Wat zegt de milieuraad van Herent (bij Leuven) over de geluidshinder?

http://www.vldherent.be/documents/nieuws-items/gemeenten-ten-westen-van-leuven-verenigd-tegen-vliegtuiglawaai.xml

Adviesraad voor milieu en natuur van Herent (MAR)  Advies 2006.1

Geluidshinder


Vanuit een bekommernis voor de ernst van de geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen adviseert de milieuraad in zijn vergadering van 17 januari 2006 het gemeentebestuur

1. er bij de bevoegde instanties te blijven op aandringen bijkomende meetpunten aan te brengen die beter de situatie in onze gemeente weergeven. Naast het voorstel van de schepen om zo'n meetpunt te installeren aan de radiotoren op de Bovenberg, is een andere suggestie in een mobiel meetpunt te voorzien in de Kerkstraat in Beisem (aanvraag bij AMINAL, cel Geluid, Trillingen en Niet-Ioniserende stralingen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II laan 20 bus 8 te 1000 Brussel). Van belang bij de metingen is dat die gebeuren buiten de periodes van onderhoud aan de banen van de luchthaven.

2. ervoor te zorgen dat de inwoners van Herent kennis kunnen nemen van de uitslagen van die metingen en ook andere nuttige informatie, bv. over dagen en uren van verwachte geluidshinder, beschikbaar te stellen via haar communicatiekanalen: de Infokrant voor langere termijn en de gemeentelijke website voor korte termijn.

3. te voorzien in een gemeentelijk meldpunt zodat het gemeentebestuur weet heeft van de klachten van de inwoners en daardoor beter zijn eigen inbreng tegenover de hogere overheden kan onderbouwen.

Herent, 22 januari 2006


 In verband met het derde punt van het advies, waarbij een copy van de bezwaarmail aan de milieudienst van de gemeente wordt gericht, melden enkele bewoners een antwoord vol nietszeggende oude administratieve brieven te hebben ontvangen.

 Daarnaast laat de gemeente uitschijnen dat de klacht nogmaals zal opgestuurd worden. Op het einde van 2005 was er heibel tussen Raf De Baerdemaecker, vlaamse luchthavenombudsman en Philippe Touwaide franstalige directeur van de ombudsdienst omtrent de juiste cijfers van het aantal klachten.  Er kunnen betreffende maar beter goede afspraken gemaakt worden. En 'a propos' wat gebeurde er met de 500 klachten die in 2004 aan het college van Herent werden opgestuurd ?