Spreidingsplan luchthaven: niet alle lasten voor Vlaams-Brabant

 

Persbericht CD&V 18.4.2006

 

Op dinsdag 18 april 2006 stelde CD&V-provincieraadslid in de Vlaams-Brabantse provincieraad een actuele vraag over het nieuwe spreidingsplan voor de geluidshinder in de luchthavenomgeving van Zaventem.  

 

Hij had ’s ochtends op het radiojournaal vernomen dat federaal minister van mobiliteit R. Landuyt (Sp.a) klaar was met een nieuw spreidingsplan voor de luchthavenomgeving, met een “maximale spreiding van de geluidshinder binnen de marges van veiligheid en capaciteit’.

 

Taes stelde dat dit initiatief van minister Landuyt een rechtstreeks gevolg is van een Arrest dat het Brusselse Hof van Beroep velde op 21 maart 2006.  Dat Arrest verplichtte de federale regering namelijk om voor 21 april 2006 een nieuw spreidingsplan in werking te laten treden, dat de geluidshinder billijker moet spreiden.

 

Chris Taes beklemtoonde op de provincieraad dat dit Arrest van het Hof van Beroep erg verregaand is, o.m. omdat de fameuze ‘Brusselse geluidsnormen’, die door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest steeds te voorschijn getoverd worden om vliegtuigen te verbieden over het Brusselse grondgebied te vliegen, gewoon ongrondwettelijk zijn.  Er moet dus bij de spreiding van vluchten geen rekening mee worden gehouden.  “Dat stelt de toekomstige spreiding van vluchten in een volledig nieuw daglicht,” stelde Taes, die meteen vroeg of de deputatie al had kennisgenomen van dit belangrijke Arrest en welke conclusies ze er mogelijk aan verbond.  Hij vroeg ten slotte ook nog dat de deputatie in haar advies over het MER-rapport aan de Vlaamse regering, de bekommernissen en wensen van de omwonenden i.v.m. de leefbaarheidsaspecten van het luchtverkeer, nogmaals onder de aandacht zou brengen.

 

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V) antwoordde dat de deputatie het Arrest als dusdanig nog niet besproken had, maar dat hij het zelf wel al aandachtig had gelezen en er enkele relevante conclusies kon uit trekken.  Olbrechts verwees naar een recent standpunt van de pilotenvereniging, waarin een optimale spreiding wordt bepleit in functie van de veiligste en meest voor de hand liggende opstijg- en landingsprocedures. 

 

Wat het Arrest zelf betreft, merkte de gedeputeerde op dat het Hof van Beroep inderdaad de geluidsnormen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest typeert als een “schending van de belangen van de andere partners van de federatie (lees: van de Vlaamse en nationale belangen) en dat ook de belangen van de Brusselaars zélf worden geschonden, omdat volgens de strenge Brusselse normen, een normale uitbating van de luchthaven gewoonweg onmogelijk zou worden gemaakt.  Gedeputeerde Olbrechts vond het een belangrijk element dat de federale overheid bij het vastleggen van toekomstige spreidingsplannen niet langer het akkoord van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest i.v.m. een mogelijke aanpassing van geluidsnormen meer moet hebben, maar dat die federale overheid – met of zonder overleg met Brussel – een eigen regeling mag opleggen.  Daardoor moet een billijke spreiding van de lawaaihinder over Vlaams-Brabant én over Brussel eindelijk mogelijk worden, terwijl de overlast tot nog toe hoofdzakelijk werd afgewenteld op Vlaams-Brabant.

 

In verband met het advies dat de Vlaams-Brabantse deputatie zal moeten uitbrengen over het MER-rapport dat door hetzelfde Arrest van het Brusselse Hof van Beroep werd opgelegd aan de Vlaamse regering, sprak Olbrechts in persoonlijke naam: “Zonder vooruit te lopen op de besluitvorming hieromtrent in de deputatie, neem ik aan dat we effectief in dat MER-advies de bekommernissen van de omwonenden kunnen opnemen en aan de Vlaamse overheid kunnen vragen er terdege rekening mee te houden, voor zover die Vlaamse overheid dat zelf al niet van plan zou zijn, zoals blijkt uit de hele benadering van het START-plan.”

 

Chris Taes en Jean-Pol Olbrechts delen alvast beiden de overtuiging dat het Arrest van 21 maart méér kansen biedt op een beter evenwicht tussen economie en ecologie voor de Vlaams-Brabantse omwonenden van de luchthaven.