De Belgische pilotenvereniging BeCA en de wereldwijde pilotenvereniging IFALPA wijzen op de gevaren van het spreidingsplan van Bert Anciaux !

Gemeenschappelijk persbericht van AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM van vrijdag 9 september 2005

AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM hebben met verontwaardiging kennis genomen van het alarmerend veiligheidsrapport dat op wereldniveau door de Internationale Vereniging van Lijnpiloten ( IFALPA) en door de Belgian Cockpit Association ( BeCA) werd gepubliceerd en waarin het spreidingsplan van Bert Anciaux als gevaarlijk en onveilig wordt bestempeld.

Voor de piloten is het spreidingsplan in meerdere opzichten onveilig:

De Belgische pilotenvereniging ( BeCA) en de wereldwijde vereniging van de lijnpiloten ( IFALPA), kunnen er niet mee instemmen dat men hen om louter politieke redenen op wel bepaalde tijdstippen het gebruik van een kortere of minder goed georiŽnteerde baan oplegt, wanneer een langere, beter georiŽnteerde en bijgevolg veiliger baan beschikbaar is.

Voor BeCA en Ifalpa zou baan 02 enkel en alleen moeten gebruikt worden bij sterke Noorderwind en baan 20 bij sterke Zuiderwind. Gelet op haar kortere lengte, zou baan 02 in Noordelijke richting en baan 20 in Zuiderlijke richting in geen geval mogen gebruikt worden met rugwind, noch overdag, noch Ļs nachts. In geen geval mag deze baan gebruikt worden in een plan dat een spreiding van de hinder beoogt.

BeCA en IFALPA hebben geen goed woord over voor het gekruiste baangebruik voorzien in het spreidingsplan: het gebruik van baan 02 voor de landingen samen met banen 07 voor de vertrekken of het gebruik van baan 20 voor de vertrekken en banen 25 voor de landingen, verhoogt onnodig het risico omdat de banen elkaar kruisen op de grond.

Voor de piloten is het onaanvaardbaar dat men gekruiste procedures oplegt met als enig politiek doel, een zogenaamde spreiding van de geluidshinder

De piloten eisen dat er een ILS systeem voor de landingen op baan 07 L zou worden geplaatst; dit is de enige oplossing om te vermijden dat men met rugwind moet landen en de enige manier om het luchtverkeer op de 2 parallele banen 07 te laten verlopen zonder kruising op de grond.

De pilotenverenigingen waarschuwen alle piloten die landen op Brussel Nationaal dat het huidige geldende spreidingsplan de veiligheid aantast en dat de bevoegde luchthavenautoriteiten om politieke redenen het gebruik van kortere en minder goed uitgeruste banen opleggen, ten koste van de veiligheid.

De verenigingen begrijpen niet dat de regering nog steeds doet alsof ze niet weet dat baan 02/20 moet beschouwd worden als een ondergeschikte baan. Minister Landuyt heeft dit veiligheidsrapport, dat wereldwijd werd verspreid, sinds augustus 2005 in zijn bezit maar heeft het nagelaten zijn collega's uit de regering erover in te lichten.

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de controle van het luchtverkeer, is perfect op de hoogte van de reŽle gevaren waarop door de piloten wordt gewezen, maar blijft stug op eigen verantwoordelijkheid het gebruik van baan 02/20 aanmoedigen.

Na de waarschuwingen van het onafhankelijk expertenbureau AAC omtrent het gebruik van baan 02/20 in een spreidingsplan, na de gerechterlijke uitspraken die het gebruik van baan 02/20 beperken tot haar historisch gebruik bij sterke Noorderwind of Zuidenwind( uitspraken die door de staat niet werden gerespecteerd en waarvoor ze dwangsommen schuldig is ten belope van 30 miljoen EUR...), zijn het nu de piloten die een duidelijke waarschuwing geven aan de regering: het spreidingsplan is onveilig en het gebruik van baan 02/20 moet beperkt worden.

Net zoals de piloten, eisen de drie verenigingen AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM dat baan 02/20 haar historische functie van secundaire baan zou terugkrijgen, dat ze zowel voor de vertrekken als de landingen, overdag en ' s nachts, slechts zou gebruikt worden met 0 knopen rugwind en dat men niet langer onnodig de veiligheid in het gedrang brengt door het gebruik van banen die elkaar kruisen, zoals de schema's 20 + 25 of 02 + 07.

De veiligheid van het luchtverkeer en van de inwoners die onder de trajecten wonen, is voor de drie verenigingen belangrijker dan ťťnder welk ander politiek aspect. De verenigingen raden de Regering dan ook aan de waarschuwing van de piloten in acht te nemen. De veiligheid is de voornaamste garantie voor het voortbestaan van de luchthaven en de werkgelegendheid.

AWACSS Wezembeek-Oppem

BUTV-UBCNA

Wake-Up Kraainem

Lees het I.F.A.L.P.A Safety Bulletin

Lees Noise ICAOP Pref RWY