Gemeente Vilvoorde

Bezwaarschrift tegen START nota

5.9.2005

 

 Milieuoverwegingen bij alternatieve ontwikkelingsscenario’s:

 

1)      de bevraging van de nota mag zich niet beperken tot vijf Vlaamse en vier Brusselse gemeenten, maar moet zich rechtstreeks richten naar elke betrokken gemeente: zijnde alle gemeenten die behoren tot de impactregio van de luchthaven en alle gemeenten die rechtstreeks ernstige hinder ondervinden van het vliegtuiglawaai (milieuhindercriterium: bijvoorbeeld alle gemeenten binnen een straal van 20 km rond het centrum van de luchthaven)

 

2)      De gemeente verzoekt de initiatiefnemer om volgende milieuoverwegingen in rekening te brengen:

* de eerbiediging van de grondrechten van de omwonenden

(cfr. art. 10, 11, 22 & 23 Belgische Grondwet, art. 8 Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens)
 

* de beginselen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

(het beginsel van preventief handelen en de voorkeur voor brongerichte maatregelen)
 

* de recente rechtspraak terzake

(door correcte omzetting van de arresten van de RvS (13 juni 2005 & 14 juli 2005), het Arbitragehof (1 juni 2005) en het Hof van Beroep (9 juni 2005, 24 januari 1997, 10 juni 2003, 17 maart 2005 & 11 mei 2005)
 

* de verplichtingen voortvloeiende uit de ondertekening van de Kyoto-akkoorden

(door beoordeling van de verschillende scenario’s met betrekking tot de CO2-emissie en het energieverbruik)
 

* de afweging van de resultaten van studies van de Wereldgezondheidsorganisatie m.b.t. isolatie(waaruit blijkt dat het gezondheidseffect van isolatie beperkt is)
 

* de afweging van diverse gezondheidsstudies

(Nederlandse Gezondheidsraad 1997, Fican, Passchier-Vermeer 2002, Wereldgezondheidsorganisatie, TNO, Lares, Stansfeld, Annemans) en het niet in beschouwing nemen van andere (DLR, Miedema)

 

3)      Met het oog op het vermijden, beperken, verhelpen of compenseren van de nadelige gevolgen worden volgende maatregelen voorgesteld:
 

*  het invoeren van milieukwaliteitsnormen (geluidsimmissienormen) en meer bepaald gelijke normen voor de drie gewesten.
 

*  het richten van de actieplannen op de zwaarst belaste zones en maatregelen om de bestaande hinder het aantal geluidgehinderden te verminderen, met definiëring van “geluidgehinderde” (cfr. Europese richtlijn 2002/49/UEC)
 

*  het doen naleven van de Energie Prestatie Regelgeving, ook voor bestaande woningen

(waardoor een eventuele isolatiekost aanzienlijk toeneemt)

*  het vervolledigen van de luchthaveninfrastructuur

(met name het voorzien van ILS op de banen 07 en het vervolledigen van de taxibaan op 25 L)
 

4)      De gemeente stelt voor volgende milieuaccenten te leggen in de analyse en evaluatie:
 

* een grondige medebeoordeling van de medische aspecten

(door in de ganse procedure een medische vertegenwoordiging met gezag op te nemen)

* de gelijkwaardige behandeling van de aspecten veiligheid en gezondheid naast de sociale, maatschappelijke en economische belangen.

* de effecten op de mobiliteit op lokaal niveau
 

* de leefbaarheid in en de ontwikkelingsperspectieven van de onmiddellijke omgeving

* de samenhang tussen de genoemde factoren 

5)      Belangrijke criteria ter beoordeling van de leefbaarheid zijn:
 

* het criterium slaapverstoring

(bijvoorbeeld een maximale ontwakingskans van 8,2 % in de zones vanaf 5 km van het centrum van de luchthaven uitgaande van een gevelwering van 15 dB en het respecteren van een plafond van 25.000 vliegbewegingen per jaar gedurende de nacht (10.121 vertrekken))
 

* criterium pieklawaai ’s nachts

(bijvoorbeeld een maximale QC van 8 vanaf 2007 en van 4 vanaf 2010)
 

* criterium pieklawaai overdag

(bijvoorbeeld een maximale QC van 16 vanaf 2007 en van 8 vanaf 2010)
 

* criterium grondlawaai

(bijvoorbeeld voor gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden: overdag maximaal 50 dB LA95, ’s avonds 45 dBLA95 en ’s nachts 45 dB LA95).
 

* criterium grondrechten van de omwonenden

(bijvoorbeeld een gelijke behandeling van individuen op dezelfde afstand van het centrum van de luchthaven wel en niet in het verlengde van een baan: verschil tussen meest en minst belaste zones maximaal 5 %)
 

* maximale blootstelling

(bijvoorbeeld vanaf 5 km van het centrum van de luchthaven, niet in het verlengde van een baan: maximaal 110 overvluchten gemiddeld per etmaal en vanaf 10 km maximaal 50 per etmaal, LAeq,24 < 40 dB)
 

* economie versus gezondheid en leefmilieu

(bijvoorbeeld het opmaken van een globale economische impactstudie (zie hoger))