Vliegtuigen : de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van zware dwangsommen.

 

Persbericht AWACSS - Wake-up en UBCNA 28.2.2007

 

1. Een terugblik.

 

De Rechtbank van Eerste Aanleg, gevolgd door het Hof van Beroep van Brussel hadden beiden het gebruik van baan 02 voor de landingen, zoals voorzien in het “ Plan Anciaux”

als onterecht en ongeoorloofd bestempeld en geoordeeld dat de buitensporige hinder van deze landingen een inbreuk vormen op de fundamentele rechten zoals voorzien in de Belgische grondwet.( recht op een gezonde omgeving, op bescherming van het privé leven, op nachtrust en op veiligheid)

 

In de uitspraak van 17 maart 2005, bevestigd door het Hof van Cassatie, had het Hof van Beroep van Brussel de Belgische Staat uitdrukkelijk opgelegd een einde te maken aan het onterecht en ongeoorloofd gebruik van baan 02 teneinde de slachtoffers te beschermen tegen de buitensporige hinder en hun fundamentele rechten te vrijwaren.

 

Dit rechterlijk bevel, dat door de Minister van Mobiliteit tevergeefs werd aangevochten voor het Hof van Cassatie, werd echter bewust door de Belgische Staat niet nageleefd, waardoor de Staat zich zelf heeft blootgesteld aan de vraag van de omwoners de Staat te veroordelen tot het betalen van dwangsommen aan de slachtoffers.

 

De Belgische Staat heeft echter geweigerd de dwangsommen te betalen en is zelf naar de Rechtbank van Eerste Aanleg gestapt ( beslagrechter) om onder allerhande voorwendsels het niet-naleven van de uitspraak van het Hof van Beroep trachten te verantwoorden

en dusdanig van het Hof een uitspraak te bekomen waarin de Belgische Staat zou worden vrijgesteld van het betalen van de dwangsommen.

 

2. Uitspraak van de beslagrechter: de dwangsommen moeten betaald worden.

 

De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel heeft op 6 februari 2007 een uitspraak gedaan. De beslagrechter oordeelt dat de Belgische Staat het rechterlijk bevel de baan 02 niet langer onterecht en ongeoorloofd te gebruiken, heeft geschonden en dat de Belgische Staat bijgevolg aan de “verwerende partij de som van 725.000 EUR verschuldigd is voor de periode van 27 april 2005 tot 12 maart 2006”.

Het Hof staat de omwoners toe over te gaan tot gedwongen uitvoering om de betaling van de som te bekomen, verhoogd met de gerechtelijke interesten en de kosten voor uitvoering, die stilaan hoog oplopen met name ingevolge de hardnekkige weigering van de Belgische Staat

over te gaan tot de betaling van de verschuldigde bedragen.

 

Het is bijzonder betreurenswaardig dat de Belgische Staat en meer bepaald de Minister van Mobiliteit, ondanks een duidelijke veroordeling door de rechterlijke macht, heeft volhard in het opleggen van een buitensporige last aan een welbepaalde groep omwoners van de luchthaven.

Deze houding, die duidelijk een politieke achtergrond heeft en geen enkel respect toont voor de fundamentele rechten van de burgers, verplicht de Belgische Staat ertoe

een zeer belangrijke som te moeten betalen, daar waar de Staat dit had kunnen vermijden!

 

Breder bekeken, moet men zich vragen stellen bij de houding van de regering die op allerlei manieren heeft geprobeerd - en dit nog steeds doet - een zogenaamd “spreidingsplan” te handhaven dat sinds het begin zeer zwaar wordt bekritiseerd en juridisch wordt afgestraft.

Bovendien is dit “spreidingsplan” er in 2004 uitsluitend gekomen als antwoord op een  juridische uitspraak ( Noordrand, juni 2003) die sindsdien door het Hof van Cassatie werd verbroken!

Andere uitspraken die door het Hof van Cassatie werden bevestigd, worden echter niet nageleefd!

 

Dit is toch wel een zeer merkwaardige houding van de uitvoerende macht, die bovendien de Belgische Staat blootstelt aan mogelijke verdere gerechtelijke stappen.

 

3. De bescherming van het leefmilieu is en blijft het uiteindelijke doel.

 

De aanklagers bevestigen nu reeds dat de dwangsommen integraal zullen worden overgemaakt aan de omwonersverenigingen die op hun beurt de sommen uitsluitend

zullen aanwenden ter bescherming van het leefmilieu, zoals zij reeds vele jaren doen.

 

Contact advocaat :
 
SPRL MISSON Bureau d’avocats
Maître Luc MISSON et Laurent WYSEN
Avocats au Barreau de Liège
Tél : 04/341.43.44

 

Contact verenigingen:

 

Peggy Cortois : 0475/ 23 14 71