Minister Landuyt heeft duidelijk opdracht gekregen de problematiek van de geluidshinder en van de vluchtconcentratie over de verkiezingen heen te tillen. Hij ontkent dat hij de nacht wil verlengen (cfr HLNieuws).

Kamerdebat Brussel nationaal 22 januari 2007-01-23

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit over "het arrest van het Hof van Cassatie van 21 december 2006 inzake de geluidsoverlast rond de luchthaven Brussel-Nationaal" (nr. 13701)

- de heer Luk Van Biesen aan de minister van Mobiliteit over "de jongste aanpassingen aan het vliegplan voor de luchthaven van Zaventem" (nr. 13783)

- de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over "de besprekingen met de Gewesten inzake de verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem" (nr. 13802)

09.01  Marie Nagy (ECOLO): Monsieur le président, monsieur le ministre, en date du 21 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation introduit par l'Etat belge, le ministre Landuyt, BIAC et Belgocontrol contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2005. Pour rappel, cette dernière constatait que "les avions décollant depuis l'aéroport de Bruxelles-National et y atterrissant - conformément aux décisions des 28 février, 23 avril et 17 mai 2004 de l'Etat belge et aux directives de BIAC et de Belgocontrol - provoquent en Région de Bruxelles-Capitale des nuisances sonores constitutives d'infractions ou de menaces graves d'infraction à l'article 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l'article 20 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain ou de menaces graves de violation manifeste de l'article 23 de la Constitution".

La Cour avait ordonné à l'Etat belge de faire cesser les infractions constatées dans les trois mois suivant la signature de cet arrêt, sous peine d'astreintes.

La Cour de cassation vient donc de confirmer le dispositif de cet arrêt. Cette décision de la plus haute juridiction du pays assure désormais la sécurité juridique et donne toute latitude au gouvernement bruxellois pour enfin exiger le paiement des astreintes. Il avait été convenu entre les gouvernements fédéral, flamand et bruxellois, de ne pas imposer d'astreintes tant que les négociations se poursuivraient. Or, elles me semblent se trouver aujourd'hui dans une relative impasse. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation remet - une fois encore - en cause votre plan, monsieur Landuyt.

Il est plus que temps pour vous d'admettre que le plan dit "Anciaux", puis "Landuyt", ne tient pas la route sur la durée. Vous allez devoir, une fois pour toutes, vous conformer aux décisions de justice. De même, il est urgent de faire reposer votre plan sur des données techniques et des normes de sécurité plutôt que de le faire à partir de considérations politiques.

Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir comment vous allez réformer le plan "Anciaux" de dispersion des vols pour le rendre plus conforme aux décisions de justice. Depuis des années, il doit reposer sur des normes techniques et de sécurité, comme nous avons eu l'occasion de le signaler à de multiples occasions.

Ensuite, qu'allez-vous entreprendre pour faire aboutir les négociations entre les Régions - négociations qui portent sur une compétence incombant à l'Etat fédéral, faut-il le rappeler?

Enfin, quel est, pour l'Etat belge, le coût total des frais honoraires résultant de ce litige depuis la première action et l'arrêt de décembre 2004 jusqu'à celui de la Cour de cassation?

Je remercie le ministre pour les réponses qu'il apportera à mes questions.

09.02  Luk Van Biesen (VLD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 11 mei 2006 schortte de Raad van State de beslissing op van 21 april 2006 om op zaterdagnamiddag van 15.00 uur tot 23.00 uur enkel baan 20 te gebruiken om op te stijgen in Zaventem. Tegen dit arrest in besliste u niettemin om elke vrijdagnamiddag bij NOTAM-besluit, en dit sinds de zomermaanden, toch het opstijgen op zaterdagnamiddag via baan 20 mogelijk te maken.

Inwoners van de Oostrand gingen hiertegen in beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. Daar botste men op de beslissing dat een NOTAM-besluit eigenlijk een wekelijkse beslissing is en dus niet kan vallen onder de vroegere bepalingen waaruit blijkt dat het geen definitief plan of besluit betreft.

Ook de Vlaamse regering heeft zich in juni 2006 in het Vlaams Parlement gekant tegen de weekendconcentratie van dagvluchten. In zijn arrest van 21 december 2006 heeft het Hof van Cassatie beslist het beroep van de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol tegen de Brusselse geluidsnormen te verwerpen. Franstalige politici willen nu een aanpassing van het plan-Anciaux vragen.

Mijn vragen zijn zeer eenvoudig. Wat is de stand van zaken in verband met de onderhandelingen tussen de federale regering en de Gewesten over het vliegplan Zaventem? Ik heb vorige week vernomen dat in het Vlaams Parlement minister Peeters heeft gezegd dat de federale regering, en in het bijzonder de eerste minister, het dossier naar zich toe zou trekken. U hebt dat uiteraard ontkend want er blijkt inderdaad een probleem te zijn tussen de Brusselse regering en de Vlaamse regering, en die impasse raakt blijkbaar niet opgelost. Waarom maakt u via uw wekelijks NOTAM-besluit het opstijgen op zaterdag langs baan 20 mogelijk, terwijl een dergelijk baangebruik duidelijk werd afgekeurd door de Raad van State op 11 mei 2006? Quid met de uitspraken van het hooggerechtshof gerechtshof? U hebt zich de afgelopen maanden zelfs kandidaat gesteld voor het ambt van minister van Justitie in de volgende regering. Ik heb dat zo in elk geval begrepen. Als eminent jurist kunt u de uitspraken van een hooggerechtshof niet zomaar naast u neerleggen. Zal het plan-Anciaux worden aangepast na het arrest van het Hof van Cassatie?

09.03  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, volgens krantenberichten en uitspraken in het Vlaams Parlement lag er vorige week woensdag een ontwerp van samenwerkingsakkoord op de tafel van het overlegcomité, in verband met de geluidshinder rond Zaventem. Daarin werd onder meer in de oprichting voorzien van een onafhankelijk instituut voor de geluidshinder, iets waartegen niemand iets kan hebben.

Blijkbaar ging dit voorstel ook nog over andere aspecten. Het Vlaams Gewest zou immers onder andere - en terecht - zijn gestruikeld over het behoud van het recht van het Brussels Gewest om boetes te innen.

Daarnaast wordt door Brussel nu plots geëist dat de nacht zou worden verlengd tot 07.00 uur 's ochtends. Veel is blijkbaar niet genoeg voor de Brusselse regering. Dit zou in de praktijk betekenen dat Brussel nog meer gespaard zou worden en dat de overlast nog meer op de rand zou worden afgewenteld.

Merkwaardig genoeg gaat u een heel eind mee in die redenering. Niet langer geleden dan vanochtend las ik het volgende in Het Laatste Nieuws: "Daarom ga ik bij het volgende overleg voorstellen om de nachtregeling te verlengen zonder dat er meer vliegtuigen opstijgen". Het zou er nog aan mankeren dat er nog meer vliegtuigen zouden opstijgen. Degene die nu al opstijgen tussen 06.00 uur en 07.00 uur zouden …

09.04 Minister Renaat Landuyt: (…)

09.05  Bart Laeremans (Vlaams Belang): U ontkent het, maar het staat vandaag in elk geval wel in de krant.

09.06 Minister Renaat Landuyt: Ik stel niets voor.

09.07  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Zo stond het wel in de krant.

09.08 Minister Renaat Landuyt: (…)

09.09  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ik zal mijn vragen formuleren. In elk geval zou de verlenging van de nacht erop neerkomen dat er nog minder over Brussel zou worden gevlogen en nog meer over de rand.

Mijnheer de minister, kunt u een overzicht geven van de onderhandelingen die in de loop van 2006 werden gevoerd met de Gemeenschappen? Ten tweede, kunt u duidelijkheid verstrekken over het ontwerp van samenwerkingsakkoord dat aan de Gewesten werd voorgelegd? Kunt u een kopie van deze tekst ter beschikking stellen van de commissie?

Ten derde, welke onderdelen bevat dit ontwerp en over welke zaken bestond er een consensus? Ten vierde, wat werd voorgesteld in verband met de gelijkschakeling van de geluidsnormen en de eventuele boetes? Klopt het dat Brussel wil voortgaan met dwangsommen? Wat ik vanochtend heb gelezen en wat ik van mevrouw Nagy heb gehoord, is in elk geval zeer verontrustend.

Ten vijfde, wat werd voorgesteld inzake infrastructurele maatregelen: verlegging van startbanen, plaatsing ILS-landingssystemen, enzovoort? Ten zesde, wat werd voorgesteld in verband met de verlenging van de nacht tot 07.00 uur 's ochtends? Wat zouden de gevolgen hiervan zijn voor het aantal vluchten en de spreidingswijze?

Ten zevende, wat werd voorgesteld in verband met de spreiding voor de nacht, de dag en het weekend? Uit de nieuwe gegevens van Actie Noordrand, die werden bevestigd door de ombudsdienst, is gebleken dat er vorig jaar opnieuw een herconcentratie is geweest boven de Noordrand door toedoen van uw occasioneel beleid. Er werden vele honderden extra vluchten verschoven.

Wat het weekend betreft, begrijp ik de vorige spreker niet zo goed. Hij houdt blijkbaar geen rekening met andere arresten van de Raad van State die tot twee maal toe het exclusieve gebruik op zaterdag van 25R hebben geschorst. Ook daar zijn de cijfers treffend. 65% van de zaterdagvertrekken zouden via 25R gaan en 17,3% via baan 20. Er is dus helemaal geen nieuwe concentratie, tenzij die cijfers foutief zijn. Ik zou daarover graag wat meer uitleg krijgen. Ik dacht tot nu toe dat het op zaterdag overdag beter gespreid was, maar ik kan mij vergissen.

Wie is momenteel belast met het aanpassen van het ontwerpakkoord? Wanneer wordt er opnieuw vergaderd?

09.10  Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, il est exact que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui donne autorisation à la Région bruxelloise de demander des astreintes au niveau fédéral. Cela dit, la position du gouvernement bruxellois n'a pas changé: tant que les concertations se poursuivent, aucune astreinte ne sera exigée. Cette position a été confirmée publiquement après que la Cour de cassation eut fait part de sa décision.

Wat is de stand van de onderhandelingen? Maandelijks wordt er in het Overlegcomité een verslag opgemaakt, een stand van zaken. Het is de bedoeling een objectieve basis te creëren om te kunnen discussiëren en met name alles wat metingen betreft binnen te brengen in een gemeenschappelijk geluidsinstituut, om niet steeds opnieuw te moeten discussiëren over de metingen, wat nu vele keren het geval is geweest.

De stand van de onderhandelingen is dat wij alle inhoudelijke discussiepunten tussen haakjes hebben geplaatst en dat op de jongste vergadering de Brusselse regering toch een inhoudelijk punt wou handhaven, met name het verlengen van de nacht van 06.00 u tot 07.00 u. Dat is de stand van de discussie.

Dan heeft minister Peeters in het Vlaams Parlement blijkbaar de indruk gewekt dat er een discussie was binnen de federale regering, wat niet zo is. De federale regering heeft nog altijd het standpunt dat als de Vlaamse regering en de Brusselse regering een overeenkomst hebben, dat ook onze overeenkomst is.

Meer dan dat is er niet te zeggen over de stand van de onderhandelingen. Wel is er een daling van het aantal klachten.

09.11  Marie Nagy (ECOLO): Monsieur le ministre, je constate que vous n'avez pas apporté de réponse à ma question concernant le coût des honoraires.

09.12  Renaat Landuyt, ministre: Madame Nagy, cette question a déjà été posée par M. Wathelet, voici quelques mois, et une réponse écrite y a été apportée.

Votre demande date du 12 janvier 2007 et je n'ai plus reçu de chiffres exacts depuis lors. L'administration me dit que de nombreuses procédures sont en cours et qu'elle ne dispose pas de compte rendu du coût exact. Certains coûts proviennent en effet de procédures en cours qui sont moins connues ou qui ne sont pas connues publiquement.

Pour ma part, je suis toujours prêt à vous communiquer les informations le plus largement possible, dès qu'elles sont à ma disposition.

09.13  Marie Nagy (ECOLO): Pouvez-vous me donner un ordre de grandeur?

09.14  Renaat Landuyt, ministre: Pour la période qui vous intéresse, je ne peux pas vous donner plus de détails pour le moment. Comme je viens de le dire, je ne peux que me référer à la réponse qui a été apportée à la question de M. Wathelet.

09.15  Marie Nagy (ECOLO): Pourriez-vous me communiquer la réponse à la question de M. Wathelet ainsi que les nouvelles informations qui vous seront fournies?

Je reviendrai sur cette question. Pour le reste, je prends acte de la réponse du ministre en rappelant tout de même que cette compétence relève du fédéral.

09.16  Renaat Landuyt, ministre: Pour ma part, je suis très compétent. C'est pour cette raison qu'aucun collègue ne m'a jamais retiré le dossier.

09.17  Marie Nagy (ECOLO): Ah cela! L'appréciation de votre niveau de compétence fait l'unanimité!

09.18  Luk Van Biesen (VLD): Ik noteer dat u zegt dat de federale regering een standpunt heeft als er een akkoord is tussen de Vlaamse en de Brusselse regering en dat dit akkoord tussen deze twee regeringen nog zeker niet direct in zicht is. Met andere woorden, er zal nog wat tijd overheen gaan. Ik veronderstel dat de vliegwet die hier ter sprake kwam tot dan eigenlijk niet meer terugkomt naar het Parlement. We zullen moeten wachten tot er een akkoord is.

09.19 Minister Renaat Landuyt: Er was een zekere spanning in het overlegcomité omdat we heel dicht bij een akkoord waren. Vandaar dat het enigszins publiek is geworden. Er zijn zo van die momenten die een enorme versnelling zouden kunnen veroorzaken.

09.20  Luk Van Biesen (VLD): Het zou mooi zijn als er een akkoord zou komen. Het zou een mooi voorbeeld zijn van federale loyaliteit indien de regeringen eindelijk tot een gezamenlijk standpunt zouden kunnen komen.

09.21 Minister Renaat Landuyt: Vandaar het nut van het geduld.

09.22  Luk Van Biesen (VLD): Dat is inderdaad zo. Anderzijds hebt u niet geantwoord op de tweede vraag, waarom u als minister in uw nood aan besluiten, telkenmale wekelijks de mogelijkheid van het opstijgen langs baan 20 blijft stellen.

09.23 Minister Renaat Landuyt: Het is goed dat u…

09.24  Luk Van Biesen (VLD): Er is een duidelijke uitspraak over. Ik vind het jammer dat u daarop niet geantwoord hebt.

09.25 Minister Renaat Landuyt: Ik ga daarop antwoorden. Er is ondertussen een uitspraak van de Raad van State geweest die duidelijk stelt dat tot het gebruik van baan 20 nog altijd beslist kan worden.

09.26  Luk Van Biesen (VLD): De laatste uitspraak van de Raad van State is dat uw nood aan besluiten niet kan bepaald worden als zijnde een alomvattend plan. Bijgevolg kan de uitspraak die toen duidelijk gezegd heeft dat baan 20 niet kon gebruikt worden niet van toepassing zijn op uw nood aan besluiten en dat nood aan besluiten eigenlijk dringend genomen moeten worden om het vliegverkeer mogelijk te maken. Dat is eigenlijk de essentie van dat laatste.

09.27 Minister Renaat Landuyt: Het gaat om een andere uitspraak. Er zijn zodanig veel uitspraken dat ik op iedere opmerking een antwoord kan geven. Dit gezegd zijnde, wij maken een evaluatie post factum. De wind verstoort de spreiding altijd. Om een eerlijke spreiding te verkrijgen kijken we wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Dan corrigeren we in de mate van het mogelijke. Dat leidt effectief tot een beter gevoel van spreiding bij de bevolking. Ik herhaal dat de agressiviteit van sommige klagers niet gedaald is maar dat het aantal echte klagers wel gedaald is.

09.28     Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil op dat laatste punt inpikken. Er

zijn in het verleden honderdduizenden klachten per computer ingediend. Daarbij is het aantal niet altijd de juiste maatstaf.

Wij stellen vast dat er, zeker wat de nachtvluchten betreft, een herconcentratie is. Zowel percentueel als in absolute cijfers is het ’s nachts veel luidruchtiger boven de Noordrand. U doet alsof het u niets zegt, maar die cijfers zijn nochtans reeds gepubliceerd.

Ik stel tevens vast dat die onderhandelingen gekenmerkt worden door een extreme traagheid. We zijn geen stap verder dan negen maanden geleden. Alles wijst erop dat u in dit dossier geen knopen wil doorhakken, dat u niet actief bemiddelt maar eerder notaris speelt. U zegt zelf dat u tevreden bent als er een akkoord is tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. Wat dat akkoord moge wezen, kan u niet veel schelen. Ik vind dit bijzonder spijtig. Uw enige taak bestaat er blijkbaar in om alles te verdagen tot na de federale verkiezingen, om dan het gehele verhaal onder te dompelen in grote communautaire onderhandelingen, zodat niemand er kop noch staart aan krijgt. Dat is mijn vrees. Dit is spijtig omdat dit dossier op zich al zo complex is. Wanneer men dit nog eens gaat koppelen aan de staatshervorming en allerlei andere dossiers, dan is er voor niemand nog enig zicht op de zaak mogelijk.

09.29 Minister Renaat Landuyt: Ik ben heel verwonderd dat iemand uit uw groep pleit voor beslissingen op het Belgische niveau in plaats van het regionale niveau maximaal zijn inspraak en zelfs zijn bevoegdheid te geven.

09.30  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, u gaat toch niet ontkennen dat er ook nog een stuk federale bevoegdheid speelt? U bent er trouwens minister voor; dat is uw taak.

09.31 Minister Renaat Landuyt: Ik ben een regionalist, maar u duidelijk niet: u bent een belgicist.

09.32  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Dat is nu nog het toppunt! Wat een sofisme, mijnheer de minister! U schuift uw verantwoordelijkheid af, dat is uw probleem. Omwille van uw eigen immense traagheid (…)

09.33 Minister Renaat Landuyt: Straks gaat u nog zeggen dat de Koning zijn eigen verantwoordelijkheid van zich afschuift.

09.34  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Gaat u er nog de koning bijhalen ook? Nu Prins Laurent nog, vanuit zijn villa Clémentine in Tervuren.

Het incident is gesloten.