Extra agendapunt voor de gemeenteraad Grimbergen van 24 maart 2005 n.a.v. de nieuwe concentratie van dag- en nachtvluchten boven de Noordrand

 

Op 17 maart bevestigde het Hof van Beroep van Brussel een zeer merkwaardig vonnis waarin het spreidingsplan van de federale regering in belangrijke mate geamputeerd werd. Het gebruik van de landingsbaan 02 wordt opgeschort, zodat de Noordrand zowel voor vertrekkende als landende vluchten vanaf einde april veel meer hinder zal ondervinden. 

 

Daarnaast heeft mobiliteitsminister Landuyt onlangs de windnormen versoepeld voor de baan 25R, zodanig dat deze baan enkel nog in zeer extreme weersomstandigheden buiten gebruik zal worden gesteld. Door dit alles wordt het actuele spreidingsbeleid grotendeels teniet gedaan.  Het ligt voor de hand dat alle juridische middelen moeten aangewend worden om deze evolutie te keren. Niet alleen moet er cassatieberoep worden ingesteld, ook moet er zo snel mogelijk een nieuwe gerechtelijke procedure ingesteld worden om voor de gemeenten uit de Noordrand een gelijkaardige behandeling af te dwingen als voor de gemeenten uit de  Oostrand. Op die manier wordt de druk verhoogd op de betrokken regeringen om te werken aan een maximale spreiding.  Dit laatste vereist dat men gebruik zou maken van alle start- en landingsbanen, hetgeen betekent dat er een taxibaan zou moeten komen langsheen de baan 25L en dat er oostwaarts geland zou kunnen worden via de plaatsing van ILS-landingssystemen; beide elementen waren overigens voorzien in de oorspronkelijke milieuvergunning van de provincie Vlaams- Brabant van juli 2004.  

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt het schepencollege

- de federale minister van mobiliteit met aandrang te verzoeken cassatieberoep aan te tekenen  tegen het arrest van 17 maart;  

-zo snel mogelijk een nieuwe procedure te starten bij de Brusselse rechtbank teneinde de hernieuwde concentratie van dag- en nachtvluchten boven de Noordrand ongedaan te maken; 

-de federale minister van mobiliteit met aandrang te verzoeken de windnormen voor de baan 25R opnieuw te verstrengen;

 -de Vlaamse en federale regeringen met aandrang te verzoeken om een maximaal spreidingsbeleid uit te werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle start- en landingsbanen; dit impliceert de aanleg van een taxibaan langsheen de baan 25L en de plaatsing van ILS-landingssystemen op het einde van de 25L en de 25 R.   

Bart Laeremans