Farce openbaar onderzoek minister Peeters: voor een keer hebben UBCNA (zie elders onder 'politiek' en B.A.Libre) gelijk.
Als we nu eens allemaal aan dezelfde zeel trokken?
 

Open brief aan Minister President Piqué aangaande het openbaar onderzoek van de Vlaamse regering

Brussel, 8 augustus 2005.


Mijnheer de Minister-President,


Wij hebben met verbijstering kennis genomen van het openbaar onderzoek dat de Vlaamse regering begin deze maand aan enkele Brusselse gemeenten voorgelegd heeft.  Het onderwerp hiervan betreft de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Deze werkwijze past volledig in de sfeer van het misprijzen dat het Vlaams Gewest tijdens de recente evoluties in dit luchthavendossier heeft laten blijken ten aanzien van het Brussels Gewest waarvan ze de autonomie weigert te erkennen zowel als de inspraak van haar democratisch verkozen politici.  Gezien het belang, de omvang, en de impact van dit dossier is het ondenkbaar dat de Vlaamse Regering zich rechtstreeks tot de gemeentelijke administraties wendt.

Deze stuntelige manier van handelen verraadt het werkelijke streefdoel van dit zogezegd openbaar onderzoek waarvan de naam luidt « Publieke Consultatie ». 
De Vlaamse Regering stelt dit onderzoek open van 1 augustus tot 31 augustus, net wanneer veel mensen met verlof zijn en dus niet in staat te reageren.
De keuze om geen Franstalige versie beschikbaar te stellen bewijst des te meer dat men de 800.000 Franstalige inwoners van het Brussels Gewest eigenlijk niet wenst te raadplegen.
Ook de territoriale beperktheid getuigt van een gebrek aan ernst : slechts vier van de negentien gemeenten werden aangeschreven.  De gemeente Schaarbeek, de tweed grootste gemeente van dit land, waarvan delen nochthans intensief overvlogen worden, werd niet geadresseerd.  Veel meer gemeenten ondergaan in meer of mindere mate de rechtstreekse gevolgen van het vliegverkeer uit Zaventem.
Inhoud en vorm van dit onderzoek zijn ronduit schandelijk.  Het ontbreken van duidelijke en cruciale informatie zowel als het hanteren van zinsconstructies die meer op wetteksten lijken dan op een vraagstelling aan de bevolking zijn totaal demotiverend om enig antwoord op te formuleren.

De manier waarop dit openbaar onderzoek geleid wordt heeft geen ander doel dan zo weinig mogelijk reacties en betwistingen te ontlokken zodat bij gebrek hieraan de hinder van het luchtverkeer uit Zaventem geminimaliseerd kan worden zoals dit tot nu toe het geval was.  Hiermee negeert men de jaarlijkse 216 vroegtijdige overlijdens en de 16 miljoen oude Belgische franken die elke dag aan gezondheidskosten in rook opgaan, en dit enkel als gevolg van de nachtvluchten.

Wij rekenen op u om deze ondemocratische werkwijze te verwerpen en aan te klagen. 
Wij vragen u om een coherent en duidelijk Openbaar Onderzoek in te stellen in alle gemeenten van het Brussels Gewest omtrent de toekomst van de luchthaven van Zaventem.  Het beleid en de ontwikkeling die het Vlaams Gewest volgt en verder voor ogen heeft is een ware bedreiging voor de leefbaarheid van heel de regio en van de Brusselse agglomeratie in het bijzonder. 
Het streven naar een toename van luchtverkeer terwijl men met de huidige hinder en haar gevolgen geen blijf weet getuigt van een volledig gebrek aan realiteitszin en  beleidsernst.  Men weigert nog steeds in te zien dat Brussel-Nationaal ofte de luchthaven van Zaventem reeds lang buiten haar stedelijke karakter en vooral buiten alle redelijke milieuproporties getreden is.

De overvlogen inwoners van het Brussels Gewest vragen sinds jaar en dag een afbouw van de nachtvluchten en een bepreking van het aantal dagvluchten tot 200.000 vliegbewegingen per jaar.  Indien Vlaanderen een toename wenst van de activitetien op de luchthaven van Zaventem, dan is het maar vanzelfsprekend dat ze zelf opdraait voor de gepaard gaande toename van de hinder.
 
Mijnheer de Minister-President, wij rekenen op u om deze waanzinnige ontwikkelingsprojecten van de luchthaven van Zaventem een halt toe te roepen.  Wij rekenen op u, net zoals de inwoners elders rond de luchthaven hier recht op hebben, om de stem van de inwoners van het Brussels Gewest duidelijk te vertolken nabij de Vlaamse Regering..

Met de meeste achting,


Het Bestuur van Bruxelles Air Libre Brussel

Lettre ouverte à Charles Piqué à propos de la consultation publique du gouvernement flamand sur le plan de développement de Zaventem

Bruxelles, le 8 août 2005


Monsieur le Ministre-Président,

Nous avons pris connaissance avec consternation du projet du gouvernement flamand de soumettre à enquête publique dans certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale le plan de développement de l’aéroport de Zaventem.

Cette démarche s’inscrit dans la prolongation de l’attitude méprisante des autorités flamandes à l’égard de notre Région - comme cela s'était manifesté à différentes reprises dans ce dossier - dont elles ne reconnaissent ni l’autonomie  ni les autorités démocratiquement élues. Il est inconcevable que le gouvernement flamand s’adresse directement à des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au-delà de l’illégitimité du procédé, les modalités d’organisation de cette soi-disant consultation trahissent son objectif réel. En effet, le gouvernement flamand a choisi de lancer cette enquête pendant les vacances : sa date de clôture au 31 août ne permettra pas à de nombreuses personnes de s’exprimer.

Le choix unique du néerlandais pour l’appel à la consultation (et sans doute également pour l’admissibilité des réponses à celle-ci ?) démontre suffisamment qu’il n’est ici pas réellement question de consulter les Bruxellois qui sont francophones à plus de 80 %.
 
De plus, le choix de limiter l’enquête à quelques communes en excluant des communes bruxelloises pourtant abondamment survolées par les avions, comme Schaerbeek, montre également que la consultation n’a pas pour objectif réel de prendre en considération les remarques des personnes survolées dans leur ensemble.

Et enfin, le contenu, tant par la forme que par le fond ne ressemble en rien à une enquête publique.  L'absence d'information concrète concernant les projets de l'aéroport et les conséquences impliquées ainsi que l'usage d'un langage que même un juriste néerlandophone ne comprendrait pas, n'incitent pas à une réponse quelconque.

Bref, cette soi-disant consultation n’a d’autre objectif que d’obtenir de très faibles réactions de la part des Bruxellois survolés, ce qui permettra ensuite de minimiser les nuisances engendrées à Bruxelles par l’activité de l’aéroport.

Nous comptons sur vous pour dénoncer ce procédé qui n’a aucun lien avec une réelle enquête publique démocratique. Pour contrer les résultats de ce simulacre de consultation, nous vous demandons d’organiser une enquête publique dans toutes les communes de la région de Bruxelles-Capitale à propos de l’avenir de l’aéroport de Zaventem. Les projets du gouvernement flamand de développement de cet aéroport sont une menace pour la qualité de vie dans notre Région. Vouloir augmenter le trafic aérien au départ de Bruxelles National c’est faire preuve d’une absence totale de gouvernance politique. C’est ignorer les dizaines de milliers de plaintes que l’aéroport génère chaque année.  C'est ignorer les 216 cas de décès précoce annuels et les 16 millions d'anciens francs belges qui s'évaporent tous les jours en frais de santé direct, rien que suite à l'activité des vols de nuit.  C’est refuser de voir la réalité : Bruxelles National est un aéroport urbain déjà utilisé bien au-delà de ses capacités environnementales.

Puisque les Bruxellois survolés demandent la suppression des vols de nuit et une limitation à la baisse de 200.000 mouvements par an, il va de soi qu'ils refusent toute augmentation des capacités de cet aéroport urbain. Si la Flandre souhaite cette expansion, il lui incombe d'en assumer seule les nuisances.

Monsieur le Ministre-Président, nous comptons sur vous pour contrer les projets de développement de l’aéroport de Zaventem, et pour nous permettre à nous, Bruxellois, de faire réellement entendre notre voix auprès du gouvernement flamand.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués.Anne Marchand,
Présidente.

Véronique de Potter,
Porte-parole.