Een wet zal nooit de omwoners van de luchthaven de mond snoeren! Awaccs gelooft nog altijd dat zij meer krijgen dan de Noordrand.


Awacss 28/11/2005:

De Ministerraad heeft op vraag van de Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt het voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures goedgekeurd. Deze wet moet volgens de regering een einde maken aan de vele rechtszaken die door de omwonenden van de luchthaven werden ingespannen tegen het spreidingsplan van Bert Anciaux en de rampzalige gevolgen ervan op de gezondheid en de veiligheid.
Dergelijke praktijken doen ons denken aan de totalitaire regimes ten tijde van het Pact van Warschau.

Het meest onaanvaardbare is zonder twijfel artikel 16, waarbij bij wet een onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieën van burgers:
De burgers die enkel en alleen tijdens de week worden overvlogen door de vertrekken van baan 25R en de burgers die bovenop de vertrekken tijdens de weekdagen van 25R ook nog extra intensief en op zeer lage hoogte tijdens alle rustperiodes, zijnde nacht en weekends, geconcentreerd worden overvlogen door baan 02/20. Een discriminatie die een wettelijk karakter krijgt... Uniek!
Daarenboven geeft artikel 16 kracht van wet aan procedures waarvan het gebruik in meerdere arresten van de Raad van State zwaar werd aan de kaak gesteld, procedures die eveneens zware kritiek hebben gekregen uit monde van de pilotenverenigingen zowel op Belgisch als op internationaal niveau!
Niet alleen zorgen deze procedures ervoor dat de Oostrand en het Oosten van Brussel zwaar te lijden krijgen tijdens alle rustperiodes, maar bovendien worden de veiligheidsmarges voor de omwoners en de passagiers onnodig aangetast!
En alsof dit nog niet voldoende was, spreekt deze wet zichzelf dan nog tegen! De voorlopige procedures, die nog steeds door een KB moeten worden vastgelegd..., moeten voorafgaand NIET worden onderworpen noch aan enige veiligheidsstudie, noch aan enige gezondheidsstudie.
Nochtans stelt de wet tezelfdertijd dat om een procedure te kunnen wijzigen, voorafgaand niet alleen capaciteitsstudies, maar vooral veiligheidsstudies en studies over de impact op gezondheid en leefmilieu moeten worden uitgevoerd. De veiligheidsstudie moet volgens de Ministerraad bevestigen dat er geen enkel risico wordt genomen wat veiligheid betreft!
Toch heeft de Ministerraad er geen enkele moeite mee om voorlopige vliegprocedures in te voeren die louter en alleen het resultaat zullen zijn van een politiek compromis zonder enige veiligheidsstudie.
Voor Awacss is dit niet enkel onaanvaardbaar en onverantwoord maar bovendien in strijd met de Europese richtlijn die voorziet in een voorafgaande impactstudie bij het uitvoeren van "projecten" die het leefmilieu ernstig kunnen aantasten.
In geen enkel opzicht respecteert dit voorontwerp van wet de Europese richtlijn 2002/30/CE, waarbij de overheid een evenwichtige aanpak moet zoeken tussen de positieve gevolgen van de uitbating van de luchthaven en de maatregelen die worden genomen voor de omwoners. Deze wet rept met geen woord over een schadevergoeding voor de omwoners, geen woord over isolatie of vrijwillige onteigening.

Awacss stelt zich bovendien de vraag wat er nu eigenlijk wordt bedoeld in artikel 29, waar men in de Franstalige versie spreekt over geldboetes voor de maatschappij of de piloot bij het niet respecteren van de in de AIP¹s gepubliceerde procedures, wat het baangebruik en bijgevolg de keuze van baan beoogt, en in de Nederlandstalige versie spreekt men over het niet respecteren van de routes, wat iets totaal anders betekent!

Bij het niet respecteren van procedures zoals beschreven in de Franstalige versie, zou men de piloot een geldboete kunnen opleggen als hij een andere baan vraagt dan die opgenomen in de AIP¹s en in de wet.

Awacss maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van deze wet en vraagt dan ook met aandrang aan de verantwoordelijken van de Vlaamse en Brusselse regering die in de komende weken een compromis zullen moeten vinden inzake het baangebruik en de routes, onder geen enkele voorwaarden procedures en routes te aanvaarden die de veiligheid en het leefmilieu onnodig aantasten.

Niet alleen de veiligheid van de omwonenden en de passagiers staat op het spel, maar ook de toekomst van de luchthaven. Noch de veiligheid, noch de toekomst van de luchthaven kan in gevaar worden gebracht omwille van een politiek compromis!

Men mag niet vergeten dat het toekennen van een " Black Star" voor Zaventem zeer ernstige gevolgen zou hebben voor de luchthaven.

Er wordt van alle kanten gewezen op het onnodig verminderen van de veiligheidsmarges, zowel door het bureau AAC, als door Belgocontrol als door de piloten zelf, die allen duidelijk hebben gesteld dat bepaalde procedures op zijn minste NIET wenselijk zijn omwille van de veiligheid:

1/ Het gelijktijdige gebruik van banen 20 en 25R voor de vertrekken naar één zelfde baken, wat nochtans preferentieel wordt voorzien in de voorstellen die op tafel liggen en wat nu reeds elke zondag gebeurt, wanneer sommige zwaardere toestellen de moed hebben baan 20 te weigeren voor de vertrekken en baan 25R eisen.

2/ De verkorte lengte van baan 20 op zondag bij gelijktijdig gebruik van banen 20 en 25R voor de vertrekken en baan 25R voor de landingen!

3/ Het onnodig verminderen van de veiligheidsmarges bij gebruik van baan 20 voor de zwaardere toestellen waarbij het kleinste incident tijdens de zeer kritieke vertrekprocedure tot catastrofale gevolgen kan leiden, daar waar de baan 25 R een veel grotere veiligheidsmarge biedt!

Awacss waarschuwt de Federale regering dat ze niet zal aarzelen alle mogelijke juridische stappen te ondernemen zowel op Belgisch als Europees niveau, mocht blijken dat er in de wet procedures worden vastgelegd die onnodig de veiligheid voor de omwoners en de passagiers aantasten.

Awacss zal geen moment aarzelen zowel de luchtvaartmaatschappijen, als de piloten en de verzekeringsmaatschappijen erop te wijzen dat Zaventem niet langer een veilige luchthaven is.

Deze wet getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de omwoners van de luchthaven, maar zet bovendien de reputatie van Zaventem op spel, wat totaal onaanvaardbaar is!

Awaccs zal de grondwettelijke rechten van de burgers op een privé-leven, een familieleven en gezondheid blijven verdedigen, zoals voorzien in de Belgische grondwet en in het Europese Verdrag voor de rechten van de mens!

Een wet zal nooit de omwoners van de luchthaven de mond snoeren!

Perscontact : Peggy Cortois 0475/ 23 14 71