GEMEENTE MACHELEN VRAAGT VOLLEDIGE INVENTARIS REEDS BESTAANDE HINDER. ECOLOTIE MOET EVENVEEL DOORWEGEN ALS ECONOMIE

 TOELICHTING TOT DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 2005.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.15. Motie I.V.M. Project Diabolo.

 

ZELFDE ZITTING

AANWEZIG ALS HIERVOREN

DE GEMEENTERAAD IN OPENBARE ZITTING VERGADERD

 

Infrabel Diabolo_Project: Openbaar Onderzoek

Noordelijke Spoorontsluiting Luchthaven

Aanleg Spoorlijn Luchthaven-Antwerpen En Luchthaven-Brussel

7.16. Motie I.V.M. Milieueffectenrapport - Start.

 

Zelfde Zitting

Aanwezig  Als Hiervoren

De Gemeenteraad In Openbare Zitting Vergaderd

 

Strategisch Luchthavenbeleid

Milieueffectenbeoordeling Op Planniveau

Publieke Consultatie

 

DE GEMEENTERAAD VINDT HET POSITIEF DAT EEN GLOBALE VISIE WORDT ONTWIKKELD VOOR DE LUCHTHAVEN EN DE LUCHTHAVENREGIO VOOR DE TIJDSHORIZON 2005 - 2025, AANGEZIEN DE REGIO NOOD HEEFT AAN EEN TOEKOMSTVISIE BINNEN EEN STABIEL REGLEMENTAIR KARAKTER.

 

De Gemeenteraad vindt het echter ongehoord dat de periode van de publieke consultatie in de volle vakantiemaand augustus valt. De Gemeenteraad is van oordeel dat het Vlaamse Gewest een methode dient uit te werken om de Bevolking op een degelijke manier over deze Publieke Consultatie te informeren Op een meer concrete manier dan nu het geval is.

 

In het voorgelegde document wordt terecht het belang van een internationale luchthaven voor de economische ontwikkeling van de regio en voor vlaanderen aangegeven. Deze belangrijke maatschappelijke en economische drager dient zich dan ook op een aangepaste manier te richten tot de individuele burger. wanneer men overgaat tot een publieke consultatie van de bevolking (de omwonenden van de luchthaven) is het dan ook noodzakelijk dat de initiatiefnemer op een duidelijke manier toelichting verschaft en een aangepast methodiek ontwikkelt, waardoor de bevraagde groep aangemoedigd wordt om op de vraag tot inspraak in te gaan. Het voorgelegd document is evenwel dermate vaag en algemeen en de methode tot consultatie is dermate beperkt uitgewerkt, dat dit onmogelijk als een ernstige poging kan beschouwd worden om de werkelijke bekommernissen van de bevolking en de regio te kennen.

 

Desondanks wenst de gemeenteraad in naam van de bewoners van de gemeente toch enkele belangrijke aandachtpunten aan te duiden:

 

-          voor wat de ruimtelijke ontwikkelingen betreft moet nagegaan worden of de geplande ontwikkelingen het voorzien van voldoende toekomstige woonmogelijkheden en andere lokale functies niet in het gedrang brengen. De zorg voor leefbaarheid van de dorpskernen naar de toekomst toe, dient hierbij centraal te staan.

-          er moet nagegaan worden welke compenserende maatregelen kunnen voorgesteld worden om, los van nieuwe projecten,  de reeds bestaande hinder in te perken zodanig dat het globaal hinderniveau niet stijgt. Daartoe dient vooraf een complete inventaris opgemaakt van de reeds bestaande hinder.

-          voor elk van de te ontwikkelen scenario's moet ook rekening worden gehouden met de mobiliteit op het lokale niveau van de betrokken gemeenten. De ontwikkeling van grootschalige infrastructuren ten behoeve van belangrijke bovenlokale functies mogen in geen geval de mobiliteitsmogelijkheden binnen de gemeentelijke kernen in het gedrang brengen.

-          in het te ontwikkelen afwegingsmodel moeten elementen die te maken hebben met de leefbaarheid van de onmiddellijke omgeving evenveel doorwegen als de economische aspecten.