Zoveelste nonsens in dit dossier: geluidsbelastingskaarten worden nu al gemaakt. Gemanipuleerde contouren gaan lang niet zover als de reële hinder reikt en er zijn nog altijd geen frequentiecontouren voorzien. Waar blijft het Vlaamse actieplan vs het Brusselse?

Persbericht  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 17 juni 2005

Bond Beter Leefmilieu eist snelle omzetting Europese geluidsrichtlijn - Vlaanderen weldra een jaar over tijd
Richtlijn kan kader bieden voor oplossing problemen rond de luchthaven van Zaventem

Vlaanderen laat zich nogmaals kennen als één van de slechte leerlingen van de Europese klas. Over precies één maand, op 18 juli 2005, 'vieren' we één jaar achterstand op de omzetting van de Europese geluidsrichtlijn. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om geluidsbelastingskaarten op te maken voor luchthavens, snelwegen en spoorwegen. Waar zich problemen voordoen, verplicht de richtlijn de overheid om actieplannen uit te werken om de geluidsoverlast terug te dringen. De uitvoering van deze richtlijn zou nochtans kunnen bijdragen tot een oplossing voor de huidige impasse rond de geluidsoverlast rond Zaventem. De richtlijn biedt immers een duidelijk - en Europees afdwingbaar - wettelijk kader. Het is voor iedereen duidelijk dat het non-beleid van de overheid de deur openzet voor rechtspraak ad hoc. Een correcte toepassing zal er bovendien voor zorgen het geluidsprobleem rond Zaventem aan de bron wordt aangepakt. Voor BBL kan dit enkel door het aantal nachtvluchten af te bouwen. BBL ijvert bovendien voor een algeheel verbod op nachtvluchten binnen een Europees kader. en op termijn stop te zetten.
BBL roept minister Peeters en het Vlaams Parlement op om de richtlijn nog voor die eerste verjaardag om te zetten.

De Europese geluidsrichtlijn  werd goedgekeurd in juni 2002 en moest ten laatste op 18 juli 2004 worden omgezet in Vlaamse wetgeving, wat nog steeds niet gebeurde. Deze bindende richtlijn stelt onder meer dat de bevoegde instanties geluidsbelastingskaarten moeten opmaken voor grote steden, belangrijke luchthavens, auto- en spoorwegen. Op basis hiervan moeten actieplannen  uitgewerkt worden om omgevingslawaai te beperken en om het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van lawaai terug te dringen, "in het bijzonder daar waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens". Dat laatste is in de regio rond de luchthaven duidelijk het geval. Tal van wetenschappelijke onderzoeken hebben ondertussen duidelijk aangetoond dat nachtvluchten schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo zorgen nachtvluchten voor slapeloosheid, meer stress, een verhoogde bloeddruk, leerachterstand bij kinderen, concentratieproblemen, hart- en vaatziekten .

Oplossing voor Zaventem?
Volgens BBL kan de uitvoering van deze richtlijn een kader bieden om uit de patstelling rond Zaventem te raken. Omdat de geluidsbelastingskaarten volgens vaststaande criteria moeten opgesteld worden, bieden deze vooreerst een objectieve en wetenschappelijke basis voor het toekomstig beleid.
Daarnaast stelt de richtlijn dat de actieplannen mede gebaseerd moeten zijn op een kosten-baten-analyse. Dat biedt de mogelijkheid om de geluidsoverlast op een economisch verantwoorde manier te beperken. Dat een beperking van de nachtvluchten de maatschappij heel wat economische baten kan opleveren, bleek uit de gezondheidseconomische studie van prof. Annemans (UG). In deze studie worden de gezondheidskosten als gevolg van nachtvluchten geraamd op 120 à 150 miljoen euro/jaar, waarbij de studie zelf aangeeft dat dit nog een onderschatting is.
Verder is de bescherming van de gezondheid tegen overdreven lawaai één van de basisdoelstellingen van de richtlijn. Uit het onderzoek van prof. Annemans en uit de geluidsmetingen van AMINAL blijkt dat dit vandaag niet mogelijk is. Zo blijkt uit de meetresultaten van AMINAL dat er tijdens de maand mei te Diegem 529 nachtvluchten van meer dan 70 dB waren, waarvan 23 vluchten van meer dan 90 dB. In Wezembeek-Oppem waren er gedurende de maand mei 231 nachtvluchten van meer dan 70 dB, in Erps-Kwerps 653, in Koningslo 194 . Er zijn op dit ogenblik té veel nachtvluchten om de omwonenden uit de Noordrand, de Oostrand én Brussel een gezonde leefomgeving te kunnen garanderen. De hoog oplopende discussies van de afgelopen weken hebben bewezen dat sleutelen aan de vliegroutes vooral symptoombestrijding is: de geluidsoverlast van de nachtvluchten wordt hiermee alleen maar verschoven. Het jarenlange non-beleid om de geluidshinder te beperken heeft er ondertussen ook verschillende rechters van overtuigd dat de huidige situatie niet leefbaar is, met de gekende patsituatie als gevolg. Het zou nu onderhand duidelijk moeten zijn dat er maar één duurzame oplossing overblijft: het geluidsprobleem aan de bron aanpakken. De geluidsrichtlijn biedt daar een goed kader voor en moet dan ook zo snel mogelijk worden omgezet. BBL roept minister Peeters en het Vlaams Parlement op om dit nog voor de eerste verjaardag van onze achterstand te doen, voor 18 juli dus.
Verder vraagt BBL om de nachtvluchten af te bouwen en op termijn volledig af te schaffen. Daarom mogen de nachtvluchten van DHL die in de toekomst stopgezet worden, niét vervangen worden door andere nachtvluchten. Op die manier krijgen de omwonenden uitzicht op een daling van de globale geluidsoverlast, kan de kwaliteit van de nachtrust rond de luchthaven weer toenemen en de gezondheidskost drastisch naar beneden gaan.
BBL vraagt tot slot uitdrukkelijk de formele steun van de federale en gewestelijke regeringen voor een pleidooi voor een Europees verbod op nachtvluchten. Een Europees verbod - waarbij uitzonderingen mogelijk blijven voor medische en intercontinentale vluchten - zou de concurrentie tussen luchthavens ten koste van de gezondheid van de omwonenden een halt toeroepen en de handicap van een luchthaven vlak bij Brussel beperken.

Voor meer informatie: Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 34, 0474 406 394