Samengevoegde vragen aan de minister van Mobiliteit over "de zaterdagvluchten" en over "de technische studies inzake het baangebruik op de luchthaven van Zaventem"

 

Kamercommissie Mobiliteit 20.2.2006

 

16 Samengevoegde vragen van - de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over "de zaterdagvluchten" (nr. 10444) - de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over "de technische studies inzake het baangebruik op de luchthaven van Zaventem" (nr. 10445)  

 

16.03 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, op 14 juli schorste de Raad van State de beslissing om gedurende de gehele zaterdag gebruik te maken van de baan 25R. Nadien werd in de AIP-versie van juli opnieuw beslist om de hele zaterdag gebruik te maken van die baan, in het kader van de werken in de maand augustus. Men had verwacht dat er nadien opnieuw een grotere spreiding zou zijn, maar dat is niet gebeurd.  Hoewel de minister de mogelijkheid heeft om wekelijks zelf te beslissen op welke wijze de zaterdagvluchten verdeeld worden, werd in de volgende AIP's telkens weer beslist om zaterdagvluchten te concentreren boven de Noordrand via de baan 25R. Daarnet heeft u dat wat ontkend, maar de cijfers zijn heel duidelijk. Er is gemeten vanaf 19 maart 2005 tot 31 december 2005 en men komt aan een totaal van 10.028 zaterdagvluchten waarvan 8.560 – meer dan 85 procent – via 25R en de rest verspreid over de andere banen, waarin de baan 07R ook nog een behoorlijk percentage heeft van 923 vluchten of 9,7 procent. Voor het overige is het blijkbaar heel beperkt.  Ik kom tot mijn vragen. Kan de minister verklaren waarom hij dit doet? Beschouwt hij deze maatregel als tijdelijk? Wordt deze herconcentratie op enige wijze gecompenseerd in het kader van het spreidingsplan? Kan de minister – dat is nog iets anders – ook verklaren waarom de toestellen met bestemming Helen en Denut, die van banen 02 en 07 vertrekken, vanaf heden veel zuidelijker moeten vliegen, dat betekent ook opnieuw boven de gemeenten uit de Noordrand?  Ik kom thans tot mijn volgende, samengevoegde vraag. Dat onderwerp werd daarnet ook reeds aangeraakt in een zinnetje, maar ik had graag een grondig antwoord gekregen.  Het heropstarten van de gesprekken inzake Zaventem werd afhankelijk gemaakt van een technische studie inzake het inschakelen van de baan 25L in het spreidingsplan.  Graag had ik hierover het volgende vernomen. Wanneer en aan wie werd deze studie uitbesteed? Hoe luidt de precieze opdracht? Mijnheer de minister, kunt u een kopie bezorgen van deze opdracht? Zijn er inmiddels resultaten? Zo nee, tegen wanneer worden de resultaten van de studie verwacht? Is ze reeds begonnen? Lopen er inmiddels nog onderhandelingen over de geluidsnormen? Wanneer werd er voor het laatst overleg gepleegd daarover met het Vlaamse en het Brusselse Gewest? 

 

16.04 Minister Renaat Landuyt: Mevrouw de voorzitter, collega's, in verband met het baangebruik op zaterdag kan ik u het volgende zeggen, zoals gesteld in het kader van een andere interpellatie. Om de veertien dagen wordt er een instructie gegeven aangezien de instructie van 28 februari 2004 om de banen 02 en 07 te gebruiken, niet kan worden gevolgd gezien het verbod door het hof van beroep op het preferentieel gebruik van baan 02. De beslissing om de veertien dagen wordt gebaseerd op de afwijkingen van het preferentieel baangebruik. Indien er afwijkingen geweest zijn leidt het gebruik van baan 25R op zaterdag niet tot meer dan het geplande gebruik van 25R. Bovendien zijn de routes beter gespreid aangezien in het weekend de vliegtuigen met zuidelijke bestemming via de zogenaamde Chabert-route over Brussel vliegen. Ik kom dan aan uw tweede vraag in verband met de Helen- en de Denut-routes, die zuidelijker zouden vliegen. Belgocontrol heeft mij bevestigd dat deze routes louter technisch zijn en geen substantiële verschuiving betekenen. Ik heb een rapport gevraagd na een maand gebruik van de nieuwe procedures om dit te verifiëren. Dat is dus geen beslissing van mij. Zij hebben bepaalde punten aangepast omdat de vliegtuigen moderner zijn dan gisteren en dus op een andere manier hetzelfde zouden moeten volgen. Voor alle zekerheid wil ik dat echter na een maand nog eens bekijken. Wat de studie over de baan 25L betreft, deze studieopdracht is gegeven aan de gemeenschappelijke expertencommissie, zijnde BIM, Aminal en DGV. Zij hebben een vraag tot verduidelijking gesteld in verband met de opdracht. Wij wachten nu op het antwoord van de leden van de werkgroep Luchthavenakkoord om voort te werken. Daarna zal een bestek worden voltooid. De resultaten worden verwacht binnen een maand. In verband met de jongste besprekingen kan ik het volgende zeggen. Die vonden plaats op 14 februari 2006. Het samenwerkingsakkoord werd besproken. Het samenwerkingsakkoord betreft de technische uitwerking van alles waarover men het reeds eens is. 

 

16.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ik zal met dat laatste beginnen. Er is dan blijkbaar toch een perspectief. Nadat de opdracht duidelijker zal zijn omschreven, wordt binnen de maand een resultaat verwacht, nadat de opdracht heromschreven is. U zegt dat er nog enige onduidelijkheid is over de opdracht. Dat is ondertussen gebeurd en dus verwacht u daarover binnen de maand vanaf nu te tellen, resultaat. Nog niet? Vanaf wanneer dan wel? 

 

16.06 Minister Renaat Landuyt: U moet goed luisteren naar wat ik gezegd heb. 

 

16.07 Bart Laeremans (Vlaams Belang): U zei dat er nog enige discussie bestond omtrent de juiste opdracht. 

 

16.08 Minister Renaat Landuyt: Ik lees hier wat ik moet zeggen. Er is een hele discussie geweest omtrent de juiste studieopdracht. De deskundigen vroegen zich af of zij wel alles goed hadden begrepen. Er is ook nogal wat schrik om alles te bestuderen. Zij krijgen hierop nu een antwoord. Ik denk dat zij dat nog eens besproken hebben op 14 februari. Zij moeten een bestek geven en de studie zelf zal dan binnen een maand gedaan zijn. Het bestek moet echter nog worden doorgegeven. 

 

16.09 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Het kan dus nog een twee à drie maanden duren. 

 

16.10 Minister Renaat Landuyt: Ik denk twee maanden. 

 

16.11 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Dat is dus het perspectief, de horizon. Dat is al één zaak. 

 

16.12 Minister Renaat Landuyt: Ik kon dat ook stoer geforceerd hebben en een studie gedaan hebben. Dan gingen ze weer discussiëren over de uitgangspunten van de studie, dat dit of dat verkeerd is. 

 

16.13 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Het is beter dat u op voorhand klare afspraken hebt. Dat was precies ook een van mijn vragen. Hoe luidt de precieze opdracht? Kan u ons een kopie bezorgen van die opdracht? 

 

16.14 Minister Renaat Landuyt: Neen. 

 

16.15 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Neen, is dat geheim? 

 

16.16 Minister Renaat Landuyt: Dat ligt dan op straat en dan discussiëren ze weer op straat over die opdracht. Het gaat over een zeer technische materie die juist moet gebeuren. Laten we echter transparant zijn over de studie zelf. 

 

16.17 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Laten we hopen dat we ze zo snel mogelijk krijgen als ze er is.  Ten tweede, wat betreft de zaterdagvluchten zegt u dat u ervoor zorgt dat een en ander niet leidt tot excessen of tot een overdreven gebruik van 25R. Ik heb u nu met cijfers aangetoond dat u daar fout zit. Natuurlijk, die cijfers zijn voor u misschien nieuw. 

 

16.18 Minister Renaat Landuyt: Neen. U maakt een andere vergelijking.  Ik wil de cijfers wel bekijken, maar u moet opletten. Er zijn een paar cruciale uitspraken die ik niet zomaar kan negeren. Er zijn een paar cruciale beslissingen die niet meer kunnen worden genomen. Ik ken ze echter niet uit het hoofd. Er zijn twee uitspraken die mij echt blokkeren. Ik wil het systeem respecteren. Er zijn uitspraken die ik moet respecteren en waarvoor al dwangsommen zijn gevraagd. Er wordt bijvoorbeeld nooit meer preferentieel beslist tot landing op de 02. Er wordt nog wel geland op de 02 - zoals u al van kleins af aan weet - als de wind dat noodzakelijk maakt. Daarom werd ze ook aangelegd. Wij beslissen echter nooit meer om te landen op de 02. Er zijn ook nog uitspraken die mij niet toelaten om op zaterdag de 25R te gebruiken. 

 

16.19 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Natuurlijk. 

 

16.20 Minister Renaat Landuyt: Dat is allemaal “natuurlijk”, maar het is zo. Er is dus een verbod om de 25R en de schuine landingsbaan te gebruiken. Er werden daarna een heleboel beslissingen genomen en ik houd nu rekening met de argumentatie van een drietal uitspraken. Ik gebruik die argumentatie om post factum zo goed mogelijk te spreiden. Men gebruikt altijd het argument dat er geen goede spreiding is. Ik probeer altijd te bewijzen met de feiten dat we de spreiding zo goed mogelijk proberen te benaderen. We hebben de wind namelijk niet in de hand. Alles wordt beïnvloed door wat er feitelijk gebeurt. 

 

16.21 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, het resultaat blijft: 85% van de opstijgende vluchten via een en dezelfde baan. Dat noem ik zeker geen optimale spreiding. Als u nog zou spreken over 45 tot 50%… 

 

16.22 Minister Renaat Landuyt: De spreiding kan niet worden afgemeten aan de hand van de start van de piste. Er is veel meer aan de hand om te spreiden. De richting van het vliegtuig wordt bepaald. Met het gebruik van één piste worden er altijd drie domeinen overvlogen. 

 

16.23 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Dat is juist, maar dan hebt u het over de routes. Wanneer ik het baangebruik op zaterdag vergelijk met het baangebruik bij de nachtvluchten, dan stel ik vast dat bij de nachtvluchten – ik heb u de cijfers daarstraks nog gegeven – in de praktijk een veel grotere afwisseling van de banen is dan op zaterdag.  Op zaterdag wordt voor 85% dezelfde baan gebruikt. Ik noem dat geen grote spreiding of afwisseling, maar bijna concentratie. Ik hoop dat u dat in de toekomst anders zult aanpakken. Als u dat elke zaterdag kunt herbekijken, zorg er dan voor, als we dat over zes maanden nog eens bespreken, dat we andere cijfers hebben die meer evenwichtig zijn. U kunt daarvoor zelf klemtonen leggen. Zorg ervoor dat dat in billijkheid en rechtvaardigheid gebeurt. De huidige cijfers zijn werkelijk niet aanvaardbaar.   Het incident is gesloten.