MA-DI

DI-WO

WO-DO

DO-VR

VR-ZA

ZA-ZO

ZO-MA

23 u.-0 u.

25R/20

25R/20

25R/20

25R/20

25R

25L

20

0 u.-1 u.

 

 

1 u.-2 u.

 

2 u.-3 u.

3 u.-4 u.

4 u.–5 u.

5 u.-6 u.

Preferentiële landingsbaan

23u.-6 u.

25R/L

25R/L

25R/L

25R/L

25R

25L

20

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de preferentiële banen niet kunnen worden gebruikt wegens weersomstandigheden (windrichting), werk in uitvoering of andere uitzonderlijke situaties, zal Belgocontrol de meeste geschikte configuratie kiezen waarbij rekening wordt gehouden met de weeromstandigheden, de uitrusting van de banen en de verkeersdichtheid.

 

Na de invoering van het nieuwe preferentiële baangebruik zal een werkgroep de vliegroutes bestuderen, met als doel de concentratie van geluidshinder te vermijden.

 

Juridische stabiliteit: vastleggen van het exploitatiekader in een wet

 

Om de stabiliteit voor alle actoren op de lange termijn te verzekeren zal het hierboven aangegeven federale exploitatiekader (bestaande vluchtprocedures en exploitatiebeperkingen) vastgelegd worden in een wet. In die wet wordt tevens een procedure vastgelegd die alle wijzigingen aan het kader moeten volgen.

 

→ Conclusie

 

Dit akkoord vormt een eerste, belangrijke stap naar de oplossing van het probleem van de geluidshinder rond de luchthaven van Brussel-Nationaal, dat sedert jaren voor onvrede zorgt. Er wordt voor alle omwonenden een duidelijke vooruitgang geboekt. Op termijn zal een stabiel exploitatiekader voor de luchthaven, dat rekening houdt met alle belanghebbenden, mogelijk worden.

Rekening houdend met de verwachte groei van het luchtverkeer tegen 2020 zou het geheel van deze maatregelen het aantal personen blootgesteld aan 50 db(A) Lnight (nacht-geluidsbelastingsindicator: geluidsbelastingsindicator voor slaapverstoringen tijdens de periode 23 u.-7 u.) met 25% moeten verminderen. Het aantal personen blootgesteld aan 55 dB(A) Lden (dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator: geluidsbelastingsindicator voor de hinder tijdens de etmaalperiode) zou met 7% dalen.

 

Meer info:       Jan Pauwels, woordvoerder

                      Kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit

                      Koningsstraat 180, 1000 Brussel  

                      Tel. 02/209.33.15 of 0495/89.15.67

                      jan.pauwels@schouppe.fed.be

 

Op 17 december werd een nota van het staatssecretariaat Mobiliteit aan de ministerraad overhandigd

Bekijk deze nota

 

 

Communiqué de presse du 19.12.2008

d’Etienne Schouppe, Secrétaire d’Etat à la Mobilité:

 

« Accord conclu au sein du gouvernement relatif aux nuisances sonores

 autour de Bruxelles-National »

 

 

Sur la base de la proposition d’Etienne Schouppe (Cd&V), Secrétaire d’Etat à la Mobilité, le Conseil des Ministres est parvenu à un accord en date du 19.12.2008 concernant le dossier des nuisances sonores autour de l’aéroport de Bruxelles-National. Une nouvelle approche était nécessaire étant donné les nombreuses plaintes et les procédures juridiques de ces dernières années.

 

Le Conseil des Ministres a pris les décisions suivantes afin de créer le cadre d’une solution équilibrée qui tient compte des intérêts économiques et des impacts sur l’environnement de l’activité aéroportuaire.

 

 

→  Interdiction de décollages durant les nuits de week-ends 

 

Les décollages de nuit constituent la nuisance la plus importante pour les riverains en raison des perturbations du sommeil qu’ils entraînent. C’est pourquoi une interdiction de décollage durant les nuits de week-ends sera mise en œuvre :

 

- la nuit du vendredi au samedi entre 1h et 6h.

- la nuit du samedi au dimanche entre 0h et 6h.

- la nuit du dimanche au lundi entre 0h et 6h.

 

Ces limitations seront progressivement instaurées à partir de mars 2009.

 

→ Limitation du nombre de vols de nuit

 

A partir de 2009, le nombre de créneaux horaires sera diminué entre 23h et 6h de  25.000 à 16.000 (dont maximum 5.000 pour les décollages).

 

Afin d’éviter le non-respect des créneaux horaires alloués, des sanctions pénales et administratives spécifiques ont été introduites dans la loi portant des dispositions diverses introduit à la Chambre par le gouvernement.

 

 

→ Introduction de quotas de bruit en journée et en soirée et réduction des quotas de bruit durant la nuit

 

Afin d’éviter les pointes de bruit les plus importantes, le système de quotas de bruit appliqué à l’heure actuelle durant la nuit deviendra d’application en journée et en soirée. L’utilisation d’aéronefs plus vieux et plus bruyants sera également interdite en journée. Les quotas de bruit appliqués durant la nuit seront également renforcés de manière à interdire l’utilisation de gros avions cargo bruyants.

 

Période

QC actuel

 

Nouveau QC

Décollage

Atterrissage

23 h.-6 h.

12

8,0

8,0

6 h.-7 h.

24

12,0

12,0

7 h.-21 h.

/

48,0

24,0

21 h.-23 h.

/

24,0

12,0

 

Ces QC’s seront progressivement mis en application à partir de l’été 2009. Bruxelles-National deviendra à partir de ce moment là un des aéroports les plus stricts en Europe en matière de quotas de bruit.

 

→  Plan de dispersion abrogé

 

L’actuel plan de dispersion est abrogé.

 

A la place du plan de dispersion, les pistes face aux vents dominants seront utilisées de manière préférentielle. Lorsque la direction du vent change, les pistes les mieux orientées face au vent sont utilisées.

 

Une étude sera réalisée par des experts internationaux concernant  les normes de vent et leur impact sur la sécurité, la capacité, l’utilisation des pistes et les nuisances sonores. En septembre 2009, les résultats de cette étude devront être soumis au Conseil des Ministres.

 

A l’exception des heures creuses du weekend, la configuration des pistes de décollage 25, atterrissage 25R et 25L sera utilisée de manière préférentielle par vent d’est dominant entre 6h. et 23h. afin de garantir la capacité maximale de l’aéroport.

 

Pendant les heures creuses du samedi (16h-23h) et du dimanche (6h-16h), la configuration de pistes décollage 25R (pour les décollages vers le nord, vers l’ouest et vers la balise CIV) et 20 (pour les décollages vers le sud et l’est), atterrissage 25R et 25L sera utilisée de manière préférentielle.

Pendant les nuits du lundi au vendredi, les décollages seront opérés sur les pistes 25R/20 en fonction des destinations.

 

Piste préférentielle de décollage

Période

LU-MA

MA-ME

ME-JE

JE-VE

VE-SA

SA-DI

DI-LU

23 h-0h

25R/20

25R/20

25R/20

25R/20

25R

25L

20

0h-1h.

 

 

1h-2h.

 

2h-3h

3h-4h

4h–5h

5h-6h

Piste préférentielle d’atterrissage

23h-6h

25R/L

25R/L

25R/L

25R/L

25R

25L

20

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les pistes préférentielles ne peuvent pas être utilisées en raison de conditions météorologiques (direction du vent), de travaux ou autres situations exceptionnelles, Belgocontrol choisira la configuration la plus appropriée en tenant compte des conditions météorologiques, de l’équipement des pistes et de la densité de trafic.

 

Après la mise en oeuvre du nouveau système préférentiel d’utilisation des pistes, un groupe de travail examinera les routes de vol dans le but d’éviter les concentrations des nuisances sonores.

 

→ Stabilité juridique : fixation du cadre d’exploitation dans une loi

 

En vue d’assurer une stabilité à long terme pour tous les acteurs, le cadre d’exploitation fédéral (routes de vol et restrictions d’exploitation existantes) sera fixé dans une loi. Toute modification de ce cadre devra suivre une procédure définie dans cette loi.

 

→Conclusion

 

Cet accord constitue un premier pas important vers une solution du problème des nuisances sonores autour de l’aéroport de Bruxelles-National qui a semé le mécontentement depuis des années. Il apporte un net progrès pour tous les riverains. A terme, un cadre stable d’exploitation de l’aéroport, qui tient compte de toutes les parties intéressées, deviendra possible.

Compte tenu de la croissance attendue du trafic aérien en 2020, l’ensemble de ces mesures devrait permettre de diminuer de 25% le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit supérieur  à 50 dB(A) Lnight  (indicateur de bruit pour la période nocturne 23h-7h associé aux perturbations du sommeil) et de 7% le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit supérieur à 55 dB(A) Lden (indicateur de bruit jour-soir-nuit associé globalement à la gêne).

 

Pour plus d’infos :  Jan Pauwels, porte-parole

                            Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Mobilité

                            Rue Royale 180, 1000 Bruxelles        

                            Tel. 02/209.33.15 ou  0495/89.15.67

                             jan.pauwels@schouppe.fed.be

 

 Le 17 décembre le Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Mobilité a transferé une note au conseil des Ministres

Consulté la note