Motie gemeenteraad 5 maart 2009 i.v.m. de nieuwe concentratie van de geluidshinder boven de Noordrand

 

Grimbergen 27 februari 2009

 

Sinds eind januari is een nieuwe regeling van kracht voor de verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven.  Voortaan zou de windrichting bepalend zou zijn voor de keuze van het baangebruik. In de praktijk wordt dit principe volledig uitgehold doordat men sterk verschillende windnormen hanteert voor de diverse startbanen. Deze verschillen werden doorgevoerd door de vorige minister van Verkeer. Zo mag er op de baan 25R richting Diegem met de wind mee worden opgestegen bij rugwind tot maar liefst zeven knopen, waar internationaal maximaal vijf knopen (windstoten inbegrepen) de norm is. Ter vergelijking: op de baan 02/20 is de toegelaten rugwind s nachts 5 knopen en overdag 0 knopen.

Het gebruik van de startbaan 25R is hierdoor nu veel dominanter geworden dan voorheen. De Noordrandgemeenten krijgen niet alleen tijdens de weekdagen en op zaterdagmorgen en zondagavond, maar voortaan ook tijdens de (voordien rustige) dalmomenten in het weekend n tijdens de nachten het gros van de vluchten over zich heen. De nieuwe regeling doet de beperkte spreiding die voordien bestond grotendeels teniet. We krijgen opnieuw een sterke concentratie boven de Noordrand.

Bovendien kwam deze nieuwe regeling tot stand zonder ernstig overleg met de gewesten. Er is dus hoegenaamd geen akkoord over de aanpassing van de extreme Brusselse geluidsnormen noch over een rechtvaardiger routegebruik, waarbij Brussel een eerlijk deel van de lasten op zich zou nemen. Wel krijgt Brussel nu de zekerheid dat er voortaan minder over de hoofdstad zal geland worden.

De debatten over windnormen en routes worden verschoven tot na de regioverkiezingen van 7 juni, nadat daarover nieuwe studies zijn uitgevoerd. Maar aangezien de Franstaligen nu reeds over de gehele lijn hun zin hebben gekregen, bestaat er voor hen geen enkel argument meer om na de zomer opnieuw over de kwestie te onderhandelen. Met andere woorden: met het nieuwe plan hebben de Vlaamse partijen vooraf alle wapens uit handen gegeven, zodat een globaal en evenwichtig akkoord over de luchthaven definitief uitgesloten lijkt.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Franstalige actiegroepen en de Franstalige partijen in het parlement zeer gunstig reageerden. In een motie vroeg de Kraainemse gemeenteraad intussen om de windnormen voor de baan 02/20 nog verder te verlichten.

 

Motie

De gemeenteraad van Grimbergen

-blijft het principe huldigen van de billijke spreiding van de  geluidshinder van de luchthaven;

- protesteert tegen de hernieuwde concentratie van de geluidshinder van de luchthaven boven de Noordrandgemeenten sinds 31 januari, vooral tijdens het weekend en s nachts;

-vraagt de regering met aandrang een rechtvaardige regeling uit te werken waarbij de windnormen voor alle startbanen gelijkgeschakeld worden;

-vraagt de regering dat ook de uitrusting van alle banen snel op hetzelfde niveau kan worden gebracht, met inbegrip van volwaardige ILS-landingssystemen;

-vraagt de regering ten spoedigste een akkoord uit te werken tussen de gewesten, waarbij de eenzijdige en extreme Brusselse geluidsnormen komen te vervallen en waarbij ook het Brusselse gewest een eerlijk deel van de hinder op zich zou nemen.