Leterme blijft nog vaag op vraag van Laeremans in Parlement

Plenaire vergadering 24.1.08

04 Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over "de geluidsoverlast door de luchthaven van Zaventem" (nr. P0043)

04.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in het dossier van de luchthaven van Zaventem en de geluidshinder, hebt u door de flagrante onbekwaamheid van uw voorganger op Verkeer een puinhoop geërfd met zeer zware financiële gevolgen, ook voor uw budget.

 Ik zou u graag enkele vragen willen stellen over de wijze waarop u dit dossier momenteel aanpakt. Ik weet dat u bezig bent met een gesprek met de bewonersgroepen. U hebt al een aantal gesprekken gehad. Het verwondert mij wel dat u van sommige regio’s één bewonersgroep vraagt en dat u die van andere regio’s allemaal vraagt, zo heb ik mij toch laten vertellen. Ik vind dat vreemd en ik hoop dat u dat nog bijstuurt.

 Ik zou u vooral willen vragen welk uitgangspunt u in dit dossier hanteert. Gaat u uit van het principe van de rechtvaardige en billijke spreiding, waarbij gewerkt wordt met een eerlijke verdeling van de lasten over alle regio’s rond de luchthaven en een afwisselend baangebruik, waarbij ook alle banen degelijk uitgerust zijn? Gaat u van dat principe uit, zodat ook Brussel een evenredig deel van de hinder op zich neemt?

 Ten tweede, gaat u opnieuw een transparant beleid voeren? U brengt wekelijks uw NOTAM’s uit, waarin u dat baangebruik regelt, maar uw voorganger deed dat allemaal in de grootste duisternis, zonder enige transparantie, in tegenstelling tot de verkeersminister voordien. Gaat u ervoor zorgen dat iedereen die geïnteresseerd is, en zeker de omwonenden, bijvoorbeeld via internet duidelijk kunnen zien welk spreidings- of concentratiebeleid u voert?

 Ten derde, wat is uw timing? Wanneer wenst u knopen door te hakken in dit dossier of denkt u deze vis te laten verdrinken tussen de tentakels van Octopus?

 04.02 Minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, collega Laeremans, de collega’s in de Kamer weten dat sinds enige jaren, ten gevolge van een aantal beslissingen waaraan ik geen deel heb, het baangebruik op onze luchthaven in Zaventem het voorwerp uitmaakt van gerechtelijke betwisting en ook van een aantal gerechtelijke uitspraken die het mijn voorganger eigenlijk onmogelijk hebben gemaakt om op een transparante manier een consistent systeem van instructies inzake baangebruik op te leggen. Dit heeft geleid tot de noodzaak om minstens voor de zaterdagen met noodinstructies te werken. Ik volg die weg verder en ik heb dus ook voor komende zaterdag en zondag een zogenaamde NOTAM – een technische instructie inzake baangebruik – uitgevaardigd.

 Het ligt in mijn bedoeling om ter voorbereiding van een voorstel van globale oplossing, de bewoners te horen. Ik ben daarmee bezig. Alle gekende bewonersgroepen zullen worden gehoord. Het is dus niet juist dat ik uit een bepaalde regio alle bewonersgroepen zou uitnodigen en uit een andere regio niet. Integendeel, volgende week zijn er nog ontmoetingen aan de orde. Ik ben trouwens ook van plan, voor een deel op hun vraag, om een aantal gemeentebesturen te horen.

 De bedoeling is de komende weken verder te werken met technische noodinstructies inzake routegebruik om dan een globaal nieuw voorstel te kunnen doen dat desgevallend ook betrekking heeft op de structurele aanpak op termijn en waar de Gewesten ook hun verantwoordelijkheid in zouden moeten kunnen opnemen.

 Wat de heel precieze vragen betreft rond het gebruik van alle banen is het zo dat in de nota’s die ik heb uitgevaardigd in principe effectief alle banen worden gebruikt. Omwille van het aantal knopen wind vorig weekend was het onmogelijk om het opstijgen te laten gebeuren vanaf baan 20, waardoor noodzakelijkerwijze hoofdzakelijk baan 25 rechts - voor de kenners - werd aangewend. Dat heeft natuurlijk effecten op de spreiding van de hinder. Het is mijn bedoeling op termijn de oplossing die ik voorstel te doen vertrekken vanuit het principe van de billijke en rechtvaardige spreiding van de last die samenhangt met de exploitatie en de groei van de luchthaven.

 04.03  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, met dit antwoord kan men alle kanten uit. Het is een typisch tsjevenantwoord waarmee u helemaal nog niet in uw kaarten laat kijken.

 Ten eerste, wat baan 20 betreft. Die baan kan nauwelijks worden gebruikt omdat de windnormen foutief zijn: de windnormen zouden voor alle banen gelijkwaardig moeten zijn. Ik wil u dus ten zeerste vragen de windnormen te herbekijken en rechtvaardig te maken, zodat we naar een billijke spreiding kunnen gaan. Ik heb hier het regeerakkoord van de vorige legislatuur, waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat er moet gewerkt worden volgens het principe van de billijke en rechtvaardige spreiding, alsook een meer gediversifieerd gebruik van de verschillende landings- en opstijgpistes. Dat is  het regeerakkoord van paars de vorige keer en op zich is dat een gezond uitgangspunt.

 Het was ook het uitgangspunt van uw Vlaamse regering, waarvan u minister-president was. Ik hoop dat u dit aanhoudt, mijnheer de minister, en ik hoop dat u ook een beleid voert dat daarop snel een antwoord kan geven, dat snel in die richting kan werken en waarbij u dit verhaal niet verdrinkt in Octopus en allerlei mogelijke compensaties gaat toevoegen om ervoor te zorgen dat er een heel ondoorzichtig beleid zou worden gevoerd. U moet net als minister Anciaux destijds zorgen voor een transparant beleid voor de bewoners inzake de spreiding en het baangebruik. De vorige minister heeft dat allemaal onder de mat geveegd. Het is heel eenvoudig om daaromtrent een behoorlijke website op te stellen. Ik vraag dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er in dit dossier eindelijk opnieuw duidelijkheid en transparantie komt.

Het incident is gesloten.