KB 21.1.2005: Goedkeuring 2e beheerscontract tussen Staat en Belgocontrol, duur: 5 jaar.
 

Publicatie : 2005-03-02

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 

 

21 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol

 

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 oktober 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 oktober 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het beheerscontract gesloten op 26 november 2004 tussen de Staat en Belgocontrol, opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit en de bijlage erbij treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

R. LANDUYT

 

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 januari 2005

Tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol

Voorwoord

Belgocontrol is ontstaan in oktober 1998 in het kader van de hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, uit de afsluiting van het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Regie der Luchtwegen en haar daaropvolgende omzetting in autonoom overheidsbedrijf.

Krachtens artikel 171 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is Belgocontrol belast met de volgende opdrachten van openbare dienst :

1. De veiligheid van het luchtverkeer waarborgen in het luchtruim waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is krachtens de Overeenkomst inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart van 7 december 1944, inzonderheid bijlage 2, goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, of krachtens enig ander internationaal akkoord;

2. Op de luchthaven van Brussel-Nationaal de bewegingen van de luchtvaartuigen controleren op de landings- en rolbanen en bij de nadering, de landing en het opstijgen alsook de geleiding van de luchtvaartuigen op de platforms. Daarnaast moet, in toepassing van het samenwerkingsakkoord dat op 30 november 1989 met de Gewesten werd gesloten, ook de veiligheid van het luchtverkeer gewaarborgd worden op de gewestelijke openbare luchthavens en vliegvelden;

3. Inlichtingen verschaffen aan de politie, de luchthaveninspectie en de luchtvaartdiensten over de luchtvaartuigen, de besturing, de bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan.

In vijf jaar is Belgocontrol grondig geëvolueerd. Nieuwe personeelsstatuten werden onderhandeld wat heeft toegestaan de regels en praktijken van personeelsbeheer te herbekijken en te moderniseren. Moderne managementtechnieken werden geleidelijk aan ingevoerd; een geïntegreerd kwaliteitsbeheersprogramma dat het geheel van de activiteiten van de onderneming dekt heeft Belgocontrol toegelaten om in januari 2004 de ISO 9001-2000 certificatie te behalen in alle activiteitsgebieden van de onderneming zodat zij zowel aan haar interne als externe cliënten een voortdurende kwaliteit inzake dienstverlening kan verzekeren. Momenteel wordt een nieuwe controletoren te Brussel-Nationaal gebouwd evenals een nieuwe site te Steenokkerzeel wat zal toelaten om de wezenlijke activiteiten van de onderneming op één enkele plaats te hergroeperen. Een technologische upgrade van het luchtverkeersleidingscentrum CANAC werd in 2002 aangevangen en zal zich over meerdere jaren uitstrekken.

Het afsluiten van het tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol vindt niettemin plaats op een moeilijk moment voor de ganse luchtvaartsector. Zich bewust van de huidige moeilijkheden binnen de luchtvaartmaatschappijen heeft de onderneming sinds 2001 een belangrijk programma ter vermindering van de kosten geïnitieerd waarbij tevens de kwaliteit van haar dienstverlening wordt verbeterd en het financieel evenwicht wordt bewaard. Het principe van financiële onafhankelijkheid tussen de Staat en Belgocontrol en de bevoegdheid van Belgocontrol om het eenheidstarief van de vergoedingen in alle transparantie te kunnen vaststellen overeenkomstig de toepasbare internationale regels terzake, vormen de basis van een gezond beheer van de onderneming en zien zich derhalve bevestigd in dit nieuwe beheerscontract.

De beste dienst verlenen aan de beste prijs is bovendien de basisgedachte die het project van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt; een project dat op termijn ook zou moeten leiden tot een reorganisatie van het luchtruim van de Europese Unie in functie van het verkeer en niet langer in functie van de nationale grenzen.

Zelfs indien op het moment van het afsluiten van dit tweede beheerscontract de exacte inhoud alsook de termijnen voor inwerkingstelling van deze nieuwe reglementering nog dienen gepreciseerd te worden op verschillende punten, werden meteen al meerdere belangrijke aspecten ervan opgenomen in het contract in de mate dat zij zich opdringen in rechte of in feite aan de luchtverkeersleiding en dit los van de reglementering zelf. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de verplichting voor Belgocontrol om de in werking zijnde veiligheidsvoorschriften en - vereisten van Eurocontrol toe te passen. Belgocontrol zal hier bovendien een constante proactieve houding aannemen aangaande het opstellen ervan. De onderneming dient eveneens de contacten met de Luchtcomponent van Landsverdediging te versterken met het oog op het bereiken van een maximale samenwerkingsgraad die kan gaan tot een integratie van bepaalde activiteitendomeinen van burgerlijke en militaire luchtverkeersleiding. Een grotere betrokkenheid van Belgocontrol in het beheer van het controlecentrum van Maastricht zou tevens aan de onderneming moeten toelaten om de rol te spelen die haar toekomt in de vorming en de exploitatie van een toekomstig functioneel transnationaal luchtruimblok waar het hogere Belgische luchtruim deel zou van uitmaken.

Op een meer algemene wijze, zouden het geheel van de door Belgocontrol in toepassing van dit tweede beheerscontract ondernomen of geprogrammeerde acties de onderneming moeten toelaten om te voldoen aan, en zelfs meestal te anticiperen op de reglementaire voorschriften die na verloop van tijd in het kader van de verwezenlijking van het gemeenschappelijk luchtruim zullen worden uitgevaardigd.

Inzake de capacititeit en de punctualiteit legt dit tweede beheerscontract de nadruk op het verder zetten van de samenwerking tussen Belgocontrol en de andere belangrijke actoren in deze domeinen, met name de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenexploitanten. In het bijzonder wat de luchthaven van Brussel-Nationaal betreft werd voorzien dat B.I.A.C. en Belgocontrol hun samenwerking zullen verstevigen in het kader van het « service level agreement » dat de twee partijen hebben afgesloten in uitvoering van hun respectievelijke eerste beheerscontract, dit zal aan de luchthaven toelaten om een pioniersrol te spelen op het Europees vlak voor wat betreft de implementatie van het « Collaborative Decision Making » project dat werd ontwikkeld in samenwerking met Eurocontrol.

Inzake de unit rate legt het tweede beheerscontract de nadruk zowel op de beheersing van de kosten als op het genereren van de verschillende soorten inkomsten die daarvoor noodzakelijk zijn.

Hiertoe krijgt het bedrijf een doelstelling opgelegd die de eigen kostenontwikkeling afstemt op deze van naburige en vergelijkbare luchtverkeersleidingscentra (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,...) ook rekening houdend met de evolutie in service units.

Het nieuwe beheerscontract legt eveneens de nadruk op de valorisatie door Belgocontrol van haar expertise op internationaal niveau, alsook op het volgen van de evolutie van de technologie inzake navigatie, communicatie en toezicht en de bijdrage in de ontwikkeling van deze.

De Staat en Belgocontrol zijn van oordeel dat dit nieuwe beheerscontract een geschikt kader is dat aan de onderneming toelaat de weg van haar modernisering verder te zetten, en het hoofd te bieden aan de veranderingen die in de toekomst ongetwijfeld zullen plaatsinden op operationeel, technologisch en reglementair gebied.

Inhoudstafel

Voorwoord

Hoofdstuk I. Voorwerp van het beheerscontract

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

Hoofdstuk III. Taken van openbare dienst

Afdeling 1. Veiligheid van de luchtvaart en luchtverkeersdienstverlening

Afdeling 2. Informatieverstrekking

Afdeling 3. Minimale dienstverlening

Hoofdstuk IV. Samenwerking met derden en internationale relaties

Hoofdstuk V. Capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal en van de regionale luchthavens

Hoofdstuk VI. Kwaliteit van dienstverlening en betrekkingen met de gebruikers

Hoofdstuk VII. Financiële betrekkingen met de Staat en tarifering

Afdeling 1. Algemene principes

Afdeling 2. Landings- en opstijgingsvergoedingen

Afdeling 3. « En route » heffingen

Afdeling 4. Opschorting van de dienstverlening

Hoofdstuk VIII. Ondernemingsplan en diverse bepalingen

Hoofdstuk IX. Sancties

Hoofdstuk X. Duur van het contract

Beheerscontract

Tussen :

1. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Mobiliteit overeenkomstig artikel 4, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, hierna « de Staat » genoemd,

en

2. Belgocontrol, autonoom overheidsbedrijf, met zetel te Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel, vertegenwoordigd door het Directiecomité overeenkomstig de artikelen 4, § 2 en 19 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, hierna « Belgocontrol » genoemd,

Wordt het volgende overeengekomen :

HOOFSDTUK I. - Voorwerp van het beheerscontract

Artikel 1. Dit beheerscontract beoogt in uitvoering van artikel 3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven de voorwaarden te regelen waaronder Belgocontrol haar opdrachten van openbare dienst dient te vervullen zoals voorzien in de artikelen 170 en 171 van de wet van 21 maart 1991.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2. § 1. Voor de toepassing van dit beheerscontract wordt verstaan onder :

1° « het Samenwerkingsakkoord » : het Samenwerkingsakkoord dat op 30 november 1989 werd afgesloten tussen de Staat, handelend voor de Regie der Luchtwegen, en de Gewesten;

2° « de Overeenkomst » : de Overeenkomst gesloten tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Landsverdediging, en Belgocontrol, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, ter regeling van de controle van het luchtverkeer tussen de militaire en burgerlijke overheden van het luchtvaartterrein van Bierset en in het gecontroleerde luchtruim van Luik, ondertekend op 22 mei 2003;

3° de « A.I.P. » : het handboek « Aeronautical Information Publication » gepubliceerd door Belgocontrol onder verantwoordelijkheid van de Staat overeenkomstig bijlage 15 van de Overeenkomst van Chicago;

4° « ATM » : Air Traffic Management;

5° het « koninklijk besluit van 2 april 1998 » : het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 juli 1998;

6° de « Luchthavenautoriteit » : de autoriteit bevoegd door of krachtens de wet om de uitbating van een luchthaven of openbaar vliegveld te regelen;

7° « B.I.A.C. » : de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company », ontstaan uit de omvorming tot autonoom overheidsbedrijf van de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company »;

8° de « E.C.A.C. » (European Civil Aviation Conference) : de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart, opgericht krachtens Aanbeveling nr. 28 aangenomen door de Conferentie voor de Coördinatie van het luchtvervoer gehouden te Straatsburg in april 1954;

9° de « Overeenkomst van Chicago » : de Overeenkomst betreffende de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago, goedgekeurd door de wet van 30 april 1947;

10° de « onderzoekscel » : de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en incidenten opgericht door artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 december 1998 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart;

11° « Eurocontrol » : de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart, opgericht door het Internationaal Verdrag tot Samenwerking in het belang van de Veiligheid van de Luchtvaart, ondertekend op 13 december 1960 te Brussel en goedgekeurd door de wet van 12 maart 1962, zoals gewijzigd door het protocol van Brussel van 12 februari 1981, goedgekeurd door de wet van 16 november 1984;

12° « Multilaterale Overeenkomst » : Multilaterale Overeenkomst betreffende « en route » heffingen, opgemaakt te Brussel op 12 februari 1981 en goedgekeurd door de wet van 16 november 1984;

13° « E.S.A.R.R. » (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement) : de veiligheidsvoorschriften en -vereisten van Eurocontrol;

14° « EATMP » : European Air Traffic Management Program zoals bedoeld in artikel 13 van het onderhavig beheerscontract;

15° « Luchthavenexploitant » : de rechtspersoon aan wie de Luchthavenautoriteit de uitbating van een luchthaven of een openbaar vliegveld heeft overgedragen of, in voorkomend geval, in concessie gegeven;

16° de « wet van 21 maart 1991 » : de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

17° het « koninklijk besluit van 15 september 1994 » : het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen;

18° de « Minister » : de Minister of Staatssecretaris tot wiens bevoegdheid de burgerluchtvaart behoort;

19° de « opdrachten van openbare dienst » : de opdrachten van openbare dienst toevertrouwd aan Belgocontrol door de artikelen 170 en 171 van de wet van 21 maart 1991;

20° de « gecoördineerde bewegingen » : de opeenvolgende bewegingen van luchtvaartuigen voor lijnvluchten en geplande chartervluchten;

21° de « I.C.A.O. » : de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie opgericht door de Overeenkomst van Chicago;

22° de « ombudsdienst » : de autonome Ombudsdienst binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, opgericht bij koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal;

23° « Service Level Agreement » : de overeenkomst afgesloten tussen B.I.A.C. en Belgocontrol op 6 juni 2003 in uitvoering van artikel 11 van het beheerscontract van 14 augustus 1998 afgesloten tussen de Belgische Staat en de Regie der Luchtwegen;

24° « volledig gecoördineerde luchthaven » : volledig gecoördineerde luchthaven in de zin van de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van « slots » op communautaire luchthavens.

25° « TOBT » : Target off blok time : het door Belgocontrol geschatte tijdstip waarop het vliegtuig zijn stand zou moeten verlaten en waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van buitenaf (CFMU/Eurocontrol) en de vertrekvolgorde;

§ 2. De termen bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 september 1994 die in dit beheerscontract worden gebruikt zonder er anders te worden gedefinieerd, hebben de betekenis bepaald in artikel 1 van dat besluit.

Art. 3. Belgocontrol zal de opdrachten van openbare dienst uitvoeren met inachtneming van de beginselen van gelijkheid, continuïteit en veranderlijkheid, overeenkomstig de I.C.A.O. - normen. Zij zal zich naar best vemogen inspannen om de opdrachten van openbare dienst uit te voeren volgens standaarden van veiligheid, kwaliteit en productiviteit vergelijkbaar met deze van de meest performante Europese luchtverkeersdiensten, door voortdurend de verhouding kost/performantie trachten te verbeteren en door in de mate van het mogelijke de I.C.A.O.-aanbevelingen toe te passen.

HOOFDSTUK III. - Taken van openbare dienst

Afdeling 1. - Veiligheid van de luchtvaart

en luchtverkeersdienstverlening

Art. 4. § 1. Belgocontrol staat in voor de veiligheid van de luchtvaart :

1° in het luchtruim van het vluchtinlichtingengebied van Brussel, onverminderd de luchtruimoverdrachten die werden overeengekomen met de aangrenzende luchtverkeersleidingscentra, en meer bepaald met uitzondering van het luchtruim waarbinnen de luchtverkeersleiding wordt waargenomen door de diensten van het Groothertogdom Luxemburg, en met uitzondering van de taken die zijn toevertrouwd aan Eurocontrol en aan de militaire overheden;

2° in de naderingszones, bij het landen, bij het opstijgen, op de landings- en rolbanen, op de luchthaven Brussel-Nationaal, alsook op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord en de Overeenkomst.

§ 2. Te dien einde staat Belgocontrol in voor de luchtverkeersdienstverlening in het luchtruim bedoeld in § 1, 1°, en in de naderingszones en aan de grond op de luchthavens en vliegvelden bedoeld in § 1, 2°, en inzonderheid :

1° de luchtverkeersleiding, met inbegrip van de algemene verkeersleiding, de naderingsverkeersleiding en de plaatselijke verkeersleiding, met het doel (a) aanvaringen tussen luchtvaartuigen alsook botsingen tussen luchtvaartuigen en hindernissen op het manoeuvreerterrein te voorkomen en (b) een ordelijk en snel verloop van het luchtverkeer te bevorderen en te onderhouden;

2° de vluchtinformatiedienst met het doel adviezen en inlichtingen te verstrekken die nuttig zijn voor een veilige en doeltreffende uitvoering van de vluchten;

3° de alarmdienst met het oog op het waarschuwen van de geëigende diensten wanneer luchtvaartuigen de hulp nodig hebben van opsporings-en reddingsdiensten en teneinde aan die geëigende diensten de nodige medewerking te verlenen.

Art. 5. § 1. Bij de uitvoering van de taken van openbare dienst bedoeld in artikel 4 zal Belgocontrol de betreffende normen bepaald in bijlage 11 (Luchtverkeersdiensten) bij de Overeenkomst van Chicago integraal toepassen; zij zal zich naar best vermogen inspannen om de aanbevelingen van dezelfde bijlage toe te passen in de mate dat de luchtvaartveiligheid, de densiteit en het vermogen om het verkeer te verwerken er baat bij vinden, onverminderd de specifieke regels voorgeschreven door de Staat.

§ 2. Belgocontrol streeft voor de incidenten type A en B naar een gemiddeld aantal incidenten t.o.v. het aantal bewegingen van minder dan 0,0010 %. Indien een bepaald jaar het aantal incidenten type A en B t.o.v. het aantal bewegingen 0,0015 % overschrijdt, zal een bijzonder onderzoek worden verricht waarover wordt gerapporteerd aan de raad van bestuur en de Minister en waarin de overschrijding wordt geanalyseerd en, indien nodig, corrigerende maatregelen worden voorgesteld.

Art. 6. Bij de uitvoering van de taken van openbare dienst bedoeld in artikel 4 zal Belgocontrol de van kracht zijnde E.S.A.R.Rs toepassen, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van de luchtvaartveiligheid en het ATM personeel.

Art. 7. In het luchtruim bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, en in de naderingszones en aan de grond op de luchthavens en vliegvelden bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, levert Belgocontrol aan de gebruikers alle informatie die onontbeerlijk is voor de veiligheid van de luchtvaart. Te dien einde zal Belgocontrol de betreffende normen bepaald in de bijlagen 3 (Meteorologie) en 10 (Luchtvaarttelecommunicatie) bij de Overeenkomst van Chicago integraal toepassen; zij zal zich naar best vermogen inspannen om de aanbevelingen van dezelfde bijlagen toe te passen in de mate dat de luchtvaartveiligheid, de densiteit en het vermogen om het verkeer te verwerken er baat bij vinden.

Art. 8. § 1. Teneinde de uitvoering van de taken van openbare dienst bedoeld in artikel 4 te verzekeren, zal Belgocontrol er zorg voor dragen om de bestaande luchtverkeersleidingssystemen op een hoog peil van performantie te behouden en te ontwikkelen en, in voorkomend geval, om deze te vervangen en tijdig nieuwe technologieën in te voeren. Zij zal er tevens op toezien dat die systemen interoperabel zijn met die van de aangrenzende luchtverkeersleidingscentra en met de militaire luchtcontrolecentra.

§ 2. Belgocontrol zal nauwgezet de evolutie van de technologie volgen met betrekking tot de satellietnavigatie, in het bijzonder de systemen EGNOS en GALILEO, en zal er op toezien om bij te dragen tot het opstellen van specificaties voor de toepassingen van de satellietnavigatie in het domein van de burgerluchtvaart. Zij zal tevens waken over de weerslag van deze systemen op haar interne organisatie en op de opleiding van haar personeel.

§ 3. Belgocontrol zal de normen betreffende de luchtverkeersleidingssystemen bepaald in bijlage 10 (Luchtvaarttelecommunicatie) bij de Overeenkomst van Chicago integraal toepassen; zij zal zich naar best vermogen inspannen om de aanbevelingen van dezelfde bijlage toe te passen in de mate dat de luchtvaartveiligheid, de densiteit en het vermogen om het verkeer te verwerken er baat bij vinden. Belgocontrol zal evenzeer de normen en standaarden inzake luchtverkeersleidingssystemen zoals bepaald door de Europese Unie en Eurocontrol toepassen.

Afdeling 2. - Informatieverstrekking

Art. 9. § 1. Belgocontrol verschaft aan de luchtvaartinspectiediensten alle gegevens die zij nodig hebben, en inzonderheid gegevens betreffende de luchtvaartuigen, hun besturing, hun bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan.

§ 2. Belgocontrol verschaft aan de onderzoekscel alle relevante gegevens die zij bezit en die verband houden met een incident of een ongeval in de burgerluchtvaart.

§ 3. Belgocontrol verschaft aan de luchthavenautoriteiten en de luchthavenexploitanten gegevens betreffende de luchtvaartuigen, hun besturing, hun bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan.

Deze gegevens omvatten :

- « date »;

- « call sign », zijnde de codenaam van het luchtvaartuig die wordt gebruikt in de radiocommunicatie;

- « SSR code » : « Secondary Surveillance Radar Code »;

- « aircraft type »;

- « assigned SID/STAR » : « Standard Instrument Departure/Standard Instrument Arrival »;

- « consecutive positions (x, y coordinates and altitude) », « speed and time »;

- « estimated time of arrival and its updates »;

- « transition indicator » : computerbericht dat wordt verspreid ter attentie van alle betrokken derden (bijvoorbeeld, de piloot van het vliegtuig in kwestie, de luchthaven van bestemming, de handlingmaatschappij) en waarin wordt aangegeven dat een vliegtuig is overgedragen van het « ACC » (« Area Control Center ») aan de « APP » (« Approach »);

- « actual time of arrival » of « actual time of departure ».

§ 4. Belgocontrol verstrekt de prestaties bedoeld in de vorige paragraaf kosteloos aan de regionale luchthavens en openbare vliegvelden voorzover zij zijn bepaald in het Samenwerkingsakkoord.

§ 5. Belgocontrol verschaft aan de bevoegde diensten van het Brussels Hoofdstedelijk en het Vlaams Gewest op hun verzoek en volgens technische modaliteiten overeen te komen tussen de betrokken partijen, alle of een deel van de gegevens zoals bedoeld in § 3 en dit voor de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Afdeling 3. - Minimale dienstverlening

Art. 10. In het luchtruim bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, en in de naderingszones en aan de grond op de luchthavens en vliegvelden bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, waarborgt Belgocontrol in alle omstandigheden een minimale dienstverlening, bestaande uit de vereiste prestaties om de luchtverkeersdienstverlening te verzekeren die nodig is voor :

1° hulp aan luchtvaartuigen in moeilijkheden;

2° vluchten met een humanitair karakter die door de Minister zijn erkend.

HOOFDSTUK IV. - Samenwerking met derden en internationale relaties

Art. 11. § 1. Belgocontrol werkt samen met de bevoegde nationale en internationale instanties aan de studie en de uitwerking van elk programma tot bevordering van de luchtvaartveiligheid.

§ 2. Belgocontrol stelt haar diensten van studie en uitvoering ten behoeve van de optimalisering van de capaciteit van de luchthavens en de punctualiteit ter beschikking van de luchthavenautoriteiten en de luchthavenexploitanten, op hun vraag en volgens overeen te komen modaliteiten, rekening houdend met alle relevante parameters.

§ 3. Belgocontrol neemt deel aan de verdere ontwikkeling van het geïntegreerd informatie- en communicatiesysteem tussen de verschillende Belgische luchtvaart- en luchthavenautoriteiten en -exploitanten. In dit kader verschaft zij de informatie waarover zij beschikt en waarvan in onderling overleg beslist werd deze in het systeem op te nemen.

Zij deelt deze informatie mee volgens de periodiciteit, op de wijze en in het formaat eigen aan het ontwikkelde systeem.

§ 4. Zonder afbreuk te doen aan de uitvoering van haar taken van openbare dienst, zal Belgocontrol naar best vermogen haar expertise internationaal valoriseren, meer bepaald inzake CNS (communicatie, navigatie en toezicht), ATM programma's, opleiding van de luchtverkeersleiders en technische bijstand, inzonderheid in het kader van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Hiervoor zal het bedrijf binnen het jaar een ontwikkelingsplan aan de regering bezorgen.

Art. 12. § 1. Vanuit de zorg om het beheer van het Belgische luchtruim te optimaliseren, verbindt Belgocontrol zich ertoe om de harmonisering en integratie te bevorderen binnen het raam dat door België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland gezamenlijk werd bepaald overeenkomstig het akkoord dat tussen die vier Staten en Eurocontrol werd gesloten op 25 november 1986.

§ 2. Belgocontrol wordt belast met de vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor de toepassing van dit akkoord wat betreft de operationele aspecten, en het Directoraat-generaal Luchtvaart voor wat betreft de regelgevende aspecten. Een protocol zal de overlegmodaliteiten tussen deze beide entiteiten bepalen teneinde deze vertegenwoordiging te organiseren en de positie van de Belgische Staat te bepalen. Bij ontstentenis van akkoord tussen partijen zal de Minister, uiterlijk op 1 februari 2005, een protocol aan beide partijen opleggen.

Art. 13. Belgocontrol werkt samen met de andere E.C.A.C.-lid-Staten aan de uitvoering van het EATMP. In het EATMP worden de gezamenlijke acties beschreven nodig om de operationele verbeteringen gedefinieerd in de Eurocontrol ATM 2000+ Strategie te implementeren. Volgens deze strategie wordt het beheer van het luchtverkeer gevoerd uitgaande van een geïntegreerd homogeen luchtruim voor gans Europa, zowel voor de luchtwegen en de naderingszones als voor de luchthaven. Deze strategie houdt eveneens de uniformisering van de principes van luchtvaartveiligheid en de invoering van nieuwe technologieën in.

Art. 14. Vanuit de zorg om het beheer van het Belgisch luchtruim te optimaliseren zal Belgocontrol overleg plegen met de Luchtcomponent van Landsverdediging met het oog op het bereiken van een maximale graad van samenwerking die kan gaan tot de integratie van bepaalde domeinen van activiteiten en die de operationele, technische en vormingsaspecten dekt.

In dit kader zullen Belgocontrol en de Luchtcomponent van Landsverdediging er op toezien dat de effectieve toepassing van het « flexible use of airspace »-concept, zoals ontwikkeld door Eurocontrol, wordt verzekerd.

Belgocontrol richt, minstens eenmaal per jaar een verslag aan de Minister betreffende de vorderingen van de werkzaamheden bedoeld in de eerste alinea. Met het oog op overleg, maakt de Minister binnen de maand na ontvangst, kopij van dit verslag over aan de Minister van Landsverdediging. Bijkomend zal Belgocontrol, uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van het tweede beheerscontract, na raadpleging van de Luchtcomponent van Landsverdediging, aan de Minister een stappenplan met alle relevante elementen voorleggen om, zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen het einde van het beheerscontract, te komen tot een verregaande integratie van essentiële aspecten van de veiligheid van de gemeenschappelijke luchtvaart, civiel en militair.

Art. 15. Teneinde de continuïteit en de coördinatie van hun respectieve opdrachten van openbare dienst te verzekeren, zal Belgocontrol met B.I.A.C. in uitvoering van de Service Level Agreement overeenkomsten aangaan met als voorwerp de capaciteit, punctualiteit, informatieuitwisseling, infrastrctuur, terreinen en gebouwen en andere cruciale aspecten van hun respectievelijke dienstverlening.

Art. 16. In het kader van een beleid ter vermindering van de geluidshinder bepaald door de inzake luchthavenexploitatie bevoegde overheden, verbindt Belgocontrol zich er toe om, in samenwerking met de betrokken luchthavenuitbater en het Directoraat-generaal Luchtvaart onderzoek te verrichten naar de beste oriëntering van de luchtverkeersstromen rekening houdend met de beperkingen inzake veiligheid, regelmatigheid en doeltreffendheid van het luchtverkeer, en verleent zij haar medewerking aan de uitvoering van de procedurewijzigingen die daaruit zouden voortvloeien.

Art. 17. Overeenomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal zal Belgcontrol aan de ombudsdienst, op zijn vraag en zonder schending van de vertrouwelijkheidsclausules die gebruikelijk zijn in de luchtvaartsector, alle informatie verschaffen die nodig is voor het uitvoeren van diens taken.

Art. 18. Onverminderd het vaststellen en in werking stellen van het beleid bedoeld in artikel 16 van het onderhavig contract, en onverminderd de bevoegdheden die hun zijn toevertrouwd door artikel 2, § 2, van het koninkljk besluit van 15 september 1994, plegen de in dat artikel bedoelde overheden overleg met Belgocontrol opdat de wijzigingen aan de ATS-routes, aan het systeem van het baangebruik en aan de vluchtprocedures voldoende gespreid zijn in de tijd om rekening te houden met alle veiligheidsaspecten.

HOOFDSTUK V. - Capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal

en van de regionale luchthavens

Art. 19. Zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen inzake luchtvaartveiligheid bedoeld in artikel 4 en door middel van een passende verdeling tussen de aankomsten en de vertrekken, waarborgt Belgocontrol de opgegeven capaciteit van de banen op de luchthaven Brussel-Nationaal als volledig gecoördineerde luchthaven van 74 gecoördineerde bewegingen per uur.

Art. 20. § 1. De capaciteitswaarden bepaald in artikel 19 worden enkel gewaarborgd onder normale exploitatievoorwaarden. Belgocontrol kan genoodzaakt zijn de capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal in voorkomend geval te verminderen ingevolge externe factoren zoals ongunstige waarsomstandigheden, de uitvoering van werken of belangrijke wijzigingen in :

1° de verdeling van het Belgische luchtruim tussen Belgocontrol en de Luchtcomponent van Landsverdediging;

2° het scheidingsniveau tussen het luchtruim dat door CANAC wordt gecontroleerd, en dat onder controle van Eurocontrol;

3° de organisatie van het Belgische luchtruim dat aan Eurocontrol is toevertrouwd, en de procedures die daarin worden toegepast;

4° de organisatie van het luchtruim van de buurlanden en de procedures die daarin worden toegepast.

§ 2. Belgocontrol kan eveneens genoodzaakt zijn de capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal in voorkomend geval te verminderen omwille van beperkingen opgelegd door B.I.A.C. zoals :

1° de organisatie van het netwerk van rolbanen, de omvang van de geleidingszones en het aantal poorten;

2° de samenstelling en de verscheidenheid van de vloot die de luchthaven Brussel-Nationaal aandoet;

3° de uitvoeringen van infrastructuurwerken;

4° beperkingen inzake leefmilieu.

Art. 21. § 1. Belgocontrol stelt een jaarverslag op over het gebruik van de capaciteit van de banen op de luchthaven Brussel-Nationaal tijdens het afgelopen jaar. Dit verslag gaat in het bijzonder in op de weerslag van externe factoren op de capaciteit alsook op de maatregelen die werden genomen om de capaciteit uit te breiden. Belgocontrol stuurt dit verslag naar de Minister en naar de Minister van Landsverdediging voor 31 mei van elk jaar.

§ 2. Belgocontrol stelt eveneens een jaarverslag op over het gebruik van de capaciteit van de banen op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden tijdens het afgelopen jaar. Belgocontrol stuurt dit verslag naar de Minister, naar de Minister van Landsverdediging en naar de bevoegde gewestministers voor 31 mei van elk jaar.

HOOFDSTUK VI. - Kwaliteit van dienstverlening

en betrekkingen met de gebruikers

Art. 22. Belgocontrol verbindt zich ertoe om de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers op het gebied van de veiligheid, de beschikbaarheid en het onderhoud van de installaties en de ontvangst voortdurend te verbeteren. Belgocontrol draagt er zorg voor dat de methoden volgens welke zij de opdrachten van openbare dienst uitvoert, evolueren in functie van de technische en economische omgeving en de reële behoeften van de gebruikers en geïnspireerd zijn op de meest geschikte internationale methoden.

Art. 23. § 1. De doeltreffendheid van het luchtverkeersleidingssysteem wordt gemeten aan de hand van een reeks kwaliteitsindicatoren die ten minste volgende elementen omvatten :

1° Het aantal vluchten met vertraging;

2° De gemiddelde duur van de vertraging per vertraagde vlucht;

3° De gemiddelde duur van de vertraging voor alle vluchten;

4° Het aantal gemiste naderingen.

§ 2. Met het oog op het verbeteren van de doeltreffendheid van het luchtverkeersleidingssysteem ontwikkelt Belgocontrol, in samenwerking met de andere betrokken actoren uit de sector (luchthavenexploitanten en andere operatoren), analysemiddelen en specifieke performantie-indicatoren die een betere identificatie toelaten van de oorzaken van de vertragingen en van de acties nodig om deze te beperken.

1° Taxitijd

Belgocontrol streeft ernaar om 80 % van de vluchten te laten taxiën in een tijdspanne die overeenstemt met de norm (= gemiddelde vastgestelde tijd + 5 minuten). De huidige norm is vastgesteld op 20 minuten.

Op termijn zal Belgocontrol in samenwerking met CFMU/Eurocontrol, scherpere taxitijden definiëren aangepast aan de verschillende baanconfiguraties en de meteorologische omstandigheden.

2° TOBT

Belgocontrol streeft naar een verschil van maximum 3 minuten tussen de TOBT en het effectief opstarten van de motoren voor 80 % van de vertrekken.

Indien de doelstellingen vastgesteld in 1° en 2° in een bepaalde maand niet zouden worden gerealiseerd, zal een onderzoek worden verricht waarover wordt gerapporteerd aan de raad van bestuur en aan de Minister en waarin de overschrijding wordt geanalyseerd en indien nodig, corrigerende maatregelen worden voorgesteld.

Art. 24. § 1. Belgocontrol verstrekt aan haar personeel van de afdeling « Air Traffic Services » (ATS) een basisopleiding die overeenstemt met de beste praktijken in de sector, de I.C.A.O.-normen en E.S.A.R.R.5.

§ 2. Conform E.S.A.R.R. 5 zorgt Belgocontrol er voor dat het technisch personeel dat veiligheidstaken uitvoert beschikt over de opleiding en de kwalificaties die nodig zijn voor de uitvoering van de haar toevertrouwde taken.

§ 3. Belgocontrol verstrekt aan haar voltallig personeel een continue operationele opleiding en besteedt hieraan jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met ten minste 2,5 procent van haar loonmassa.

HOOFDSTUK VII. - Financiële betrekkingen met de Staat en tarifering

Afdeling 1. - Algemene principes

Art. 25. De kosten gedragen door Belgocontrol in het kader van de luchtverkeersdienstverlening verstrekt in het Belgisch luchtruim worden teruggevorderd van de gebruikers van deze diensten door in de mate van het mogelijke de I.C.A.O.-aanbevelingen dienaangaande toe te passen.

Art. 26. § 1. De opdrachten van openbare dienst geven geen aanleiding tot enige Staatssubsidie ten voordele van Belgocontrol. Deze laatste is de Staat geen retributie of vergoeding verschuldigd uit hoofde van de opdrachten en rechten die haar zijn toegewezen door de wet van 21 maart 1991, het koninklijk besluit van 2 april 1998 of dit beheerscontract.

§ 2. Belgocontrol zal twee maanden na de officiële publicatie van de « implementing rules on a common charging scheme for air navigation services » aan de Minister een door de raad van bestuur goedgekeurd implementatierapport overmaken.

Afdeling 2. - Landings- en opstijgingsvergoedingen

Art. 27. § 1. Belgocontrol heft voor elke landing en elke opstijging te Brussel-Nationaal een vergoeding waarvan het product gelijk is aan het product van de formule U x W x E x D waarin :

- U het eenheidstarief is;

- W het hoogst toegelaten startgewicht van het luchtvaartuig is, uitgedrukt in ton (waarbij elke fractie van een ton voor een volledige ton wordt gerekend), zoals vermeld in het bewijs van luchtwaardigheid, de vlieghandleiding of elk ander bij het bewijs van luchtwaardigheid behorend bescheid;

- E de milieufactor is;

- D de dag/nachtfactor is.

Het eenheidstarief (U) wordt vastgesteld door Belgocontrol en ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister, vergezeld van een dossier met de bepalende factoren voor zijn vaststelling zoals de inspanningen met betrekking tot de kostenbeheersing, het vooruitzicht wat betreft het verkeer en de operationele kosten, de investeringskosten en de financieringskosten gedragen door de onderneming.

Belgocontrol voegt hier alle relevante informatie aan toe die in de mate van het mogelijke een vergelijking moet toestaan met de tariefpraktijken voor de luchtverkeersleidingdiensten van de omliggende luchthavens met een profiel vergelijkbaar met de luchthaven Brussel-Nationaal.

De goedkeuring van de Minister wordt geacht te zijn gegeven bij gebrek aan stellingname van zijn kant binnen de 45 dagen na de datum van voorlegging.

Belgocontrol verschaft aan het Directoraat-generaal Luchtvaart, op zijn vraag, de elementen die nodig zijn om de factoren D en E te bepalen.

Het gewicht (W) bedraagt minimum 25 ton. Het gewicht (W) bedraagt maximum 175 ton.

De Milieufactor (E) wordt bepaald volgens de hierna weergegeven tabel :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

De luchtvaartuigen worden ingedeeld in vier geluidscategorieën door toedoen van B.I.A.C., overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract tussen de Staat en B.I.A.C.

De dag/nachtfactor (D) wordt bepaald volgens de hierna weergegeven tabel :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

De factor D is evenwel gelijk aan 2 voor elk vertrek van een vliegtuig met een geluidshoeveelheid per beweging (GB) groter of gelijk aan 12, tussen 06.00 en 7.59 uur en tussen 21.00 en 22.59 uur.

De geluidshoeveelheid per beweging wordt door BIAC vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract tussen de Staat en B.I.A.C.

Het voor de landing in aanmerking te nemen uur is dat van het tijdstip waarop het luchtvaartuig de grond raakt. Het voor de opstijging in aanmerking te nemen uur is dat van het tijdstip waarop het luchtvaartuig de grond verlaat.

§ 2. In afwijking van de vorige paragraaf wordt voor een hefschroefvliegtuig het gewicht (W) minimum 5 ton. De vergoeding voor elke landing en opstijging van een hefschroefvliegtuig bedraagt minimum 12 euro. Deze paragraaf is enkel van toepassing voor zover het hefschroefvliegtuig geen gebruik maakt van een aan- of uitvliegroute van een startbaan, tussen 06.00 en 22.59 uur landt of opstijgt en op gebied van geluid de « best practice » volgt voorgesteld door de Luchthavenautoriteiten.

Art. 28. Voor luchtvaartuigen die door de Minister opgelegde vluchten uitvoeren met het oog op de training van de bemanning en voor de luchtvaartuigen die proefvluchten uitvoeren met het oog op de uitreiking, de hernieuwing of de teruggave van het bewijs van luchtwaardigheid, worden de in het vorig artikel bepaalde vergoedingen met 80 procent verminderd. Deze vermindering wordt niet toegekend van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 11.00 uur en tussen 17.00 en 20.00 uur (lokale tijd).

Art. 29. Belgische militaire luchtvaartuigen of buitenlandse militaire luchtvaartuigen worden van vergoeding vrijgesteld indien de Staat waaronder deze luchtvaartuigen ressorteren een gelijkaardige behandeling verleent aan Belgische militaire luchtvaartuigen op basis van behoorlijk vastgestelde wederkerigheid.

Art. 30. Van vergoeding worden vrijgesteld de luchtvaartuigen :

1° aangewend voor het uitsluitend vervoer van Staatshoofden of Regeringsleden in functie, met hun gevolg;

2° ter gelegenheid van niet-commerciële vluchten met een uitzonderlijk humanitair karakter of met een luchtvaartpropagandisch karakter zonder winstoogmerk;

3° die vluchten uitvoeren op verzoek van de Minister of van zijn gemachtigde;

4° bestuurd door personeelsleden van Belgocontrol of van het Directoraat-generaal Luchtvaart;

5° die noodgedwongen terugkeren;

6° die vluchten uitvoeren met het doel ijkingen of metingen te verrichten voor rekening van Belgocontrol.

Art. 31. Belgocontrol maakt haar vergoedingen bekend in het Belgisch Staatsblad en in de A.I.P.

Afdeling 3. - « En route » heffingen

Art. 32. De « en route » heffingen worden aan de gebruikers gefactureerd en geïnd via Eurocontrol, overeenkomstig de Multilaterale Overeenkomst, met inbegrip van de Toepassingsvoorschriften van het Eurocontrolsysteem van en route heffingen en zijn bijlagen.

Art. 33. De Staat geeft Belgocontrol de verzekering dat zij in alle omstandigheden de totaliteit van de « en route » heffingen afkomstig van Eurocontrol kan ontvangen.

Art. 34. § 1. Belgocontrol maakt jaarlijks een raming van de lasten die nodig zullen zijn om het en route verkeer voor het volgende boekjaar te verzekeren. Op basis van de I.C.A.O. aanbevelingen en de principes voor de vaststelling van de grondslag van de heffingen voor de en route luchtverkeersdienstverlening en de principes voor de berekening van de eenheidstarieven van Eurocontrol stelt zij aan Eurocontrol een eenheidstarief voor te gebruiken voor de facturatie aan de gebruikers.

§ 2. Belgocontrol zal alle nodige maatregelen treffen opdat de eigen kosten die doorgerekend worden in de unit rate (de zogenaamde national costs) niet sneller toenemen dan deze van de luchtverkeersleidingsdiensten in een reeks referentielanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) en dit ook in verhouding met de evolutie van het aantal service units. Indien de eigen kosten sneller toenemen dan deze van de vermelde andere luchtverkeersleidingsdiensten, ook in verhouding met de evolutie van het aantal service units, zal een bijzonder onderzoek worden verricht waarover wordt gerapporteerd aan de raad van bestuur en de Minister en waarin de divergentie wordt geanalyseerd en, indien nodig, corrigerende maatregelen worden voorgesteld.

Afdeling 4. - Opschorting van de dienstverlening

Art. 35. § 1. Belgocontrol kan, na een voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar dienstverlening opschorten indien een gebruiker nalaat de verschuldigde sommen te betalen.

§ 2. Een reglement van de raad van bestuur van Belgocontrol genomen op basis van artikel 37 van de wet van 27 juni 1937 houdende de regeling van de Luchtvaart bepaalt de toepassingsmodaliteiten voor de opschorting van de dienstverlening. Dit reglement wordt goedgekeurd door de Minister overeenkomstig artikel 176ter van de wet van 21 maart 1991.

HOOFDSTUK VIII. - Ondernemingsplan en diverse bepalingen

Art. 36. § 1. De raad van bestuur van Belgocontrol stelt een ondernemingsplan over vijf jaar op dat de doelstellingen en de strategie van Belgocontrol op middellange termijn bepaalt. Elk jaar actualiseert de raad het ondernemingsplan en past het desgevallend aan aan de wijzigingen die zich hebben voorgedaan.

§ 2. Het ondernemingsplan van Belgocontrol bevat ten minste de volgende elementen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de gegevens betreffende de opdrachten van openbare dienst en deze betreffende de andere activiteiten :

1° een analyse van de strategische omgeving van de onderneming, met inbegrip van de evolutie van de belangrijkste luchthavens van de buurlanden en de toekomstige bezetting van het luchtruim;

2° de formulering van de doelstellingen van de onderneming en van de middelen die dienen te worden ingezet overeenkomstig de hiernavolgende punten, rekening houdend met de uitvoering van de artikelen 11, § 2, 19, 20 en 21;

3° een analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming;

4° een beschrijving van de menselijke en materiële hulpmiddelen die moeten worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken en om de voorgestelde strategie uit te voeren;

5° een financieel plan dat ten minste de economische hypothesen omvat, alsook een prefiguratie van de balansen en resultatenrekeningen en het thesauriebudget.

§ 3. Het Directiecomité keurt elk jaar het verslag over de uitvoering van het ondernemingsplan goed en legt het aan de raad van bestuur voor ten laatste op 31 mei van elk jaar.

Het verslag behandelt minstens de volgende elementen :

1° eventuele wijzigingen ten opzichte van de elementen gedefinieerd in artikel 36, § 2, 1° tot 5°;

2° de performantie-indicatoren met betrekking tot operationele efficiëntie, technische efficiëntie en kostenefficiëntie, naar het voorbeeld van MUAC en geïnspireerd door de PRC (Performance Review Commission van Eurocontrol);

3° de evolutie met betrekking tot artikel 34, § 2;

4° de beschrijving van de menselijke en materiële hulpmiddelen die werden ingezet binnen de delegaties waarover het Directiecomité op grond van een beslissing van de raad van bestuur beslist.

§ 4. De elementen van het ondernemingsplan die betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, en elke wijziging van deze elementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister, uiterlijk op 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan het eerste boekjaar waarop het plan slaat, of van het jaar van wijziging, naargelang het geval. Indien bepaalde elementen van het ondernemingsplan invlied kunnen hebben op de infrastrcutuur van het Ministerie van Defensie of op het luchtruim bestemd voor militaire operaties, legt de Minister deze elementen onverwijld aan de Minister van Landsverdediging voor met het oog op het bekomen van zijn schriftelijk en voorafgaand akkoord met betrekking tot deze elementen. De goedkeuring van de Minister wordt geacht te zijn gegeven bij ontstentenis van een stellingname van zijn kant voor 1 oktober van het betreffende jaar.

Art. 37. De raad van bestuur van Belgocontrol keurt het verslag over de uitvoering van haar taken van openbare dienst zoals bedoeld in artikel 23, § 5, van de wet van 21 maart 1991 goed en legt het aan de Minister voor ten laatste op 31 mei van elk jaar.

Dit verslag behandelt minstens de volgende elementen :

1° de veiligheid van het luchtverkeer en de toepassing van de ESARR's, met weergave van de evolutie van de indicator gedefinieerd in art. 5, § 2 en de performantie-indicatoren met betrekking tot veiligheid, naar het voorbeeld van MUAC en geïnspireerd door de PRC;

2° de capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal en de regionale luchthavens, met weergave van de evolutie van de indicator gedefinieerd in art. 23, § 2 en de performantie-indicatoren met betrekking tot capaciteit en punctualiteit, naar het voorbeeld van MUAC en geïnspireerd door de PRC;

3° de kwaliteit van de dienstverlening aangeboden aan de gebruikers, met weergave van de evolutie van de performantie-indicatoren, naar het voorbeeld van MUAC en geïnspireerd door de PRC;

4° de medewerking aan de uitvoering van EATMP.

5° de samenwerking met de Luchtcomponent van Landsverdediging en de toepassing van het concept « flexible use of airspace ».

Art. 38. Onverminderd artikel 28, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991, wordt de nettowinst van Belgocontrol toegewezen aan een beschikbare reserve. Elke vermindering van deze reserve is onderworpen aan de goedkeuring van de Minister. De goedkeuring van de Minister wordt geacht te zijn gegeven bij gebrek aan stellingname van zijn kant binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van betekening.

HOOFDSTUK IX. - Sancties

Art. 39. In geval van gebrekkige uitvoering door Belgocontrol van de verbintenissen bepaald in dit beheerscontract, welke zij niet heeft rechtgezet binnen de redelijke termijn die daarvoor wordt gesteld in de ingebrekestelling door de Staat, kan de Minister, op het einde van elk betrokken boekjaar, aan Belgocontrol, voor elk type van tekortkoming de betaling opleggen van een vergoeding die 1 procent van het zakencijfer dat door Belgocontrol wordt gerealiseerd in de opdrachten van openbare dienst, niet mag overschrijden. Het totaal bedrag van de vergoedingen betaald door Belgocontrol tijdens een jaar mag niet hoger zijn dan 3 procent van voornoemd zakencijfer.

HOOFDSTUK X. - Duur van het contract

Art. 40. § 1. Dit beheerscontract wordt gesloten voor een duur van vijf jaar die aanvangt op de datum van de inwerkingtreding ervan.

§ 2. Het wordt jaarlijks getoetst en, in voorkomend geval, aangepast aan de vereisten die voortvloeien uit het in werking stellen van het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Gedaan te Brussel, op 26 november 2004, in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Belgische Staat :

De Minister van Mobiliteit,

R. LANDUYT

Voor Belgocontrol :

De Gedelegeerd bestuurder,

H.-C. TINTIN

De Voorzitter van de Raad van Bestuur,

C.-L. D'ARENBERG

 

Commentaar  van Actie Noordand ivm publicatie beheerscontract Belgocontrol.

Mail dd 6.3.2005

Geachte,

Het document met het "beheerscontract met Belgocontrol" is leerzame lectuur.

Ik vind hierin dat
- de verantwoordelijkheid van Belgocontrol geldt in een wijde omgeving rond de luchthaven. (H III, definitie luchtruim)

- Belgocontrol aan oa de luchthavenautoriteiten (DGLW?) gegevens verschaft betreffende de luchtvaartuigen en "de waarneembare gevolgen ervan"

- iets over een "beleid ter vermindering van de geluidshinder" H IV, Art 16

- dat er sprake is van 74 bewegingen per uur (en geen 80) (H V Art 19)

- dat het aantal bewegingen kan verminderen door beperkingen inzake leefmilieu (H V Art 20 §2, 4°)

M vr groet

R. V.
Meise