Noordrandburgemeesters achten reactie Picqué op arrest Hof van Beroep onaanvaardbaar en dringen aan dat rechtzekerheid rond luchthaven snel hersteld zou worden door beloofd wetsontwerp

Persbericht burgemeesters Noordrand 28.3.2006

De burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel verheugen zich over het laatste arrest van het Hof van Beroep van Brussel dat de spreiding van de vluchten van en naar de luchthaven van Zaventem als de meest redelijke oplossing vooropzet.
De burgemeesters beschouwen de uitspraken over dit arrest van de heer Piqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onwaardig en onaanvaardbaar gezien hij hiermee de scheiding der machten in het gedrang brengt. Trouwens, als het laatste arrest van het Hof van Beroep één zaak heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat het op de eerste plaats de onwil van Brussel is die een redelijke oplossing in de weg staat. Het arrest noemt de Brusselse geluidsnormen dan ook terecht ‘ongrondwettelijk’.

De burgemeesters stellen vast dat nu duidelijk is dat langs gerechtelijke weg geen oplossing kan worden gevonden. Integendeel, de tegengestelde arresten vergroten de rechtsonzekerheid. Zij benadrukken dat hoe langer de huidige rechtsonzekerheid duurt, hoe meer de ontwikkeling van de luchthaven, de ontwikkeling van de streek en de tewerkstelling in het gedrang komen. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek en meer bepaald van de minister van Verkeer om zo snel mogelijk de rechtszekerheid te herstellen. Dat kan enkel met een wettelijke regeling. De burgemeesters dringen aan dat de minister daar snel werk zou van maken. Zoals hij heeft beloofd, moet hij een wetsontwerp neerleggen en bij hoogdringendheid laten goedkeuren door het parlement. « Overzicht persmedelingen <http://www.vilvoorde.be/asp/persberichten.asp>