Parlementaire Commissie Vragen aan Minister Landuyt  18 maart 2005 Bart Laeremans, Xavier de Donnea, Simonne Creyf.

 

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P795)

 - de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P796)

- mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P797)

 

08.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, wij werden vorige week geconfronteerd met een zeer merkwaardig arrest van het hof van beroep van Brussel, dat in zeer grote mate strijdig is met eerdere verklaringen van datzelfde hof van beroep. De verklaring ligt natuurlijk in het feit dat de vorige kamer die zich had uitgesproken, een Nederlandstalige kamer was en dat de andere, Franstalige, kamer zich blijkbaar helemaal niet volgens dezelfde logica wil opstellen. De zaak is, vooral door Franstalig toedoen, heel sterk in communautair vaarwater terechtgekomen, wat te betreuren is. In elk geval, mijnheer de minister, ten gevolge van dat arrest zal de Noordrand meer dan ooit opnieuw geconfronteerd worden met concentraties, ook ten gevolge van uw zeer onverstandige beslissing om al op voorhand de windnormen zodanig aan te passen dat baan 25R nog meer belast zal worden. Experts hebben uitgerekend dat men dagelijks 100 extra vluchten over de Noordrand zal krijgen, mede ten gevolge van uw onverstandige beslissing. Mijn vragen, mijnheer de minister, zijn de volgende. Ten eerste, hebt u al de nodige stappen gedaan om cassatieberoep aan te tekenen om te vermijden dat wij met die tegenstrijdigheid blijven zitten? Ten tweede, wat gaat u doen om opnieuw meer evenwicht te krijgen inzake de windnormen? Gaat u opnieuw de windnormen nemen zoals die tot een maand geleden van toepassing waren? Ten derde, wat gaat u doen inzake de verschillende infrastructuurwerken die zich toch ten zeerste opdringen – de taxibaan langsheen baan 25L en de landingssystemen op het einde van de beide grote assen – om precies een betere spreiding teweeg te brengen? Ten vierde, u hebt via het arrest de suggestie meegekregen tot een betere spreiding over te gaan, een veel beter gemotiveerde spreiding. U hebt daarvoor een studie nodig. Is die ondertussen besteld? Wat hebt u terzake gedaan? Graag kreeg ik uw antwoord. 

 

08.02 François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'arrêt du 17 mars de la cour d'appel de Bruxelles est évidemment fort embarrassant pour le ministre, et fort embarrassant surtout pour son prédécesseur, M. Anciaux, pour lequel cet arrêt constitue un véritable camouflet. J'aurais voulu savoir ce que le ministre va faire suite à cet arrêt. Va-t-il attendre que les quarante jours à partir desquels l'astreinte est due soient écoulés, pour prendre des mesures afin de se conformer à la décision du tribunal en ce qui concerne l'utilisation de la piste 02? Va-t-il effectivement appliquer rigoureusement les décisions du tribunal ou va-t-il, au contraire, essayer de louvoyer comme il en donne l'impression dans une interview qu'il a accordée le 18 mars au Soir? J'aimerais savoir quels ont été les résultats de la réunion de ce matin au kern sur cette question? Apparemment, les réunions entre le ministre et les autres ministres compétents du gouvernement ont été plutôt rares ces derniers mois. Mais il y aurait eu ce matin une réunion du kern et j'aimerais savoir quelles en ont été les conclusions. En résumé, le ministre va-t-il appliquer tout de suite ou dans "quarante jours" l'arrêt de la cour d'appel? Va-t-il l'appliquer intégralement? Quel est l'état d'esprit actuel au sein du kern? Où en est l'élaboration du véritable cadastre du bruit?

 

08.03 Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de minister, collega’s, het hof van beroep heeft dus beslist dat gedurende 40 dagen het gebruik van landingsbaan 02 wordt geschorst. Er moeten ondertussen maatregelen genomen worden. Worden die niet genomen, dan dreigt er een dwangsom. Het is de zoveelste keer dat een rechter in dit dossier de politiek terugfluit, zij het dat het deze keer inderdaad gaat om een Franstalige rechter. Mijnheer de minister, de bal ligt terug in uw kamp en ik denk dat u hier voor een groot probleem staat. Het gezegde de ene zijn dood is de ander zijn brood, wordt weer nog maar eens bevestigd. Er zijn er uiteraard die om dit arrest juichen; er zijn anderen die vloeken en treuren. In elk geval leeft er bij veel mensen nu een nieuwe bezorgdheid over wat de gevolgen voor hen zullen zijn van dit arrest. Vandaar, mijnheer de minister, mijn vragen. Ten eerste, welke maatregelen moeten er genomen worden binnen de 40 dagen, opdat landingsbaan 02 opnieuw zou kunnen worden gebruikt? Ten tweede, u zegt dat het niet zal gaan om minder gebruik van 02, maar dat het zal gaan om anders gebruik. Dat is een zeer cryptische omschrijving. Wat bedoelt u met anders gebruik? Ten derde, zult u uw spreidingsplan aanpassen? Zo ja, naar waar zult u de lasten verschuiven? Wie zullen de nieuwe lasten krijgen die weggenomen worden van de Oostrand? U zegt dat u het spreidingsplan niet hoeft aan te passen, maar dat u het beter moet motiveren. Hoe zult u het spreidingsplan motiveren? Welke argumenten zult u hanteren om dit spreidingsplan en het gebruik van baan 02 te motiveren? Zal die motivatie voldoende zijn om voor de rechter en degenen die klacht ingediend hebben uit de Oostrand, te kunnen voldoen? Mijnheer de minister, zult u tegen dat arrest in beroep gaan bij Cassatie? Een laatste vraag, voorzitter. Wat denkt de minister over de uitspraak van minister-president Picqué, dat men eigenlijk zou moeten terugkomen tot de situatie van 1999? Staan de hele regering, mijnheer de minister, en alle meerderheidspartijen nog altijd achter het algehele spreidingsplan? 

 

08.04 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, eerst voor de duidelijkheid wat de uitspraak betreft, het is een uitspraak van veertig bladzijden, ruimer gemotiveerd dan de beschikking in eerste aanleg. Het misschien toch belangrijk te onderstrepen dat de beslissing van eerste aanleg bevestigd wordt wat de kosten, het principe en het bedrag van de dwangsom betreft. Voor het overige, dit weze onderstreept, wordt de beschikking van de eerste rechter hervormd en fundamenteel hervormd, omdat het hof van beroep niet in de plaats wenst te treden van wie hier in dit dossier beslissingen moet nemen. Het hof van beroep benadrukt in zijn motivering dat hier een taak is weggelegd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de geluidsnormen, enerzijds, en voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de vluchten, anderzijds. Het gaat over een hervorming van de beschikking in eerste aanleg, die eigenlijk geen keuze overliet aan de uitvoerende macht om haar verantwoordelijkheid te nemen. Wat betekent het in de praktijk? Ten eerste, in antwoord op de vraag van de heer Laeremans, wil ik op een klein detail wijzen. De verandering van de windnormen is een kwestie van veiligheid en was de uitvoering van een beslissing die bij wijze van spreken voor mijn tijd werd genomen. Het is binnen bepaalde veiligheidsmarges dat op een technische manier wordt bepaald welke windnormen er worden gehanteerd. Op politiek vlak komt men niet tussenbeide. Het is een louter technische veiligheidsmaatregel. Wat betreft de houding ten opzichte van het arrest, het volgende. Gezien niet de rechtbank, maar wel de regering in dit dossier een zicht heeft op het belang van alle inwoners van alle randen, lijkt het ons aangewezen om in ieder geval, ik heb dat ook gedaan, advies te vragen aan een advocaat, om te weten in welke mate het arrest al dan niet met enige reden, cassatie zou kunnen doorstaan. 

 

L'arrêt mentionne un délai de quarante jours. Il ne s'agit pas d'un délai d'attente; autrement dit, je ne vais pas attendre quarante jours pour exécuter la décision. Dès le lendemain du prononcé de l'arrêt, nous avons convenu de rechercher une solution. Il n'y a qu'un seul problème: une bonne solution suppose un accord entre les trois gouvernements régionaux égaux en compétences. Ces gouvernements des Régions doivent se mettre d'accord en ce qui concerne les nuisances sonores. Quant au gouvernement fédéral ou moi même, nous devons prendre nos responsabilités concernant les vols et les routes. Je répète en insistant que les quarante jours ne représentent pas une période d'attente; c'est le délai fixé pour les astreintes, ni plus, ni moins. J'ajoute que, personnellement, je veux exécuter les décisions judiciaires.

 

Het arrest laat evenwel voldoende ruimte en bepaalt alleen dat men het op een andere wijze moet doen. Op een andere wijze is een wijze waarbij rekening moet worden gehouden met een paar grondwettelijke rechten van de omwonenden. Het is op die manier dat we naar een oplossing zoeken. Door te antwoorden op de detailvragen van mevrouw Creyf zou ik vooruitlopen op een voorzichtig aftasten en zoeken naar een akkoord. Ik wacht thans op een standpunt van de Vlaamse regering wat betreft de geluidsnormen.

 

Je voudrais seulement souligner que l'arrêt indique expressément que cette mesure ne signifie pas la remise en cause du plan de dispersion. 

 

08.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, uw interpretatie van het arrest verschilt van die van uw voorganger die toch ook een zekere expertise in dit dossier heeft opgebouwd. Ik citeer uit zijn weblog: "In wat voor een rechtstaat leven wij wanneer de rechters in de plaats treden van de wetgever en de uitvoerende macht en weigeren om na te denken wat de gevolgen van hun handelen voor anderen betekent?" Hij zegt dat dit arrest zeer verregaand is en dat het in de praktijk het spreidingsplan in zeer verregaande mate uitholt. Uw mogelijkheid om te interpreteren en te schuiven is ten zeerste beperkt. Bijgevolg zijn er wel degelijk heel veel redenen om naar het hof van Cassatie te gaan. Het kan niet dat men alleen naar Cassatie zou gaan als de Franstaligen dat vragen, wanneer een Nederlandstalig hof van beroep bepaalde zaken niet vernietigt. Het kan niet dat de Franstaligen nu gelijk krijgen en dat u niet naar Cassatie gaat. Het is ten zeerste noodzakelijk. Als de Vlaamse inwoners van de Noordrand nu naar de rechter stappen en gelijk krijgen op basis van dezelfde gronden als dit arrest, dan wordt de luchthaven gewoon platgelegd, dan valt de economie in het midden van dit land gewoon stil. Mijnheer de minister, u moet naar het hof van Cassatie gaan, want dit arrest kan niet gehandhaafd worden. Ik hoop dan ook dat u dit zo snel mogelijk doet. Ten tweede, in verband met de windnormen gaat u zeer kort door de bocht. Ik betwijfel of dat louter is in functie van de veiligheid. Experts terzake zeggen dat u zeer ver gaat als u zegt dat alleen wanneer er sprake is van storm of zeer extreme windsituaties, de verplaatsing nog richting Baan 02 zou gaan. Het argument dat u op basis van de windnormen in een aanpassing zou voorzien, is gebruikt in de procedure en in de besluiten om te duiden dat u reeds uw best deed om tot wat meer evenwicht te komen. Aangezien u nu een arrest hebt dat dit evenwicht doorbreekt, kunt u die windnormen opnieuw aanpassen om opnieuw meer evenwicht te brengen. Ik vraag u met aandrang dat te onderzoeken, mijnheer de minister. Ten derde, ik vind dat u zich er veel te gemakkelijk van af maakt door te zeggen dat het nu de Gewesten zijn die verantwoordelijk zijn. Nee, mijnheer de minister, u moet verantwoordelijkheid nemen. U moet zorgen voor een maximale spreiding van de infrastructuur door in de landingssystemen en in de taxibaan te voorzien. Door te voorzien in een taxibaan kunt u zorgen voor een meer efficiënte spreiding, waardoor in ruime mate tegemoetgekomen wordt aan de bekommernissen van dit arrest. Via die infrastructurele maatregelen kunt u dus een aantal zaken doen. U moet echter die beslissingen nemen en ze zeker niet doorschuiven naar andere niveaus. 

 

08.06 François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le ministre, votre réponse n'est pas tout à fait claire sur un point. Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir m'excuser de reprendre le texte du jugement: "La cour d'appel ordonne la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage, telle qu'elle résulte de l'application du plan Anciaux bis, dans l'attente du réexamen et de l'adoption par l'Etat belge d'une approche plus équilibrée". Monsieur le ministre ma question est tout à fait précise. A l'heure qu'il est, 15.45 heures, le 24 mars,, avez-vous déjà oui ou non ordonné la cessation de l'utilisation de la piste 02, à l'atterrissage telle qu'elle résulte de l'application du plan Anciaux bis? Le tribunal a ordonné la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage, telle qu'elle résulte de l'application du plan Anciaux bis. Je demande clairement au ministre si l'ordre a été donné de cesser l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage, telle qu'elle résulte de l'application du plan Anciaux bis. 

 

08.09 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur de Donnea, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, même les juges le savent puisqu'ils ont prévu un délai de 40 jours. Les choses ne sont pas aussi simples. Il ne m'appartient pas de téléphoner à Zaventem pour leur donner des directives. 

 

08.10 François-Xavier de Donnea (MR): Dans ce cas, quelle est la portée du jugement? Je constate, monsieur le président, qu'on nage dans le flou artistique. Il est heureux que le ministre ne soit pas pisciculteur, sinon il noierait tous ses poissons! 

 

08.11 Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de minister, ik kan wel aanvaarden dat u zegt dat op dit ogenblik niet op al mijn vragen kunt antwoorden, maar u hebt toch al een en ander laten vallen in de pers. U zegt dat er niet minder zal worden gevlogen, maar anders. Wanneer ik u nu vraag wat anders betekent, dan zegt u dat u dat nog niet weet en dat het nog moet worden onderzocht. Mijnheer de minister, het zal minder zijn, want ik zie niet in hoe men dat op een andere manier kan invullen. U hebt ook gezegd dat het spreidingsplan allicht niet hoeft te worden aangepast maar alleen beter moet worden gemotiveerd. De vraag is of die motivatie voldoende zal zijn voor de Oostrand om baan 02 te gebruiken zoals ze voordien werd gebruikt. Mijnheer de minister, ik denk dat u inderdaad voor een groot probleem staat. U verwijst naar de Gewesten. De Gewesten hebben ook hun rol, maar ik hoop niet dat u hier weer probeert om de hete aardappel door te schuiven naar de Gewesten. Vliegroutes en vluchtplannen zijn wel degelijk uw zaak. U moet die oplossen. Mijnheer de minister, schuif dus de hete aardappel niet door, maar doe het zelf. Ik ben het met de heer Laeremans eens wanneer hij zegt dat het à la limite niet alleen over baan 02 gaat. Het gaat over een eerlijk spreidingsplan en dan is er meer nodig. Ik kom ook terug op de noodzakelijke investeringen in het elektronisch landingssysteem, in baan 25L, het proefdraaien, de geluidswallen enzovoort. Dat zijn noodzakelijke investeringen om tot een echt spreidingsplan te komen. Ik betreur dat de regering heeft beslist om al die investeringen niet te doen. Ik hoop dat ze bij een volgende begrotingsronde wel aan bod kunnen komen.